logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stypendia

Szanowni Studenci,

Poniżej przedstawiamy osoby, które otrzymały świadczenia pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Protokół z posiedzenia Komisji 03 2018 tabele stypendialne

 


Studenci otrzymujący świadczenia o charakterze socjalnym w roku akademickim 2017/2018 są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o:

 • wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny,
 • utracie dochodu,
 • uzyskaniu dochodu,
 • zaprzestaniu zamieszkiwania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wskazanym w oświadczeniu, umowie najmu lub innym dokumencie,
 • zawieszeniu w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, jeśli orzeczenie przewiduje zawieszenie w prawie do korzystania z pomocy materialnej,
 • urlopie udzielonym na podstawie regulaminu studiów.

 

Z poważaniem 

Asystent Dziekana

 


 

Od marca zaczynamy kolejny etap stypendiów naukowych. Od dnia 1.03.2018 do dnia 25.03.2018 pok. nr 8, studenci semestrów letnich (zaczynających się od marca) będą mogli składać wnioski o przyznanie świadczeń  pomocy materialnej w postaci ; stypendium Rektora, stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Przepisy regulujące przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 2284),
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050).

 

Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustalany jest przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.
Zarówno Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości stawek przyznawanego stypendium oraz Regulamin pomocy materialnej znajdą Państwo poniżej w załączonych linkach, ponadto
Wyznaczone zostały dyżury weekendowe dla studentów niestacjonarnych :

 1. 3 -4.03.2018  w godzinach 9:00 – 13:00
 2. 17-18.03.2018 w godzinach 9:00 – 13:00

Pytania  można kierować pod adres : pkorneluk@mail.mwsl.eu , KOMPLETNE wnioski można składać również w dziekanacie (pok. Nr 9 parter).  Proszę pamiętać o zapoznaniu się z regulaminem świadczeń pomocy materialnej a w szczególności kryteriami jakie musi spełniać student aby otrzymać dane świadczenie.
 


 

 

Szanowni i Drodzy Studenci


W związku z moją nieobecnością w dniach 26.10.2017 i 27.10.2017  (czwartek, piątek)czas na złożenie wniosków stypendialnych zostaje wydłużony do 31.10.2017 (wtorek).
Przypominam, iż najbliższe dni, w których będzie można złożyć wniosek to 28.10 oraz 29.10.17 (sobota, niedziela) godz. 9:00 – 13:30  pok. nr 8


z poważaniem
Patrycja Korneluk
Pomoc materialna 2017/2018

 
KONSULTACJE pok. Nr 8


Terminy zostaną podane na stronie www Uczelni w pierwszym tygodniu październikaMgr Patrycja Korneluk
(pkorneluk@mail.mwsl.eu)


W sprawach pilnych – kontakt mailowy.


Termin składania wniosków
05.10.2017 - 29.10.2017


Wnioski proszę wypełniać czytelnie, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych pól.-----------------------------------------------------------------------------------------------


O STYPENDIUM SOCJALNE mogą ubiegać się studenci wszystkich semestrów.


Stypendia zostaną przyznane na 10 miesięcy.


Do wniosków należy dołączyć:

 

 • zaświadczenia o dochodach za rok 2016 (dla wszystkich pełnoletnich osób uwzględnionych we wniosku) uwzględniające następujące dane:
  • dochód
  • podatek należny
  • składki na ubezpieczenie społeczne
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne (jeśli Urząd Skarbowy nie uwzględnia tej pozycji należy dostarczyć również zaświadczenie z ZUS wysokości składek na ubezpieczenie społeczne)
 • zaświadczenia ze szkół lub uczelni wyższych dla osób uczących się uwzględnionych we wniosku
 • zaświadczenia z Powiatowych Urzędów Pracy dla osób bezrobotnych uwzględnionych we wniosku
 • inne dokumenty poświadczające trudną sytuację rodzinną (akt zgonu rodzica, orzeczenie sądu o rozwodzie)
 • kserokopię umowy najmu mieszkania/pokoju – dla studentów ubiegających się o dodatek mieszkaniowy

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------


O STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH mogą ubiegać się studenci wszystkich semestrów


Stypendia zostaną przyznane na 10 miesięcy.


Do wniosków należy dołączyć orzeczenie
o niepełnosprawności!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW mogą ubiegać się studenci, którzy od października 2017 rozpoczynają

 

 • trzeci, piąty semestr studiów licencjackich;
 • trzeci, piąty, siódmy semestr studiów inżynierskich;
 • pierwszy semestr studiów magisterskich, jednak nie później niż rok od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 • trzeci semestr studiów magisterskich.

 


Do wniosków należy dołączyć wydruk ocen z Wirtualnego Dziekanatu za dwa poprzednie semestry*.


*W przypadku pierwszego semestru studiów magisterskich zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów (średnia uwzględniająca oceny z pierwszych i kolejnych terminów zaliczeń i egzaminów).

 

 


Linki do plików:


Regulamin pomocy materialnej 2017/2018
Załącznik 1 – STYPENDIUM SOCJALNE I MIESZKANIOWE
Załącznik 2 - STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Załącznik 3 - STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
Załącznik 4 - WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

                                   

Międzynarodowa Wyższa Szkoła
Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej

W dniu 22 listopada 2016 roku Komisja Stypendialna:

Przyznała stypendia Rektora dla najlepszych studentów, wymienionych w Załączniku numer 1 oraz 2 do Protokołu, na rok akademicki 2016/17 płatne przez okres:
•    5 miesięcy (od października 2016 roku do lutego 2017 roku) studentom semestru VII studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentom III semestru studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych,
•    10 miesięcy (od października 2016 roku do lipca 2017 roku) studentom pozostałych semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Przyznała stypendia socjalne i dodatek mieszkaniowy, studentom studiów stacjonarnych oraz stypendia socjalne studentom studiów niestacjonarnych, wymienionym w Załączniku numer 3 do Protokołu, na rok akademicki 2016/17, płatne przez okres:
•    5 miesięcy (od października 2016 roku do lutego 2017 roku) studentom semestru VII oraz studentom III i IV semestru studiów II stopnia,
•    10 miesięcy (od października 2016 roku do lipca 2017 roku) studentom pozostałych semestrów.

Przyznała specjalne stypendia dla osób niepełnosprawnych studentom, wymienionym w Załączniku numer 4 do Protokołu, na rok akademicki 2016/17, płatne przez okres:
•    5 miesięcy (od października 2016 roku do lutego 2017 roku) studentom semestru VII studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentom III semestru studiów II stopnia,
•    10 miesięcy (od października 2016 roku do lipca 2017 roku) studentom pozostałych semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Przyznała jednorazową zapomogę studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wymienionym w Załączniku numer 5 do Protokołu.
Kategorie i stawki stypendium przyznano zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym
nr R/…../2016 w sprawie kategorii i stawek świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2016/17.

                            

 
Załącznik nr 1
Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce
na kierunkach LOGISTYKA (studia I i II stopnia) oraz TRANSPORT

Lp.    NUMER INDEKSU    ŚREDNIA    PRZYZNANA KWOTA    ilość miesięcy
1    5529    5,00    700    10
2    5004    4,93    700    10
3    3597    4,91    700    5
4    4928    4,87    650    10
5    3903    4,86    650    5
6    3781    4,85    650    5
7    4514    4,84    650    10
9    5095    4,82    650    5
10    5147    4,82    650    5
11    5039    4,80    650    10
12    5288    4,80    650    10
13    4958    4,80    650    10
14    4913    7,78    600    10
15    4875    4,72    600    5
16    4914    4,72    600    10
17    3159    4,70    600    10
18    3732    4,69    550    10
19    3888    4,69    550    5
20    3707    4,65    550    10
21    4393    4,65    550    10
22    4837    4,65    550    10
23    3881    4,64    550    5
24    4784    4,63    550    10
25    4806    4,63    550    10
26    3910    4,62    550    5
27    3596    4,61    550    5
28    4275    4,61    550    10
29    5042    4,59    500    10
30    4850    4,58    500    5
31    4959    4,56    500    10
32    5135    4,56    500    10
33    3691    4,56    500    5
34    3980    4,56    500    5
35    4855    4,55    500    5
36    4805    4,55    500    10
37    5196    4,53    500    5
38    3916    4,50    500    5
39    4840    4,50    500    5
40    3582    4,5    500    5
41    4273    4,50    500    10
42    4251    4,50    500    10
43    4891    4,47    450    5
44    3856    4,47    450    10
45    4765    4,47    450    10
46    3984    4,47    450    5
47    4282    4,47    450    10
48    4948    4,45    450    5
49    3592    4,45    450    5
50    4284    4,43    450    10
51    4856    4,42    450    5
52    5017    4,41    450    10
53    4833    4,41    450    10
54    3928    4,40    450    5
55    4317    4,40    450    10
56    4846    4,39    400    5
57    3712    4,38    400    10
58    5495    4,36    400    10
59    5500    4,33    400    10
60    4871    4,30    400    10
61    4285    4,28    nie przyznano    
62    5059    4,25    nie przyznano    
63    4900    4,22    nie przyznano    
64    4786    4,19    nie przyznano    
65    4999    4,18    nie przyznano    
66    3293    4,15    nie przyznano    
67    5154    4,05    nie przyznano    
68    4769    3,94    nie przyznano    


Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce
na kierunku BUDOWNICTWO

Lp.    NUMER INDEKSU    ŚREDNIA zweryfikowana    PRZYZNANA KWOTA    ilość miesięcy
1    5134    4,55    600    10
2    5048    4,40    550    10
3    4770    4,29    500    10
4    5123    4,09    450    10
5    5055    3,95    450    10

Załącznik nr 2

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w sporcie
na kierunkach LOGISTYKA, TRANSPORT oraz BUDOWNICTWO


Lp.    NUMER INDEKSU    PRZYZNANA KWOTA    uwagi    ilość miesięcy
1    4266    400    sportowe    10
2    3863    400    sportowe    10 
Załącznik nr 3

Stypendia socjalne oraz dodatek mieszkaniowy

Lp.    NUMER INDEKSU    SOCJALNE    DODATEK MIESZKANIOWY    SUMA DO WYPŁATY    ilość miesięcy
1    5132    800        800    5
2    3856    750    400    1150    10
3    3585    750    400    1150    10
4    5251    750        750    10
5    3456    750        750    5
6    4482    700    350    1050    10
7    4707    700        700    10
8    4425    700    350    1050    10
9    5101    650        650    5
10    5234    650        650    10
11    5270    650    350    1000    10
12    5050    650        650    10
13    4563    650    350    1000    10
14    4212    650    350    1000    10
15    3737    600        600    10
16    5254    600        600    10
17    5561    600        600    10
18    5626    600        600    10
19    5067    600        600    10
20    5056    600        600    10
21    3596    600        600    5
22    3312    550        550    5
23    5525    550        550    10
24    4775    550        550    10
25    3445    550        550    10
26    5602    550        550    10
27    5192    500        500    10
28    5541    500        500    10
29    5616    500        500    10
30    5054    500        500    10
31    3622    500        500    10
32    5059    500        500    10
33    5558    500    250    750    10
34    5500    500        500    10
35    3932    450    250    700    5
36    3355    450        450    5
37    5277    450        450    10
38    5244    450        450    10
39    4393    450    250    700    10
40    3712    450        450    10
41    5199    450        450    10
42    5060    450        450    10
43    5529    400        400    10
44    3707    400        400    10
45    3491    400        400    5
46    4012    350        350    10
47    5228    350        350    10
48    5073    350        350    10
49    3420            0    5
50    4211            0    10
51    4568            0    10

 


Załącznik nr 4
Specjalne stypendia dla osób niepełnosprawnych

Lp.    NUMER INDEKSU    STOPIEŃ NIEPEŁN.    KWOTA    ilość miesięcy
1    4672    umiarkowany    600    10
2    3456    lekki    400    5
3    5326    umiarkowany    600    10
4    2848    lekki    400    10
5    3192    umiarkowany    600    10
6    2542    lekki    400    10
7    4033    umiarkowany    600    5
8    3801    umiarkowany    600    5 

Załącznik nr 5
Zapomogi

Lp.    NUMER INDEKSU    PRZYZNANA KWOTA
1    5041    1500
2    3581    2000
3    4211    1500
4    4238    2000
5    4245    2000
6    4775    2000
7    5047    2000
8    5051    2000
9    3712    2000
10    4033    1500
11    5059    2000
12    3775    2000
13    4693    2000
14    2980    2000
15    3553    2500
16    5054    2000
17    3420    2000
18    3585    2000
19    4776    2000
20    5123    2000
21    3707    2000
22    3166    1500
23    3193    1500
24    4333    1500


Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony