logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty Europejskie

Witamy na stronie poświęconej projektom dofinansowanym ze środków zewnętrznych (Fundusze Europejskie i inne) realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Nasze projekty obejmują działania z zakresu edukacji, badań, wspierania przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego oraz promocji i upowszechniania dobrych praktyk. Swoje zainteresowanie kierujemy przede wszystkim w stronę rozwoju kompetencji i kariery naszych studentów, kadry naukowo-dydaktycznej oraz osób spoza społeczności akademickiej.

Zapraszamy do działów poświęconym każdemu z projektów i ewentualnego skorzystania z oferowanego przez nie wsparcia.

 

Zespół Działu Projektów Europejskich MWSLiT

 

 

Nasze Projekty:

 

logistyka

 

 

logistyka

 

logistyka

 

logistyka

 

logistyka

 

POTRAFIĘ I MOGĘ WIĘCEJ

 

AKADEMICKI PRZEDSIĘBIORCA

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

STUDIA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

 

Powrót

 

Unia Akademicka

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu współzałożycielem Unii Akademickiej!

 

unia-akademicka

 

Z satysfakcją informujemy, że pod hasłem ?Zintegrowani wiedzą?, po raz pierwszy w historii niepaństwowego szkolnictwa wyższego, dziesięć uczelni niepublicznych zawiązało Unię Akademicką. Akt założycielski został podpisany 27 września br. przez przedstawicieli uczelni-członków, w murach Wyższej Szkoły Biznesu ? National?Louis University w Nowym Sączu.

Jednym z dziesięciu sygnatariuszy porozumienia jest nasza uczelnia!

Unia Akademicka to ogromny potencjał: ponad 70 kierunków, kilkaset specjalności, studia MBA, studia podyplomowe, partnerskie uniwersytety na całym świecie i co najważniejsze, zaufanie 40 tysięcy studentów i 60 tysięcy absolwentów. ?To początek, zaproszenie do współpracy wystosowaliśmy do kolejnych, samodzielnych i wiarygodnych, niepaństwowych Uczelni Wyższych. Unia Akademicka to możliwość dzielenia się dobrymi praktykami i stworzenie wyjątkowo atrakcyjnej oferty dla studentów i kadry? - zgodnie twierdzili uczestnicy spotkania założycielskiego, które odbyło się 28 sierpnia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Unici nie rezygnują ani z autonomii środowiska akademickiego, ani z samodzielnie wypracowanej pozycji. Chcą jednak dzielić się tym, co już osiągnęli i budować wspólną markę, uznając za najistotniejsze dbałość o jakość kształcenia, wprowadzenie nowoczesnych technologii, wspólne prowadzenie badań naukowych i ? już w najbliższej przyszłości ? budowanie wspólnej oferty edukacyjnej. Perspektywiczne plany Unii Akademickiej obejmują również tworzenie Związku Uczelni oraz pierwszego, niepaństwowego uniwersytetu.

Unia Akademicka to nowe możliwości dla studentów - teraz studiując w jednej ze skonsolidowanych uczelni będą mogli czerpać z potencjału zgromadzonego w innych; do ich dyspozycji będą setki tysięcy książek i zbiorów on-line, akademiki, biura praktyk, pracownie komputerowe, zajęcia z języków obcych. Unia wspólnie wspierać będzie rozwój młodych pracowników nauki, sportowców, twórców i najzdolniejszych studentów. Specjalnym mecenatem objęte zostaną też działania wspierające przedsiębiorczość młodych ludzi i wszelkie inne, zmierzające do przystosowania szkolnictwa wyższego do wymagań rynku pracy. Każda z uczelni już określiła strefy swojej szczególnej aktywności na rzecz Unii Akademickiej, a na liście członków znajdują się:

? Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku (www.wse.edu.pl)
? Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (www.wsg.byd.pl)
? Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku ((www.ateneum.edu.pl)
? Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach (www.wsu.kielce.pl)
? Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie (www.wssp.edu.pl)
? Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi(ww.wsinf.edu.pl)
? Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu (www.wsjo.poznan.pl)
? Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie(www.zpsb.szczecin.pl) i
? Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.


Wkład naszej uczelni będzie wielokierunkowy, a na początek uczelnia oferuje współpracę w następujących obszarach:
? transfer specjalistycznej wiedzy oraz ekspertyzy z zakresu logistyki i transportu,
? profesjonalne wydawnictwo podręczników i czasopism,
? rozwijanie platformy międzynarodowej współpracy studenckiej i naukowej.

Niebagatelne znaczenie ma duże doświadczenie MWSLiT we współpracy z ośrodkami zagranicznymi (gł. z Francji), a podpisane umowy o stałej współpracy z Politechniką Kijowską to nowe możliwości nie tylko dla nas, ale i dla całej Unii.

Zachęcamy do odwiedzania tej strony, na której będziemy zamieszczać bieżące informacje z życia i wspólnych przedsięwzięć Unii Akademickiej!Wyjątki z Umowy o utworzeniu Unii Akademickiej:

Do zadań Unii należy w szczególności:

1/ stworzenie platformy współpracy dla członków Unii w celu realizacji wspólnych projektów edukacyjnych, naukowo-badawczych, kulturalnych, sportowych, itp. w tym realizowanych ze środków publicznych i unijnych,

2/ wymiana doświadczeń oraz przepływ wiedzy i informacji pomiędzy członkami Unii,

3/ prowadzenie wspólnej działalności promocyjnej i marketingowej, w tym udział w targach edukacyjnych w Polsce i na świecie,

4/ wzajemne wsparcie, w tym prawne, organizacyjne, a także w razie możliwości finansowe, w celu podniesienia konkurencyjności członków Unii w swoim otoczeniu społeczno-gospodarczym,

5/ wymiana kadry oraz wymiana studentów celem podniesienia mobilności i jakości działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej, doradczej i innowacyjnej,

6/ podejmowanie współpracy z innymi uczelniami i jednostkami,

7/ prezentowanie sytuacji i potrzeb szkolnictwa niepaństwowego oraz dbanie o przyznanie uczelniom niepaństwowym równoprawnego miejsca w polskim, europejskim i światowym obszarze edukacyjnym.

Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystości

 

 

Strona internetowa Unii Akademickiej: http://unia-akademicka.pl/

 

Władze Uczelni

 

prezydent m

rektor 1 m

prorektor

Prezydent

mgr inż. Janusz Pawęska

Rektor

dr Marcin Pawęska

Prorektor
prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dziekan m

kanclerz m

Dziekan

dr inż. Józef Puchalski

 

Kanclerz

mgr Jolanta Czyż

 

 DSC6434 00053

 wicekanclerz sm

Prodziekan
mgr inż. Anna Sałamacha

Wicekanclerz

r. pr. Jakub Tuczapski

 

 

Historia Uczelni

uczelnia we wrocławiu

 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została powołana do życia w 2001 roku. Potrzeba powołania tego typu placówki wynikała przede wszystkim z faktu, że w Polsce nie było wyższych uczelni kształcących w zawodzie logistyk. Tymczasem rynek pracy zgłasza ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Tworząc Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu przyjęto jako misję wykształcenie menedżerów przygotowanych do zarządzania nowoczesnymi procesami logistycznymi, gotowych do pracy w warunkach współdziałania w zintegrowanej Europie. Spełnienie misji, Uczelnia upatruje w odpowiednim doborze programu nauczania, w zatrudnieniu doświadczonej kadry dydaktycznej oraz szeroko pojętej współpracy z innymi podmiotami. Dzięki współpracy z partnerem strategicznym – uczelnią francuską - program kształcenia MWSLiT zapewnia zdobycie wiedzy i kwalifikacji z dziedziny logistyki, transportu i spedycji na europejskim poziomie. Międzynarodowy charakter Uczelni, szerokie kontakty z partnerami o profilu logistycznym, transportowym i spedycyjnym, pozwalają MWSLiT realizować formułę edukacji otwartej poprzez organizowanie gościnnych wykładów specjalistów krajowych i zagranicznych, a także wizyt studyjnych w firmach. Stanowią one element uzupełnienia procesu dydaktycznego, umożliwiający studentom poszerzenie wiedzy i skonfrontowanie swoich wyobrażeń o zawodzie z rzeczywistością. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z wieloma uczelniami z Europy i świata oraz wiodącymi firmami z sektora TSL.

Utworzenie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, wspólnie z uczelnią francuską, zostało uhonorowane nagrodą premiera Francji Jean-Pierre Raffarina. Nagroda była jedną z pięciu, którymi uhonorowano międzynarodowe projekty z udziałem Francuzów, jednak jedyną w dziedzinie edukacji. Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że zgłoszono 92 projekty z całego świata. Drogą eliminacji, przedsięwzięcie utworzenia MWSLiT we Wrocławiu zajęło pierwsze miejsce nagrodzone w Paryżu w 2003 roku.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest niepubliczną wyższą szkołą, wpisaną do rejestru uczelni prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową "206". Uczelnia powstała na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.). Struktura Uczelni ma charakter jednowydziałowy (Wydział Logistyki i Transportu). Corocznie przyjmowanych jest około 700 kandydatów na studia pierwszego stopnia (studia licencjackie) oraz około 200 kandydatów na studia podyplomowe. Proces kształcenia na naszej Uczelni odbywa się w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. W 2007 roku starania Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu o uzyskanie możliwości prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Logistyka zostały uwieńczone sukcesem. MWSLiT we Wrocławiu była pierwszą uczelnią w kraju posiadającą uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich II stopnia. Po uzyskaniu dyplomu absolwenci mogą skorzystać z bogatej oferty specjalistycznych studiów podyplomowych organizowanych przez Uczelnię.

esidecm Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została również wyróżniona w raporcie międzynarodowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). O uczelni można przeczytać „umożliwia studentom nabywanie dodatkowej wiedzy i doszkalanie się. Wszyscy studenci mają praktyki w przedsiębiorstwach. Niepubliczna, ukierunkowana na biznes i przemysł Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, zapewnia firmom logistycznym wyszkolonych profesjonalistów. Większość studentów zatrudniona jest w sektorze logistycznym”.    

Dzięki staraniom władz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, studia inżynierskie i licencjackie na kierunku Logistyka uzyskały certyfikację The Chartered Institute of Logisitcs and Transport UK, organizacji zrzeszającej 33 000 specjalistów branży TSL w ponad stu krajach. Nasza Uczelnia jest jedyną instytucją w Polsce posiadającą certyfikację tej prestiżowej organizacji, będącą potwierdzeniem najwyższej jakości programu nauczania. Absolwenci studiów na kierunku Logistyka otrzymają certyfikat wydawany przez CILT (UK), który będzie dodatkowym atutem na rynku pracy. MWSLiT we Wrocławiu jest jedyną uczelnią wyższą w Europie Środkowo-Wschodniej, która uzyskała akredytację brytyjskiego instytutu logistycznego. 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została powołana do życia w 2001 roku.

Potrzeba powołania tego typu placówki wynikała przede wszystkim z faktu, że w Polsce nie było wyższych uczelni kształcących w zawodzie logistyk. Tymczasem rynek pracy zgłasza ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Tworząc Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu przyjęto jako misję wykształcenie menedżerów przygotowanych do zarządzania nowoczesnymi procesami logistycznymi, gotowych do pracy w warunkach współdziałania w zintegrowanej Europie. Spełnienie misji, Uczelnia upatruje w odpowiednim doborze programu nauczania, w zatrudnieniu doświadczonej kadry dydaktycznej oraz szeroko pojętej współpracy z innymi podmiotami. Dzięki współpracy z partnerem strategicznym – uczelnią francuską - program kształcenia MWSLiT zapewnia zdobycie wiedzy i kwalifikacji z dziedziny logistyki, transportu i spedycji na europejskim poziomie. Międzynarodowy charakter Uczelni, szerokie kontakty z partnerami o profilu logistycznym, transportowym i spedycyjnym, pozwalają MWSLiT realizować formułę edukacji otwartej poprzez organizowanie gościnnych wykładów specjalistów krajowych i zagranicznych, a także wizyt studyjnych w firmach. Stanowią one element uzupełnienia procesu dydaktycznego, umożliwiający studentom poszerzenie wiedzy i skonfrontowanie swoich wyobrażeń o zawodzie z rzeczywistością. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z wieloma uczelniami z Europy i świata oraz wiodącymi firmami z sektora TSL.

Utworzenie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, wspólnie z uczelnią francuską, zostało uhonorowane nagrodą premiera Francji Jean-Pierre Raffarina. Nagroda była jedną z pięciu, którymi uhonorowano międzynarodowe projekty z udziałem Francuzów, jednak jedyną w dziedzinie edukacji. Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że zgłoszono 92 projekty z całego świata. Drogą eliminacji, przedsięwzięcie utworzenia MWSLiT we Wrocławiu zajęło pierwsze miejsce nagrodzone w Paryżu w 2003 roku.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest niepubliczną wyższą szkołą, wpisaną do rejestru uczelni prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową "206". Uczelnia powstała na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.). Struktura Uczelni ma charakter jednowydziałowy (Wydział Logistyki i Transportu). Corocznie przyjmowanych jest około 700 kandydatów na studia pierwszego stopnia (studia licencjackie) oraz około 200 kandydatów na studia podyplomowe. Proces kształcenia na naszej Uczelni odbywa się w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. W 2007 roku starania Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu o uzyskanie możliwości prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Logistyka zostały uwieńczone sukcesem. MWSLiT we Wrocławiu była pierwszą uczelnią w kraju posiadającą uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich II stopnia. Po uzyskaniu dyplomu absolwenci mogą skorzystać z bogatej oferty specjalistycznych studiów podyplomowych organizowanych przez Uczelnię.

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony