logo
EDULOG

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Rekrutacja

Wybierz z listy poniżej, aby dowiedzieć sie więcej o warunkach rekrutacji:

 

 

Rekrutacja na studia inżynierskie sp. "Systemy informacyjne..." oraz "Automatyzacja..."

Studia na kierunku Logistyka w ramach specjalności "Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw" oraz "Automatyzacja i utrzymanie systemu magazynowego", dofinansowane są z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co oznacza, że będąc słuchaczem wymienionych specjalności możesz skorzystać z całej dostępnej ofert dodatkowych działań, które oferuje projekt, a także studiować przy znacząco obniżonym czesnym!!

 

Aby zostać słuchaczem specjalności "Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw" oraz "Automatyzacja i utrzymanie systemu magazynowego" należy ukończyć pierwszy rok studiów na kierunku Logistyka i przedłożyć w dziekanacie stosowane dokumenty:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dostępna także w dziekanacie uczelni).
 2. Kserokopia dowodu osobistego.
 3. Deklaracja o wyborze specjalności.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie MWSLiT, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00 oraz w soboty od 9.00–15.00
ul. Sołtysowicka 19b
51-168 Wrocław
tel. 071-325-15-14
e-mail: uczelnia@msl.com.pl

Rekrutacja będzie prowadzona na przełomie czerwca i września 2010. Ilość miejsc w ramach każdej specjalności jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i przedłożenie w dziekanacie poprawnie wypełnionych dokumentów. Do 15 października kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji. Z osobami zakwalifikowanymi podpisane zostaną stosowne porozumienia.

Rekrutacja na staże w ramach specjalności

Staże realizowane będą w ramach każdej specjalność po VI semestrze. Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2012 r. Staż trwać będzie łącznie 2 miesiące w okresie wakacyjnym.
Aby móc skorzystać ze stażu za wynagrodzeniem należy być słuchaczem jednej z dwóch specjalności: Utrzymanie systemów informacyjnych lub Utrzymanie systemów transportu przemysłowego i magazynowania i przedłożyć w dziekanacie stosowane dokumenty rekrutacyjne:

 • kartę zgłoszenia,
 • zaświadczenie o średniej ocen z I, II i III roku,
 • oświadczenie o znajomości regulaminu dotyczącego realizacji programu staży.

Każda osoba, która zgłosi chęć uczestnictwa w stażu zaproszona zostanie na rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez koordynatora wdrożeniowego projektu.
O wynikach rekrutacji każdy uczestnik zostanie poinformowany mailowo. Z osobami zakwalifikowanymi na staż podpisane zostaną stosowne porozumienia określające prawa i obowiązki stażysty oraz jego miesięczne wynagrodzenie.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA!!

 

do góry

 

Rekrutacja na praktyki

Z nowego programu praktyk realizowanego w MWSLiT skorzystać mogą studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli I rok nauki. 
Praktyki realizowane będą w czasie przerwy wakacyjnej w roku 2010, 2011 i 2012. Rekrutacja prowadzona będzie na przełomie maja i czerwca każdego roku.

Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o wyniki w nauce i kolejność zgłoszeń. 
Zainteresowani studenci zobowiązani są przedłożyć w Dziekanacie/Biurze Karier/Biurze Projektu następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku,
 • deklarację uczestnictwa w projekcie,
 • oświadczenie o znajomości regulaminu realizacji praktyk,
 • zobowiązanie do odbycia praktyki we wskazanym przedsiębiorstwie i w określonym limicie czasu.

O wynikach rekrutacji każdy uczestnik zostanie poinformowany mailowo. Z osobami zakwalifikowanymi na praktyki podpisane zostaną stosowne porozumienia określające prawa i obowiązki praktykanta.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA!!

 

do góry

 

Rekrutacja na zajęcia z matematyki i fizyki

Dodatkowe zajęcia z matematyki i fizyki prowadzone będą w każdym roku akademickim począwszy od października 2009 r. 
Łącznie zrealizowane zostaną 4 edycje zajęć.
Rekrutacja na ten rok akademicki prowadzona będzie wśród studentów I roku kierunków: logistyka i zarządzanie. Podstawą rekrutacji będzie wynik testu predyspozycji, przeprowadzonego wśród studentów I roku w listopadzie 2009 r. 
Studenci, którzy nie osiąganą wymaganego pułapu punktów, zostaną zakwalifikowani do udziału w zajęciach. 

Zajęcia realizowane będą od marca w wymiarze 30 godzin.

 

do góry


Rekrutacja na warsztaty, doradztwo zawodowe (Oferta Biura Karier)

Wszystkie działania realizowane przez Biuro Karier mają charakter otwarty i kierowane są do studentów wszystkich lat i kierunków.

 • Najbliższe warsztaty ruszają w kwietniu 2010 r. Zapisów będzie można dokonać w Biurze Karier. Szczegółowy harmonogram i tematyka zajęć zamieszczone zostaną na stronach www biura karier i tablicy ogłoszeń.
 • Z doradztwa zawodowego korzystać będzie można już od stycznia 2010 r. Na spotkania z doradcą możesz umówić się indywidualnie w Biurze Karier.
 • Do udziału targach pracy zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Pierwsze odbędą się na przestrzeni maja i czerwca 2010 r.!!!

do góry

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego