logo
Edukacja dla bezpieczeństwa

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Informacje o Projekcie

Celem projektu jest umożliwienie nauczycielom zdobycia kwalifikacji uprawniających ich do nauczania nowego przedmiotu oraz podniesienie obecnych kwalifikacji nauczycieli przysposobienia obronnego.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia podyplomowe trwają 3 semestry, program obejmuje łącznie 360 godzin zajęć dydaktycznych. 
Są to studia kwalifikacyjne, nadające uprawnienie do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa", zgodne z nową podstawą programową, wymogami Kuratorium Oświaty oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r.
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Słuchacze otrzymują świadectwo wydane na druku ministerialnym oraz certyfikat unijny.
W wyniku realizacji programu kształcenia nauczyciele będą potrafili stworzyć ofertę edukacyjną pozwalającą uczniom zdobyć umiejętności z danego obszaru wiedzy, a w szczególności: 

  • organizować pracę uczniów w ramach nauczanego przedmiotu;
  •  wspierać rozwój uczniów przez dobór metod, technik nauczania i środków dydaktycznych;
  • prowadzić ewaluację własnych działań dydaktycznych i wychowawczych; 
  • właściwie zachować się w sytuacji wystąpienia podstawowych problemów zdrowotnych u uczniów związanych z chorobami, niepełnosprawnością, bądź wypadkami na terenie szkoły; 
  • wykorzystywać technologię informacyjną w nauczaniu przedmiotu oraz w procesie samokształcenia; 
  • posługiwać się przepisami prawa oświatowego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego