logo
Akademicki przedsiębiorca

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Spin off i spin out... co to takiego?

Fenomen rozwoju spółek typu spin-off, spin-out - stanowiących główny nurt tzw. Przedsiębiorczości akademickiej i jeden z aktywnych mechanizmów komercjalizacji i transferu technologii - od kilku lat wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród polityków, władz wyższych uczelni i mediów.


Przedsiębiorstwo spin-off, zgodnie ze swoją definicją, to nowopowstające przedsiębiorstwo, założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w stopniu naukowym co najmniej doktora. Przedsiębiorstwo spin-off może także zostać założone przez studenta lub absolwenta w celu komercyjnego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań z zakresu wiedzy lub technologii. Wykorzystanie to przybiera najczęściej postać struktury uzależnionej organizacyjnie, formalno-prawnie lub finansowo od instytucji (najczęściej uczelni) macierzystej.


Przedsiębiorstwo spin-out różni się tylko i wyłącznie tym, iż jest zwykle niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiada niezależne źródła finansowanie.


Ponieważ działalności te tworzone są we współpracy z uczelnią, stad nazywane są spółkami odpryskowymi (z ang. spółki spin-off).

Typowa spółka spin-off/out to taka, której produkty stworzono na bazie innowacyjnej (najczęściej chronionej) technologii lub wynalazku. W spółkach takich udziały posiadają naukowiec/naukowcy z uczelni oraz sama uczelnia, za pośrednictwem wyodrębnionego podmiotu. Bardzo często jednak spółkami spin-off/out nazywa się również te działalności biznesowe, które wykorzystują istniejący na uczelni potencjał intelektualny: wiedzę ekspercką, umiejętność obsługi aparatury, odkrycia i udoskonalenia lub unikatową aparaturę. Z racji, iż ogromna większość takich spin-off'ów działa w sektorze usług, można je nazwać spółkami usługowymi. Zasadniczą rolę w kształtowaniu i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa spin-off odgrywa tzw. "uporządkowany status prawny innowacji", będącej zasadniczą wartością przekazywanych technologii, jak również transparentne procedury ochrony praw patentowych oraz przestrzegania prawnie uregulowanych zasad działalności komercyjnej.

Dlaczego spiny?

Firmy spin-off i spin-out w dalszej perspektywie są najbardziej dochodową drogą komercjalizacji myśli naukowej. Wartość opracowanej technologii, która staje się podstawą stworzenia firmy jest o wiele większa niż sprzedaż samego pomysłu lub udzielenie licencji.


Zalety firmy spin-off:
  • Wyodrębnienie tematyki rynkowej ze struktury badawczej,
  • Łatwość prowadzenia biznesu,
  • Przejrzystość struktur i strumieni finansowych,
  • Wsparcie uczelni, co oznacza mniejsze ryzyko, minimalizowane poprzez swoiste gwarancje, leżące po stronie zaangażowanych w przedsięwzięcie ekspertów danej dziedziny, a więc większą stabilizację.

Zalety firmy spin-out:
  • Płynne przeniesienie wiedzy i całego "know-how" oraz praw własności związanych z eksploatacją technologii do podmiotu gospodarczego, stwarzające dogodne warunki dla inwestycji kapitałowych w to przedsięwzięcie i tym samym szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa,
  • Możliwość samodzielnego działania.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego