DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

Zdjecie

 

 

  

Zapytanie ofertowe nr 2/KKZ/R

  

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ogłasza nabór ofert na recenzentów programów Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w ramach projektu „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego” realizowanego w ramach działania 2.14 PO WER współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin realizacji projektu: 1 czerwca 2016 – 30 listopada 2017 r. W ramach projektu zakłada się opracowanie 34 modelowych programów kształcenia dla 34 kwalifikacji z obszaru administracyjno-usługowego dla dorosłych. Kursy mogą być realizowane w formie stacjonarnej, zaocznej z elementami e-learningu.

Zamówienie zostało podzielone na 68 części zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Zakres zadań wykonawców

Do obowiązków recenzentów należeć będzie:

  1. przygotowanie dwóch pisemnych recenzjiprogramu nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Objętość recenzowanego materiału nie przekroczy 100 stron

   • pierwszej, która zawierać będzie: uwagi do propozycji przygotowanej przez autorów oraz ocenę zgodności programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, aktualności zaproponowanych treści programowych oraz możliwością rzeczywistego zastosowania i przydatności w nauczaniu opracowanego programu, opinię dotyczącą prawidłowości założeń i jakości zaproponowanych rozwiązań w recenzowanych programach nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Uwagi powinny być opisane w punktach wraz z odpowiednim komentarzem recenzenta oraz ewentualnymi propozycjami zmian. Uwagi zostaną przekazane autorom.
   • drugiej, sporządzonej po weryfikacji zmodyfikowanego programu nauczania KKZ uwzględniającego uwagi recenzenta i propozycje zmian.
  1. Sporządzenie recenzji w wersji elektronicznej i drukowanej.
  2. Udzielanie wyjaśnień autorom programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
  3. Współpraca z biurem projektu .

 

Warunki realizacji umowy:

  1. Forma zatrudnienia recenzenta: recenzenci zostaną zatrudnieni na umowę o dzieło.
  2. Termin realizacji umowy: po podpisaniu umowy do 28.02.2017 r..

 

Termin składania ofert:

28 listopada 2016 r. do godz. 15.00

 1. Ogłoszenie
 2. Załącznik nr 1 – Wykaz części zamówienia
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie do oferty – nauczyciel
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie do oferty pracodawca
 5. Załącznik nr 4 – Formularz oferty

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego.
Nr. POWR.02.14.00-00-0008/16-00

 

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype