logo
EDULOG

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Informacje o Projekcie

Celem projektu Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki  i Transportu we Wrocławiu pn. Studia najwyższej jakości jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez wprowadzenie kompleksowego modelu zarządzania jakością i ściślejszego powiązania systemu kształcenia z potrzebami gospodarki.

 

Projekt jest realizowany dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskał on dofinansowanie w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Okres realizacji projektu: 03.09.2012 – 28.02.2014

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

 

1) Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią.
W ramach projektu osoby piastujące stanowiska kierownicze skorzystają z pakietu szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania.

 

2) Wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni.
Planuje się wdrożenie modeli zarządzania wybranymi obszarami działalności uczelni. W ramach projektu wdrożone zostaną modele zarządzania:

  1. Kadrami
  2. Wiedzą,
  3. Jakością kształcenia,
  4. Finansami i majątkiem uczelni,
  5. Ryzykiem

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego