logo
Akademicki przedsiębiorca

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Informacje o Projekcie

Zakończenie realizacji projektu

 

Informujemy, iż projekt „Akademicki przedsiębiorca” realizowany przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki I Transportu we Wrocławiu, w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Internet Ventures Sp. z o.o. zakończył się sukcesem!
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego głównym celem było zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku.
W ramach projektu zrealizowano szereg działań mających na celu  popularyzację przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów i pracowników naukowych, zwiększenie kompetencji członków społeczności akademickiej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwój relacji pomiędzy sektorem nauki i sektorem biznesu. Wśród nich znalazły się:

 • szkolenia oraz warsztaty kompetencyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności typu spin-off i spin-out,
 • warsztaty praktyczne w Dolnośląskim Parku Technologicznym, obejmujące m. in. opracowanie profesjonalnych biznesplanów,
 • coaching biznesowy i psychologiczny,
 • organizację forów innowacyjnego biznesu, będących okazją do integracji przedstawicieli środowisk naukowych z przedstawicielami biznesu i zaprezentowania własnych pomysłów przez uczestników projektu,
 • redakcję gazety i portalu informacyjnego (www.akademickiprzedsiebiorca.pl) promujących działalność typu spin-off i spin-out.


Na zakończenie projektu, w siedzibie Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie-Zdroju, odbyła się konferencja poświęcona trzem panelom tematycznym:

 • doświadczenia krajów Unii Europejskiej,
 • USA w promocji przedsiębiorczości akademickiej,
 • Anioły biznesu / wsparcie dla młodych firm.

 

Na konferencji zaprezentowane zostały również najlepsze pomysły uczestników projektu, wybrane przez komisję ekspercką, złożoną z przedstawicieli Dolnośląskiego Parku Technologicznego, firm prywatnych i organizacji pozarządowych.
Wszystkie działania realizowane w projekcie cieszyły się dużym zainteresowaniem, co świadczy o potencjale regionu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

 


Dziękując wszystkim Uczestnikom za udział w projekcie wyrażamy jednocześnie nadzieję, iż uczestnictwo w nim stanowiło impuls do dalszego rozwoju postaw przedsiębiorczych.


Zespół projektu „Akademicki Przedsiebiorca”


 

 

Do 31 października trwa rekrutacja do III, ostatniej edycji szkoleń realizowanych w projekcie „Akademicki Przedsiębiorca”

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez podmioty reprezentujące trzy rodzaje instytucji - uczelnię wyższą - Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, instytucję otoczenia biznesu - Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. ze Szczawna-Zdroju oraz Internet Ventures Sp. z o.o. z Katowic. Właśnie połączenie wiedzy oraz różnych doświadczeń biznesowych podmiotów realizujących projekt ma przyczynić się do jego powodzenia.


Najważniejszym celem projektu jest zmotywowanie studentów, absolwentów oraz pracowników uczelni i jednostek naukowych na Dolnym Śląsku do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w której wykorzystywać będą wiedzę nabytą w trakcie nauki lub pracy zawodowej.


Obecnie niewiele osób po studiach otwiera firmy i potrafi myśleć w kategoriach biznesowych. W wyniku obserwacji i analizy przedsiębiorczości akademickiej zarówno z perspektywy parku technologicznego, którym zarządza DARR S.A. jak i efektów podejmowanych działań biznesowych przez studentów i kadrę naukową MWSLiT, wciąż na Dolnym Śląsku powstaje za mało firm powiązanych z uczelniami. Zjawisko komercjalizacji technologii i wiedzy naukowej poprzez firmy typu spin off lub spin outdopiero niedawno wzbudziło większe zainteresowanie w Polsce, mimo tego, iż funkcjonują one na polskim rynku już ok. 16 lat. Dlatego też projekt "Akademicki przedsiębiorca" ma na celu zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku, poprzez promocję tworzenia firm typu spin-off i spin-out oraz rozwój relacji między sektorem biznesu i nauki.


Wsparciem w ramach projektu objęte będą osoby zainteresowane nabyciem wiedzy w zakresie funkcjonowania firm typu spin off i spin out, które są: studentkami lub studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, absolwentkami lub absolwentami (do 12 miesięcy od daty ukończenia studiów), doktorantami i pracownikami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi dolnośląskich uczelni oraz jednostek naukowych. Realizacja projektu odbywać się będzie w ramach:

 • spotkań na uczelniach, gdzie prezentowane będą założenia projektu i prowadzona będzie rekrutacja jego uczestników.
 • szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planów oraz prawa patentowego. Szkolenia te będą nieodpłatne dla wszystkich uczestników projektu.
 • konferencji, podczas których autorzy najciekawszych pomysłów na biznes będą mieli możliwość zaprezentowania się przed praktykami biznesu i uzyskania oceny swojego pomysłu.

Autorzy najlepiej ocenionych biznes planów uzyskają możliwość skorzystania z dodatkowego, bezpłatnego pakietu doradczego w celu dalszego udoskonalenia swoich pomysłów na biznes.


Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnictwo w nim nie wiąże się z żadnymi kosztami dla uczestników!!!


Uwaga!!

Dostępny jest nowy regulamin uczestnictwa w projekcie. Czytaj...


"UWAGA! Zmiany w regulaminie!! Wprowadzono dodatkowy zapis - Rozdział III, punkt 4. Niniejszy dokument jest dokumentem obowiązującym"


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego