logo
Edukacja dla bezpieczeństwa

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Korzyści dla uczestników

"Studia podyplomowe  trwają 3 semestry, program obejmuje łącznie 360 godzin zajęć dydaktycznych.

Są to studia kwalifikacyjne, nadające uprawnienie do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, zgodne z nową podstawą programową , wymogami Kuratorium Oświaty oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Słuchacze otrzymują świadectwo wydane na druku ministerialnym oraz certyfikat unijny.

W wyniku realizacji programu kształcenia nauczyciele będą potrafili stworzyć ofertę edukacyjną pozwalającą uczniom zdobyć umiejętności z danego obszaru wiedzy, a w szczególności:

  • organizować pracę uczniów w ramach nauczanego przedmiotu; - wspierać rozwój uczniów przez dobór metod, technik nauczania i środków dydaktycznych;

  • prowadzić ewaluację własnych działań dydaktycznych i wychowawczych;

  • właściwie zachować się w sytuacji wystąpienia podstawowych problemów zdrowotnych u uczniów związanych z chorobami, niepełnosprawnością, bądź wypadkami na terenie szkoły;

  • wykorzystywać technologię informacyjną w nauczaniu przedmiotu oraz w procesie samokształcenia;

  • posługiwać się przepisami prawa oświatowego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu."


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego