logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI MIĘDZYNARODOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU


W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno - informacyjnego uczelnia może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania orz numer posiadanego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Czytelnik obowiązany jest okazać pracownikowi biblioteki dokumenty potwierdzające podane przez niego dane

Biblioteka realizuje swoje zadania poprzez tworzenie zbiorów w drodze dokonywania zakupów, przyjmowania darów oraz prowadzenia międzybibliotecznej wymiany wydawnictw. O kierunkach i rozmiarach zakupów decyduje Rada Biblioteczna stosownie do potrzeb procwsu badawczego i dydaktycznego uczelni, na podstawie sugestii wykładowców, potrzeb studentów zgłaszanych za pośrednictwem Bibliotekarzy i/lub Samorządu Studenckiego, wniosków pracowników Uczelni.

I. Udostępnianie zbiorów

 1. Prawo do korzystania z usług biblioteki mają użytkownicy indywidualni. Korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnianych im materiałów i odpowiadają za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 2. Zbiory biblioteki udostępnia się:
  a. w czytelni
  b. poprzez wypożyczanie indywidualne poza bibliotekę


II. Czytelnia

 1. Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych zbiorami biblioteki.
 2. Warunkiem korzystania z czytelni jest ważny dokument tożsamości oraz wpisanie się na listę czytelników (do Księgi odwiedzin).
 3. W czytelni udostępniane są zbiory własne biblioteki po dopełnieniu przez czytelnika obowiązujących formalności, tj. wpisu w Księdze odwiedzin, złożenia ustnego lub pisemnego zamówieniai okazaniu dowodu tozsamości ze zdjęciem.
 4. Wynoszenie materiałów udostępnianych w czytelni (np. na zajęcia dydaktyczne lub do kserowania) poza bibliotekę bez zgody bibliotekarza i wpisu w Księdze odwiedzin , jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i traktowane jak kradzież.
 5. Nieoddanie książki udostępnionej na ksero do momentu zamknięcia Czytelni równoznaczne jest ze złamaniem Regulaminu Biblioteki MWSLiT.
 6. Czytelnik może korzystać z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim okazaniu ich dyżurnemu bibliotekarzowi.
 7. Korzystający z Czytelni są obowiązani są do zachowywania ciszy, pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, torebek, plecaków itp. Zabrania się spożywania posiłków, napojów, korzystania z telefonów komórkowych, palenia tytoniu, głośnych rozmów.
 8. Wszystkie uwagi dotyczące działania biblioteki należy zgłaszać jej kierownikowi
 9. W przypadku niewłaściwego zachowania się czytelników bibliotekarz ma prawo:
  a. wyprosić czytelnika z pomieszczeń biblioteki
  b. zawiesić czytelnika w prawach użytkownika
  c. powiadomić władze uczelni

III. Czytelnia komputerowa.

 1. Czytelnia służy środowisku akademickiemu MWSLiT. Przeznaczona jest do pozyskiwania informacji intelektualnej, przede wszystkim naukowej. Czytelnia nie jest placówką ogólnie dostępną. Z jej usług korzystać mogą jedynie pracownicy, słuchacze studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych i inżynierskich. Czytelnia nie prowadzi usług w zakresie udostępniania prywatnych stron WWW oraz kont poczty elektronicznej.
 2. Osoby korzystające z zasobów czytelni są zobowiązane do właściwego zachowania (patrz p. II pp. 10)
 3. W przypadku dużego popytu na usługi czytelni czas korzystania ze stanowisk roboczych może być limitowany.
 4. Stanowiska robocze w czytelni nie mogą być wykorzystywane do prac niezwiązanych z procesem badawczym bądź edukacyjnym. Nie wolno wykorzystywać ich do prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym lub rozrywkowym.
 5. Samodzielna instalacja lub deinstalacja jakiegokolwiek oprogramowania (w tym także popularnych komunikatorów, gier itp.) jest niedopuszczalna; za szkody powstałe w wyniku instalacji bądź deinstalacji ww odpowiada użytkownik danego stanowiska roboczego.
 6. Korzystający z czytelni po uzgodnienu z bibliotekarzem dyżurnym mogą korzystac z własnego sprzetu elektronicznego (notebook, netbook).

IV. Wypożyczanie miejscowe

 1. Prawo do pełnego, bezpłatnego korzystania ze zbiorów Biblioteki posiadają:
  a. pracownicy i studenci szkoły
  b. słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kursów dokształcającyhc wszystkich kierunków, organizowanych przez szkołę
 2. Inne osoby zainteresowane korzystaniem ze zbiorów biblioteki mogą to robić na odrębnych warunkach, za zgodą kierownika -po pozostawieniu dokumentu tożsamości u dyżurującego bibliotekarza i/lub wpłaceniu kaucji oraz wpisaniu się do Księgi odwiedzin.
 3. Podstawę zapisania się do biblioteki MWSLiT stanowią:
  a. dla pracowników szkoły - dowód osobisty wraz z kartą zobowiązań
  b. dla studentów - aktualny indeks wraz z kartą zobowiązań i dowód tożsamości ze zdjęciem( w przypadku braku indeksu - aktualna legitymacja studencka)
  c. dla słuchaczy kursów dokształcających - dowód osobisty wraz z kartą zobowiązań
  d. dla słuchaczy studiów podyplomowych - aktualny indeks wraz z kartą zobowiązań i dowód tożsamości ze zdjęciem.
 4. Czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić bibliotekę o każdej zmianie miejsca zamieszkania.
 5. Do korzystania z usług wypożyczalni tracą prawo:
  a. studenci - po wygaśnięciu uprawnień studenckich lub nie dopełnieniu formalności wymaganych przy przedłużaniu uprawnień
  b. pracownicy - po ustaniu stosunku pracy
  c. słuchacze studiów podyplomowych - po ukonczeniu kursów lub nie dopełnieniu formalności wymaganych przy przedłużaniu uprawnień
  d. uczestnicy kursów dokształcających po rezygnacji bądź ukończeniu kursu
  e. użytkownicy uporczywie naruszający postanowienia regulaminu biblioteki.
 6. Zamówienia na książki realizowane są na podstawie czytelnie wypełnionych rewersów. Podpis na rewersie jest równoznaczny z przyjęciem przez czytelnika odpowiedzialności za wypożyczone dzieło oraz jego zwrot w ustalonym terminie.
 7. Nie wypożycza się poza bibliotekę:
  a. zbiorów specjalnych, np. prac licencjackich i magisterskich
  b. słowników, encyklopedii i innych wydawnictw informacyjnych
  c. dzieł rzadkich i cennych
  d. albumów i dzieł bogato ilustrowanych
  e. dzieł z księgozbioru czytelni np. czasopism
  f. dzieł wymagających konserwacji
 8. Biblioteka wypożycza książki:
  a. studentom - 4 tytuły na okres 2 tygodni ( bez skryptów, które są wypożyczane na semestr)
  b. pracownikom - 5 tytułów na okres 1 miesiąca, a w uzasadnionych przypadkach większą ilość, niezbędną do pracy naukowej i dydaktycznej
 9. Użytkownik wyjeżdżający za granicę na okres dłuzszy, iż podany w pp 8, jest zobowiązany do zwrotu wszystkich wypożyczonych z biblioteki materiałów.
 10. W uzasadnionych przypadkach biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub skrócić czas wypożyczenia.
 11. W razie potrzeby czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła po okazaniu go bibliotekarzowi pod warunkiem, że nie zostało ono w tym czasie zamówione przez innego czytelnika.
 12. Wypożyczając wydawnictwo, Czytelnik winien zwrócić uwagę na jego stan i zgłosić wszelkie uszkodzenia Bibliotekarzowi, gdyż w przeciwnym razie będzie odpowiedzialny materialnie za ujawnione uszkodzenia.
 13. Wszyscy użytkownicy, którzy zalegają z terminem zwrotu wypożyczonych materiałów lub mają inne nierozliczone zobowiązania wobec biblioteki, są pozbawieni prawa dalszego korzystania z wypożyczalni do czasu uregulowania tych zobowiązań.
 14. Uregulowanie zadłużenia powinno być dokonane w terminie nie dłuższym niż 1 rok od chwili jego powstania. W przypadku niedotrzymania tego terminu biblioteka, po uprzednim zawiadomieniu dłużnika, ma prawo:
  a. skierować sprawę do Komisji Dyscyplinarnej
  b. dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego
 15. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dzieła, czytelnik jest obowiązany odkupić je w takim samym lub nowszym wydaniu oraz wykonać oprawę introligatorską, jeżeli zagubione (uszkodzone) dzieło taką posiadało.
 16. Jeśli odkupienie dzieła nie jest możliwe biblioteka ustala sposób uregulowania zobowiązań czytelnika w jednej z wymienionych form:
  a. odkupienie innej wskazanej książki w cenie nie wyższej niż dwukrotna wartosć zagubionej pozycji
  b. dostarczenie oprawionej kopii zagubionego dzieła
  c. wpłacenie do kasy Biblioteki kwoty pieniężnej, stanowiącej dwukrotną wartość książki zagubionej.
 17. Użytkownik reguluje swoje zobowiązania (oprócz wymienionych w pp. 15i 16) poprzez zwrócenie książek do biblioteki.
 18. Za niedopełnienie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów obowiązują następujące sankcje finansowe:
  a) 1 PLN za każdy dzień przetrzymania jednej książki.
 19. Biblioteka może zastosować formalne upomnienie za pośrednictwem e-mail-a, poczty tradycyjnej lub telefonicznie. W przypadku wysłania przez Bibliotekę upomnienia za pośrednictwem poczty tradycyjnej koszt wysyłki pokrywa osoba upomniana (równowartość stawki za list polecony).
 20. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Czytelnika, Kierownik Biblioteki może zdecydować o zmianie opłaty finansowej za przetrzymywanie wypożyczonych publikacji lub ustaleniu innej formy świadczenia na rzecz Biblioteki.
 21. Studenci Szkoły oraz słuchacze studiów podyplomowych, którzy kończą studia lub odchodzą z uczelni muszą uregulować swoje zobowiązania wobec Biblioteki Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu i uzyskać odpowiednie potwierdzenie na karcie zobowiązań.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony