logo
Edukacja dla bezpieczeństwa

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • Bezpieczeństwa publicznego;
 • Prawnych aspektów zarządzania bezpieczeństwem;
 • Psychologicznych podstaw działania w sytuacjach kryzysowych;
 • Systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Metodyki pracy z grupą;
 • Podstaw ratownictwa sanitarnego i przedmedycznego;
 • Komunikacji interpersonalnej;
 • Projektowania działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa.
 
Ramowy program studiów
Nazwa przedmiotu
I. Problemy bezpieczeństwa państwa:
 1. Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 2. Kompetencje i zadania terenowej administracji państwowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
 3. Prawno konstytucyjne. Podstawy bezpieczeństwa
 4. System obronności RP
 5. Europeizacja polityki bezpieczeństwa 
 6. Skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego
 7. Bezpieczeństwo informacji. Ochrona danych osobowych oraz informacji o szczególnym znaczeniu dla obronności państwa
II. Zagrożenia czasu wojny
 1. Bezpieczeństwo sfery publicznej
 2. Rola i zadania służb specjalnych (w czasie wojny i pokoju)
 3. Zagrożenie i ochrona dziedzictwa kulturowego 
 4. Bezpieczeństwo przemysłowe
 5. Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
III. Zagrożenia czasu pokoju
 1. Źródła i rodzaje współczesnych zagrożeń. Zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu
 2. Zagrożenia ekologiczne
 3. Zagrożenia teleinformatyczne
IV. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych
 1. Zarządzanie kryzysowe
 2. Kryzysy gospodarcze
 3. Kryzysy polityczne
 4. Działanie sił przyrody - klęski żywiołowe
V. Obrona cywilna
 1. Organizacja obrony cywilnej i zasady powszechnej samoobrony w wypadku zagrożeń
 2. Ochrona cywilna
 3. Bezpieczeństwo energetyczne
 4. System obrony cywilnej państwa
VI. Ratownictwo i pierwsza pomoc
 1. Zasady postępowania w miejscu wypadku
 2. Znaczenie i prawne aspekty udzielenia pierwszej Pomocy
 3. Organizacja pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu wypadku
VII. Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 1. Teoria edukacji dla bezpieczeństwa
 2. Metodyka nauczania przedmiotu edukacja dla Bezpieczeństwa
 3. Istota edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, jako istotnego elementu bezpieczeństwa narodowego
 4. Agresja wśród dzieci i młodzieży jako istotny czynnik zagrożenia bezpieczeństwa
 5. Elementy prawa o ruchu drogowym
VIII. Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu
 1. Zachowanie jednostki w sytuacjach ekstremalnych
 2. Profilaktyka antyterrorystyczna
 3. Subkultury młodzieżowe
IX. Seminarium dyplomowe
X. Wybrane problemy międzynarodowego prawa humanitarnego
 1. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 2. Prawa człowieka w okresie wojny i okupacji. 
 3. Wojskowe misje pokojowe i stabilizacyjne
XI. Podstawowa terminologia i symbolika międzynarodowych systemów bezpieczeństwa 
 1. Podstawy języka angielskiego
 2. Obowiązujące międzynarodowe nazwy i symbole dotyczące systemów bezpieczeństwa
Razem godzin

Podstawa prawna: 

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 10 września 2002r., w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie posiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Decyzja Nr 03/A/07 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie przyznania - na podstawie art. 68b ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z p. zmianami), §16 i §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 227, poz. 2247 z p. zmianami). 
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki oraz na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Dz.U.2007.164.1166 (R) Standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także tryb tworzenia i warunki, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (załącznik nr 61)
 3. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r., promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001, Nr 273, poz. 2703, 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788) - podstawa prawna funkcjonowania standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO(1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.
 5. Podstawa programowa przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa - III (gimnazjum) i IV (liceum) etap edukacyjny

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego