logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin studiów

REGULAMIN STUDIÓW

Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

Wrocław, 2015 r.


SPIS TREŚCI
1. PRZEPISY OGÓLNE
2. ORGANIZACJA STUDIÓW
3. PRAWA STUDENTA MWSLIT
4. OBOWIĄZKI STUDENTA MWSLIT
5. PLANY STUDIÓW I PROGRAMY NAUCZANIA
6. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
7. WARUNKI I TRYB PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTA
8. ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW
9. WPIS NA SEMESTR
10. NIEZALICZENIE SEMESTRU
11. INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW I INDYWIDUALNY PROGRAM NAUCZANIA
12. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW
13. ZMIANA UCZELNI, KIERUNKU LUB FORMY STUDIÓW
14. URLOP OD ZAJĘĆ
15. SKREŚLENIA I WZNOWIENIA STUDIÓW
16. PRAKTYKI ZAWODOWE
17. PRACA DYPLOMOWA
18. EGZAMIN DYPLOMOWY
19. OCENA ZA STUDIA
20. UKOŃCZENIE STUDIÓW
21. PRZEPISY KOŃCOWE

1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin stosuje się do wszystkich kierunków, stopni i form studiów wyższych prowadzonych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWSLiT), zwaną dalej „Uczelnią".

§ 2

1. Studia pierwszego stopnia trwają odpowiednio: 6 semestrów dla studiów licencjackich, 7 semestrów dla studiów inżynierskich i są prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
2. Studia drugiego stopnia trwają odpowiednio do specjalności 3 lub 4 semestry i prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
3. Uczelnia nadaje absolwentom, według zasad określonych odrębnymi przepisami, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego inżynier oraz dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra.
4. Uczelnia stosuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
5. Nauka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest odpłatna. Zasady pobierania wszystkich opłat za studia oraz ich rodzaj i wysokość określone są w zarządzeniu Kanclerza w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat w MWSLiT oraz w umowie zawartej między Uczelnią a studentem.
6. Przełożonym wszystkich studentów jest Rektor. Bezpośrednim przełożonym studentów jest Dziekan.
7. Reprezentantem studentów uczelni są organy samorządu studenckiego.

2. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 3

1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego i składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.
2. Rok akademicki obejmuje okres zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne, przerwę międzysemestralną, wakacje oraz praktyki.
3. Rektor ustala, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, szczegółową organizację roku akademickiego, a w szczególności terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, terminy sesji egzaminacyjnych oraz przerw w zajęciach dydaktycznych, w tym przerwy wakacyjnej trwającej nie mniej niż 8 tygodni.
4. Rektor ogłasza szczegółową organizację roku akademickiego nie później niż na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem.
5. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.
6. Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, a dla studentów studiów niestacjonarnych – w soboty i niedziele. Kursy powtórzeniowe odbywają się w piątki w godzinach popołudniowych. Praktyki studenckie mogą odbywać się w okresie wakacji.
7. Prowadzący przedmiot określa zasady udziału w zajęciach, w tym, wchodzących w jego skład form wykładowych i ogłasza je na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Udział w nich może być uzależniony od spełnienia dodatkowych kryteriów, określonych przez prowadzącego przedmiot.
8. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.
9. Dziekan może, w porozumieniu z organami samorządu studenckiego, powołać spośród nauczycieli akademickich opiekunów lat studiów, a w razie potrzeby opiekunów grup studenckich lub praktyk.
10. Dziekan ustala zakres i formy pracy opiekunów oraz nadzoruje i ocenia ich działalność.

§ 4

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.
2. Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych trwa minimum 14 dni roboczych, a na studiach niestacjonarnych – dwa zjazdy sobotnio-niedzielne.
3. Dziekan ogłasza, na podstawie wniosków egzaminatorów, harmonogram sesji egzaminacyjnej najpóźniej na 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem.
4. Dziekan może przedłużyć sesję o 2 tygodnie dla studiów stacjonarnych oraz o 2 zjazdy dla studiów niestacjonarnych, w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie.
5. Student, który nie zaliczył przedmiotu w sesji poprawkowej, jest skierowany przez Dziekana, po uprzednim złożeniu wniosku o warunkowe zaliczenie semestru, na powtarzanie przedmiotu.
6. Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje poprzez elektroniczny system Uczelni.
7. Prowadzący przedmiot zobowiązani są do ogłoszenia ocen oraz dostarczenia do dziekanatu podpisanych przez siebie protokołów, w terminie określonym odrębnym zarządzeniem Dziekana, ogłaszanym przez rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

3. PRAWA STUDENTA MWSLiT

§ 5

1. Student ma prawo do:
1) korzystania z pomieszczeń, urządzeń i zbiorów bibliotecznych uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak też z pomocy nauczycieli akademickich i organów uczelni,
2) zgłaszania do władz uczelni postulatów dotyczących planów studiów i programów nauczania, spraw związanych z procesem nauczania i wychowania oraz warunkami socjalno-bytowymi,
3) otrzymywania nagród i wyróżnień,
4) uczestniczenia w badaniach i zrzeszania się w kołach zainteresowań prowadzonych przez uczelnię,
5) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów uczelni,
6) uczestniczenia w zajęciach otwartych innych dziedzin nauczania i w pozostałych zajęciach uczelni,
7) korzystania z uprawnień przewidzianych dla studentów w odpowiednich przepisach.
2. Dokumentem potwierdzającym posiadanie przez studenta przysługujących mu praw jest legitymacja studencka.

3. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów, z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej.
4. Student zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie dziekanat o zmianie nazwiska i adresu, a także danych wymaganych przez Uczelnię na podstawie odrębnych przepisów.
5. W przypadku utraty legitymacji studenckiej w wyniku kradzieży lub innego zdarzenia losowego, student uzyskuje, po uprzednim złożeniu wniosku, duplikat legitymacji studenckiej.
6. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem obowiązków mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia:
1) stypendium Kanclerza za najlepsze, w skali Uczelni, wyniki w nauce,
2) wyróżnienie Rektora za najlepsza pracę dyplomową.
7. Informację o przyznaniu stypendium lub wyróżnienia przechowuje się w aktach osobowych studenta.

§ 6

1. Utrata praw studenckich następuje w przypadku:
1) skreślenia z listy studentów,
2) zawieszenia w prawach studenta,
3) ukończenia studiów.
2. Każdy student, który utracił prawa studenckie, powinien zwrócić do dziekanatu legitymację studencką.
3. Samorząd studencki jest uprawniony do wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących studentów.
4. Władze Uczelni zobowiązane są do podejmowania działań zmierzających do zapewnienia równych szans realizacji planu studiów i programu kształcenia przez studentów niepełnosprawnych, uwzględniając stopień i charakter niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku i specjalności studiów.

§ 7

1. Przebieg studiów dokumentowany jest w:
1) kartach okresowych osiągnięć studenta, sporządzonych w postaci wydruków danych z systemu elektronicznego Uczelni,
2) protokołach zaliczenia przedmiotu, sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych z systemu elektronicznego Uczelni.
2. Indeks w formie elektronicznej, jest dostępny dla zindywidualizowanego studenta, po uprzednim załogowaniu się na platformie MWSLiT (Wirtualny Dziekanat).
3. Średnią ocen z danego roku akademickiego lub całego toku studiów oblicza się jako średnią arytmetyczą ze wszystkich uzyskanych w tym okresie ocen, w tym również ocen niedostatecznych.
4. Uczelnia nie informuje osób trzecich o sprawach dotyczących studenta, chyba że zezwala na to student lub odpowiednie przepisy prawne.

4. OBOWIĄZKI STUDENTA MWSLiT

§ 8

1. Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie stwarzanych przez uczelnię możliwości pobierania nauki oraz postępowanie zgodne z regulaminem studiów. W szczególności student jest zobowiązany do:
1) dbania o godność studenta i dobre imię uczelni,
2) uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych, organizowanych przez Uczelnię, zgodnie z obowiązującym go planem studiów i programem nauczania, a w szczególności: ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych, seminariach, zajęciach projektowych, warsztatach dyskusyjnych,
3) składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,
4) przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz troski o mienie uczelni, a w szczególności przestrzegania regulaminów korzystania z laboratoriów oraz wszelkiego wyposażenia uczelni,
5) terminowego opłacania czesnego i wnoszenia innych opłat związanych z przebiegiem studiów oraz informowania uczelni o dokonanych wpłatach w trybie i formie określonej przez uczelnię,
6) informowania dziekanatu o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu.
2. W przypadku rezygnacji ze studiów student ma obowiązek zgłoszenia tego w formie pisemnej do dziekanatu, poprzez osobiste złożenie pisma lub przesłanie wniosku listownie za potwierdzeniem odbioru. Student ma obowiązek wywiązania się ze wszystkich płatności wobec uczelni.
3. Student ma obowiązek do regularnego zapoznawania się z informacjami, zarządzeniami i poleceniami ogłaszanymi przez dziekanat na tablicy ogłoszeń, Wirtualny Dziekanat oraz na stronach internetowych uczelni.

§ 9

1. Za postępowanie uchybiające godności studenta lub naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni, student ponosi odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi lub sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, na zasadach określonych w ustawie i Statucie uczelni.
2. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) nagana z ostrzeżeniem,
4) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
5) wydalenie z uczelni.

5. PLANY STUDIÓW I PROGRAMY NAUCZANIA

§ 10

1. Studia odbywają się według planów studiów i programów nauczania ustalonych w trybie określonym w ustawie.
2. Plany studiów zawierają: wykaz wszystkich przedmiotów, określone liczby godzin przeznaczone na ich realizację, w podziale na lata i semestry studiów. Wykaz praktyk oraz innych zajęć, które student odbywa i zalicza w okresie studiów, a także inne informacje na temat przedmiotów, w tym przyporządkowane liczby punktów ECTS, rygory (zaliczenia, egzaminy), formę ich realizacji, wysokość dopuszczalnego po poszczególnych semestrach długu punktów ECTS, o którym mowa w § 16 ust. 4.
3. Programy nauczania określają: treści nauczania poszczególnych przedmiotów, które student powinien opanować w trakcie studiów, zakres egzaminu dyplomowego oraz rodzaj i wymiar obowiązkowych praktyk dla kierunku, specjalności i formy studiów.
4. Programy nauczania dla każdego przedmiotu, w tym programy praktyk, obejmujące wymagania wstępne, treści nauczania, zalecaną literaturę itp., zawarte są sylabusach i programach nauczania zatwierdzanych przez Senat Uczelni przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego.
5. Przyjęty program nauczania lub jego część, w tym zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy, praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy realizowane są w zależności od toku studiów w języku polskim lub języku obcym.
6. Przygotowanie pracy dyplomowej oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym może również odbywać się na wniosek studenta, na podstawie decyzji Rektora podjętej w porozumieniu z promotorem.
7. Jeżeli zajęcia dydaktyczne z przedmiotu odbywają się w języku obcym, zaliczenia i egzaminy odbywają się również w tym języku.

§ 11

1. Plany studiów i programy nauczania są podstawą do opracowania rocznych lub semestralnych harmonogramów zajęć.
2. Roczny lub semestralny harmonogram zajęć określa nazwę przedmiotu, nauczyciela akademickiego, który prowadzi zajęcia z tego przedmiotu, oraz czas i miejsce zajęć.
3. Harmonogram zajęć ustala Dziekan i podaje do wiadomości co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru przez ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Uczelni.

6. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

§ 12

1. Student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych według planu studiów. Wszystkie przedmioty w ramach kierunku są obligatoryjne.
2. Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych, może być za zgodą Rektora zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca.
3. Nieobecność studenta, nawet usprawiedliwiona, przekraczająca 1/3 ogólnej liczby zajęć, może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć. Niewykonanie ćwiczeń, projektów, prezentacji określonych regulaminem poszczególnych form zajęć uniemożliwia zaliczenie tych zajęć.
4. Podstawę do usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą stanowi zaświadczenie lekarskie.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, prowadzący zajęcia może usprawiedliwić nieobecność studenta na jego wniosek złożony na piśmie.
6. W szczególnym przypadku przekroczenia limitu nieobecności określonego w ust. 3 Dziekan może – w porozumieniu z prowadzącym zajęcia – podjąć decyzję o możliwości kontynuowania zajęć.
7. Student nieobecny na zajęciach dydaktycznych jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości w sposób i w terminach ustalonych przez prowadzącego zajęcia.
8. Student może być zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i zaliczania tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego niezdolność studenta do tego typu zajęć.
9. W zajęciach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób ruchowo niepełnosprawnych i osób niewidomych. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Dziekana na uczestnictwo w zajęciach.
10. W zależności od rodzaju niepełnosprawności zapewnia się studentom niepełnosprawnym odpowiednie warunki odbywania zajęć, a w szczególności ich zaliczania.

7. WARUNKI I TRYB PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTA

§ 13

1. Osiągnięcia studenta są wyrażane za pomocą punktów zaliczeniowych, zwanych dalej „punktami ECTS".
2. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta 25-30 godzin pracy.
3. Punkty ECTS przyznawane są za:
1) zaliczenie każdego z przedmiotów oraz praktyk przewidzianych w planie studiów,
2) przygotowanie pracy dyplomowej, zgodnie ze standardem kształcenia,
3) przygotowanie do egzaminu dyplomowego, zgodnie ze standardem kształcenia.
4. Student uzyskuje punkty ECTS, przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie, określone w planie studiów i programie nauczania, wymagania oraz założone efekty kształcenia.
5. Liczba punktów ECTS, przewidziana planem studiów dla roku akademickiego, wynosi nie mniej niż 60.
6. Liczba punktów ECTS, przewidziana planem studiów dla semestru wynosi od 27 do 33, przy czym uzyskana ocena końcowa nie ma wpływu na wysokość tej liczby.
7. Liczba punktów wymagana:
1) do ukończenia studiów pierwszego stopnia - licencjackich wynosi 180,
2) do ukończenia studiów pierwszego stopnia - inżynierskich 210,
3) do ukończenia studiów drugiego stopnia wynosi 90, 3 semestralne
4) do ukończenia studiów drugiego stopnia wynosi 120, 4 semestralne.
8. Punkty ECTS, uzyskane poza uczelnią macierzystą, uznaje się bez ponownego sprawdzenia osiągnięcia założonych efektów kształcenia, jeżeli kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o realizacji programu kształcenia, zawartym między obiema uczelniami.
9. Punkty ECTS, uzyskane poza uczelnią macierzystą, mogą być uznane w miejsce punktów z przedmiotów zawartych w planie studiów i wynikających ze standardów kształcenia, w przypadku zbieżności efektów kształcenia tych przedmiotów w obydwu uczelniach.
10. Decyzję o uznaniu punktów ECTS, podejmuje Dziekan po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów odbytych poza macierzystą uczelnią, przedłożoną przez studenta i potwierdzoną przez tą uczelnie.
11. Student akumuluje punkty ECTS, przypisane przedmiotom przewidzianym w planie studiów i programie nauczania, a także przedmiotom zaliczanym poza macierzystą uczelnią, w tym w uczelniach zagranicznych, w sposób określony w ust. 8 i 9.

8. ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW

§ 14

1. Przedmiot zaliczany jest jako całość, na jedną ocenę uwzględniającą wszystkie formy zajęć.
2. Zgodnie z programem studiów obowiązującym dla danego semestru, wszystkie przedmioty kończą się egzaminem, poza wychowaniem fizycznym, proseminarium i seminarium dyplomowym, które kończą się zaliczeniem na ocenę.
3. Harmonogram egzaminów ustala Dziekan w porozumieniu z prowadzącymi poszczególne przedmioty.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego, proseminarium oraz seminarium dyplomowego zaliczane są na ocenę.
5. Ostatni semestr zajęć z języka obcego kończy się egzaminem, a wcześniejsze semestry – zaliczeniem na ocenę.
6. Egzaminy są sprawdzianem osiągniętych przez studenta efektów kształcenia założonych w programie poszczególnych przedmiotów. Szczegółowe warunki uzyskania zaliczeń podaje prowadzący zajęcia na początku semestru.
7. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:
1) bardzo dobry 5,0
2) dobry plus 4,5
3) dobry 4,0
4) dostateczny plus 3,5
5) dostateczny 3,0
6) niedostateczny 2,0
Brak oceny lub ocena niedostateczna oznacza niezaliczenie przedmiotu.
8. Ocena z każdego przedmiotu – z zaliczenia lub z egzaminu – wpisywana jest do indeksu i protokołu w formie elektronicznej.
9. Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów jest napisanie pracy dyplomowej, pozytywnie ocenionej przez promotora.
10. Wszystkie formy zaliczenia przedmiotów przeprowadzane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. Student ma prawo do co najwyżej dwukrotnego złożenia egzaminu. Niezgłoszenie się studenta na egzamin w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie upoważnia studenta do złożenia wniosku o dodatkowy, termin egzaminu. Sprawy sporne rozstrzyga Dziekan.
11. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie formy oraz terminów zaliczeń i egzaminów do ich potrzeb, wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Na uzasadniony wniosek studenta niepełnosprawnego, Dziekan w porozumieniu z prowadzącym przedmiot, wyznaczy alternatywny sposób zaliczenia przedmiotu.
12. W egzaminach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób ruchowo niepełnosprawnych i osób niewidomych. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Dziekana na uczestnictwo w egzaminach. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić udziału asystenta osoby niepełnosprawnej w egzaminie w sytuacji, gdy jest nią osoba merytorycznie, bądź zawodowo związana z przedmiotem, z którego student składa egzamin.

§ 15

1. Na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie sesji i dodatkowe terminy egzaminów oraz w uzasadnionych przypadkach może zarządzić egzamin komisyjny.
2. Dziekan zarządza egzamin komisyjny na wniosek studenta, który zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności, formy, trybu lub przebiegu egzaminu. Wniosek ten musi być złożony w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego. Termin egzaminu komisyjnego nie może być późniejszy niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Informacja o terminie egzaminu komisyjnego jest podawana do wiadomości studenta co najmniej trzy dni przed tym terminem.
3. Egzamin komisyjny, w formie ustnej lub pisemnej, przeprowadza komisja powołana przez Dziekana. W skład komisji wchodzi przewodniczący, którym jest Dziekan lub osoba przez niego wskazana, prowadzący przedmiot oraz specjalista z tej samej lub pokrewnej dziedziny wiedzy. Uczelniany organ samorządu studenckiego ma prawo, na wniosek studenta, delegować swojego przedstawiciela jako obserwatora przebiegu egzaminu.
4. Z przebiegu egzaminu komisyjnego sporządza się protokół, który w przypadku wystawienia oceny niedostatecznej powinien zawierać jej uzasadnienie.
5. Ocena komisji egzaminacyjnej jest ostateczna.

§ 16

1. Warunkiem zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymagań (zaliczenie wszystkich obowiązkowych przedmiotów) określonych w planie studiów dla danego semestru oraz uzyskanie od 27 do 36 punktów ECTS.
2. Podstawą zaliczenia semestru studentowi skierowanemu na studia za granicą lub do innej polskiej uczelni jest wywiązanie się studenta z warunków określonych w Porozumieniu o programie zajęć.
3. Na studiach pierwszego stopnia, punkty za zaliczenie praktyki uwzględniane są w szóstym semestrze studiów.
4. Dziekan może udzielić warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym semestrze, jeżeli dopuszczalny dług punktów ECTS wynikający z niezaliczenia niektórych przedmiotów nie przekracza następujących wartości:
1) dla studiów pierwszego stopnia - licencjackich

 • 10 punktów, w przypadku zaliczania pierwszych trzech semestrów,
 • 9 punktów, w przypadku zaliczania czwartego semestru,
 • 5 punktów, w przypadku zaliczania piątego semestru;

2) dla studiów pierwszego stopnia - inżynierskich

 • 10 punktów, w przypadku zaliczania pierwszych trzech semestrów,
 • 9 punktów, w przypadku zaliczania czwartego i piątego semestru,
 • 5 punktów, w przypadku zaliczania szóstego semestru

3) dla studiów drugiego stopnia - magisterskich

 • 12 punktów, w przypadku zaliczania dwóch semestrów.

5. Student zobowiązany jest powtórzyć przedmiot niezaliczony w najbliższym z możliwych terminów. Powtarzanie przedmiotu odbywa się na wniosek studenta.
6. Oceny egzaminacyjne wpisywane są do protokołów i indeksów prowadzonych w formie elektronicznej. W wyjątkowych okolicznościach, na wniosek studenta, ocenę może wpisać Dziekan.

9. WPIS NA SEMESTR

§ 17

1. Warunkiem uzyskania wpisu na następny semestr jest zaliczenie semestru i uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS.
2. Student może, za dodatkową opłatą i za zgodą Dziekana, zaliczać dodatkowe przedmioty spoza swojego programu nauczania. Związane z nimi punkty nie są uwzględniane przy wpisie na semestr.
3. Semestr zalicza Dziekan. Zaliczenie semestru uprawnia studenta do uzyskania wpisu na kolejny semestr.
4. Dziekan odmawia wpisu na semestr studentowi, który:
1) nie uzyskał prawa do wpisu na kolejny semestr, o którym mowa w ust. 2.
2) nie wniósł opłat związanych z przebiegiem studiów

10. NIEZALICZENIE SEMESTRU

§ 18

1. Student, który nie spełnił warunków zaliczenia semestru może wnosić o powtarzanie semestru.
2. Student, który powtarza semestr może wnosić o:
1) powtórzenie niezaliczonych przedmiotów,
2) powtórzenie niezaliczonych przedmiotów oraz zaliczanie awansem wybranych przedmiotów objętych programem kolejnego semestru.
3. Decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 2 podejmuje Dziekan, uwzględniając rodzaj i przyczyny powstałych zaległości.

11. INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW I INDYWIDUALNY PROGRAM NAUCZANIA

§ 19

1. Student wyróżniający się szczególnie dobrymi wynikami w nauce, tj. osiągający średnią ocen, po zaliczeniu trzech pierwszych semestrów studiów, co najmniej 4,2 i wykazujący uzdolnienia w zakresie określonej dyscypliny, może studiować według indywidualnego programu i planu studiów na zasadach określonych przez Dziekana.
2. Po wyrażeniu zgody na studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, Dziekan przydziela studentowi opiekuna naukowego, który wraz ze studentem opracowuje propozycję planu studiów i programu nauczania. Propozycja ta jest zatwierdzana przez Dziekana.
3. Na indywidualny program studiów składać się mogą przedmioty wybrane przez studenta ze standardowej oferty przedmiotów oraz przedmioty wybrane z ofert innych uczelni krajowych lub zagranicznych.
4. Opiekun naukowy, o którym mowa w ust. 2, ustala szczegółową organizację studiów w porozumieniu z prowadzącymi przedmioty.
5. Odbywanie studiów, według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, może prowadzić do skrócenia czasu ich trwania.

12. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 20

1. Dziekan może zezwolić studentowi na indywidualną organizację studiów do realizacji obowiązującego na Uczelni planu i programu studiów, w terminach i formach dostosowanych do szczególnych okoliczności życiowych, takich jak:
1) samodzielne wychowywanie dzieci,
2) studiowanie na dwóch kierunkach,
3) niepełnosprawność,
4) przewlekła choroba uniemożliwiająca systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
5) opieka nad obłożnie chorym członkiem najbliższej rodziny,
6) wznowienie studiów po urlopie od zajęć, skreśleniu lub przerwie w studiach wymagające wyrównania różnic programowych, oraz innych ważnych przyczyn, uznanych przez Dziekana.
2. Zezwolenia na indywidualną organizację studiów udziela Dziekan na okres jednego semestru.
3. Studia według indywidualnej organizacji studiów odbywają się pod nadzorem Dziekana, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłową realizacją programu przez studenta.

13. ZMIANA UCZELNI, KIERUNKU LUB FORMY STUDIÓW

§ 21

1. Student może przenieść się na inną uczelnię po wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec Uczelni.
2. Za zgodą Rektora, student innej uczelni w tym także zagranicznej, może zostać przyjęty na studia w Uczelni, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.
3. Student, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek przedstawienia pełnych informacji o osiągnięciach uzyskanych w innej Uczelni, aby umożliwić ich przeniesienie, zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania.
4. Różnice programowe ustala Dziekan na podstawie dokumentacji przebiegu studiów studenta oraz podejmuje decyzję o uznaniu punktów ECTS zgodnie z zasadami określonymi w § 13 ust. 8 i 9.
5. Student może być przyjęty na semestr, na którym liczba punktów do uzupełnienia spowodowana różnicami programowymi nie przekracza dopuszczalnego długu punktów zaliczeniowych, o którym mowa w § 16 ust. 4.
6. Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic w planach studiów i programach nauczania.
7. Zmiana uczelni odbywa się w przerwach semestralnych, na pisemny wniosek studenta, adresowany do rektora uczelni przyjmującej; za wiedzą odpowiednich władz uczelni, którą student opuszcza.
8. Rektor wyraża zgodę, o której mowa w ust. 2, po określeniu przez Dziekana terminu i semestru, od którego student rozpocznie studia oraz po ustaleniu różnic programowych i terminów ich uzupełnienia.

§ 22

1. Student może zmienić formę studiów, ze stacjonarnych na niestacjonarne, przenosząc się na ten sam semestr tego samego kierunku i specjalności. Na pisemny wniosek studenta Dziekan udziela zgody po ustaleniu ewentualnych różnic w planach studiów i terminów ich uzupełnienia.
2. Za zgodą Dziekana student może zmienić kierunek lub specjalność studiów w Uczelni. Przy zmianie kierunku lub specjalności studiów student jest obowiązany do złożenia egzaminów i uzyskania zaliczeń wynikających z różnic programowych.
3. Student wypełniający wszystkie obowiązki związane z tokiem podstawowych studiów może, za zgodą Dziekana, studiować na kilku kierunkach, także w innych uczelniach, jednak nie wcześniej niż od drugiego roku studiów.
4. Student może za zgodą Dziekana, zaliczać przedmioty z innych kierunków i specjalności, także w innych uczelniach. Dziekan decyduje, czy zajęcia te będą traktowane jako integralna część studiów, czy też jako zajęcia ponadprogramowe.
5. Przedmioty ponadprogramowe, po zatwierdzeniu przez Dziekana, zapisywane są w karcie okresowych osiągnięć studenta, indeksie oraz w suplemencie do dyplomu z adnotacją, że są to przedmioty ponadprogramowe. Punkty i oceny uzyskane w wyniku zaliczenia przedmiotów ponadprogramowych nie są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen ze studiów.

14. URLOP OD ZAJĘĆ

§ 23

1. Student może otrzymać urlop od zajęć na Uczelni, w przypadku ważnych okoliczności życiowych, w szczególności z powodu:
1) długotrwałej choroby,
2) urodzenia dziecka i konieczności opiekowania się nim,
3) delegowania na studia zagraniczne,
4) innych ważnych i udokumentowanych okoliczności losowych, takich jak: pogorszenie sytuacji materialnej, konieczność wyjazdu służbowego.
2. Student może otrzymać urlop krótkoterminowy (semestralny) lub długoterminowy (roczny).
3. W całym okresie studiów student może otrzymać łącznie nie więcej niż dwa lata urlopu od zajęć.
4. Urlopu o którym mowa w § 23 ust 1.1 i 1.2 udziela Dziekan na pisemny wniosek studenta. Wniosek studenta o udzielenie urlopu powinien być złożony bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny w dziekanacie
5. Urlopu, o którym mowa w § 23 ust 1.3 i 1.4, udziela Dziekan na pisemny wniosek studenta. Wniosek studenta o udzielenie urlopu powinien być złożony do 30 października odnośnie semestru zimowego i 30 marca odnośnie semestru letniego.
6. Na czas odbywania czynnej służby wojskowej student otrzymuje urlop okolicznościowy.
7. Urlopu nie może otrzymać student, po pierwszym semestrze studiów, który nie otrzymał wpisu na semestr drugi.
8. Studiowanie po urlopie odbywa się według obowiązującego programu nauczania. W przypadku wystąpienia zmian w programie Dziekan ustala różnice programowe, liczbę punktów ECTS i termin do ich uzupełnienia.
9. Udzielenie urlopu przedłuża termin planowanego ukończenia studiów.
10. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta.
11. Warunkiem podjęcia studiów po urlopie jest złożenie w dziekanacie oświadczenia pisemnego w tej sprawie. Po wznowieniu studiów po urlopie student studiuje według aktualnie obowiązującego planu studiów.

15. SKREŚLENIA I WZNOWIENIA STUDIÓW

§ 24

1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
1) niepodjęcia studiów,
2) rezygnacji ze studiów,
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:
1) stwierdzenia braku postępów w nauce,
2) nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie,
3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
3. Za brak postępów w nauce uważane jest:
1) w odniesieniu do studentów pierwszego semestru studiów – dwukrotne niezaliczenie semestru,
2) w odniesieniu do studentów wyższych semestrów studiów:
a) niezaliczenie semestru spowodowane niezaliczeniem więcej niż trzech przedmiotów,
b) trzykrotne niezaliczenie tego samego przedmiotu,
c) trzykrotne niezaliczenie tego samego semestru.

3a. Za niepodjęcie studiów rozumie się :
1) nieusprawiedliwione niezłożeni ślubowania w terminie wyznaczonym przez Dziekana,
2) niezgłoszenie się studenta do dziekanatu po powrocie z urlopu o którym mowa w § 23 ust.11, w terminie wyznaczonym przez Dziekana.
4. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2 przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
5. Decyzja o skreśleniu z listy studentów doręczana jest drogą pocztową na adres podany w kwestionariuszu osobowym.
6. Osoba skreślona z listy studentów ma obowiązek rozliczyć się z Uczelnią, w szczególności uiścić zaległe opłaty.

§ 25

1. Student, który na mocy prawomocnej decyzji został skreślony z listy studentów, może wystąpić do Rektora o zgodę na wznowienie studiów.
2. Student wznawiający studia zostaje wpisany na semestr studiów, z którego został skreślony.
3. Student, który został skreślony z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów, może wznowić studia po uregulowaniu wszystkich płatności.
4. Wznowienie studiów przez studenta, który został skreślony z listy studentów na pierwszym semestrze studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach decyzję o ponownym przyjęciu na pierwszy rok studiów na innych zasadach podejmuje Dziekan.
5. Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta wznawiającego studia zaległości wynikających z różnic w programach nauczania.

16. PRAKTYKI ZAWODOWE

§ 26

1. Na studiach pierwszego stopnia, praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
2. Pomocą w organizacji praktyk oraz dokumentacją z tym związaną zajmuje się Biuro Karier.
3. Zaliczenia praktyk dokonuje powołany przez Rektora pełnomocnik rektora ds. praktyk na podstawie dokumentacji przedstawionej przez studenta a określonych w odrębnym regulaminie praktyk.
4. Na poczet praktyki może zostać zaliczona studentowi wykonywana przez niego praca, w tym również praca za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w programie zawodowym praktyk studenckich.
5. Student studiów niestacjonarnych, który nie pracuje aktualnie zgodnie ze specjalnością zawodową lub nie może się wykazać taką pracą w przeszłości, jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej zgodnie z planem studiów zawodowych. Okres i program odbywania praktyki zawodowej określa plan studiów oraz regulamin praktyk.
6. Student studiów niestacjonarnych, pracujący zawodowo zgodnie z kierunkiem studiów, na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy może być zwolniony z odbywania praktyki zawodowej.
7. Rozliczenie studenta z odbycia przewidzianych programem studiów praktyki zawodowej następuje w ostatnim semestrze studiów.

17. PRACA DYPLOMOWA

§ 27

1. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego.
2. Pracę licencjacką/inżynierską/magisterską student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora.
3. Za zgodą Dziekana, promotorem pracy może zostać nauczyciel akademicki posiadający stopień magistra, pod warunkiem przydzielenia mu opiekuna merytorycznego ze stopniem naukowym doktora.
4. Przez pracę dyplomową rozumie się papierową postać pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej. Do pracy dyplomowej student załącza obszerne streszczenie oraz elektroniczną postać pracy.

§ 28

1. Tematy prac dyplomowych, zgłaszane przez promotorów, zatwierdza Komisja Naukowo-Dydaktyczna senatu:
1) w przypadku studiów licencjackich - do końca piątego semestru,
2) w przypadku studiów licencjackich - do końca szóstego semestru,
3) w przypadku studiów licencjackich - do końca drugiego semestru.
2. Student studiów pierwszego stopnia wybiera temat pracy dyplomowej, w zakresie wybranej przez niego specjalności, nie później niż przed ukończeniem piątego semestru studiów, w przypadku studiów licencjackich i szóstego semestru, w przypadku studiów inżynierskich. Student studiów drugiego stopnia – przed ukończeniem drugiego semestru studiów, w przypadku studiów 3 semestralnych oraz semestru trzeciego, w przypadku studiów 4 semestralnych. Dziekan może także wyznaczyć studentowi promotora, który w uzgodnieniu ze studentem ustala temat pracy.
3. Komisja Naukowo-Dydaktyczna może upoważnić do prowadzenia pracy dyplomowej nauczyciela akademickiego spoza uczelni.
4. Na wniosek studenta Dziekan może dokonać zmiany promotora.
5. Praca dyplomowa może być przygotowana przez więcej niż jednego studenta, o ile można w niej wyodrębnić części przygotowywane przez poszczególnych studentów i na tej podstawie określić nakład pracy i jej wartość merytoryczną.
6. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej brane są pod uwagę:
1) kierunek studiów i specjalność,
2) zainteresowania studenta,
3) realne możliwości wykonania danej pracy przez studenta.

§ 29

1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor stosując skalę ocen podaną w § 14 ust. 7. Liczba punktów przyporządkowanych pracy dyplomowej jest określona w planie studiów i programie nauczania.
2. Niezależnie od oceny dokonanej przez promotora praca dyplomowa jest opiniowana i oceniana przez recenzenta powołanego przez Dziekana.
3. W przypadku gdy jedna z ocen pracy jest niedostateczna, Dziekan wyznacza dodatkowego recenzenta z tytułem profesora lub doktora habilitowanego.
4. Końcową ocenę pracy ustala się jako średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez promotora i recenzenta, według skali określonej w § 31 ust. 3 regulaminu. W przypadku określonym w ust. 3 Dziekan ustala ocenę ostateczną uwzględniając wszystkie recenzje.
5. Po zrealizowaniu programu nauczania student składa ocenioną przez promotora pracę dyplomową – w trzech egzemplarzach oraz wersji elektronicznej – w dziekanacie, na 21 dni przed wyznaczonym terminem obrony pracy. Wraz z pracą student składa oświadczenie o autorstwie pracy oraz raport antyplagiatowy ze stosownym oświadczeniem promotora zgodnie ze wzorem obowiązującym w Uczelni.
6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia przypisania sobie przez studenta autorstwa części lub całości cudzego utworu promotor niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie na piśmie - Dziekana.
7. W razie potwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 6, Dziekan kieruje do Rektora wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec studenta.
8. W razie dłuższej nieobecności promotora pracy dyplomowej, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy dyplomowej przez studenta, Dziekan wyznacza osobę, która przejmie obowiązki promotora. Zmiana promotora pracy dyplomowej w okresie 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów może być podstawą do przedłużenia przez Dziekana terminu złożenia pracy dyplomowej,
9. Student, który nie złoży pracy dyplomowej do końca ostatniego semestru studiów, zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 3 zostaje skreślony z listy studentów.
10. Student, o którym mowa w ust. 9, skreślony z listy studentów, może w ciągu dwóch lat od daty skreślenia wznowić studia na zasadach określonych przez Dziekana (skierowanie na powtarzanie seminarium dyplomowego, w wymiarze koniecznym dla przygotowania pracy dyplomowej, ale nie krótszym niż jeden semestr, wyrównanie różnic programowych), złożyć pracę dyplomową oraz przystąpić do egzaminu dyplomowego.

18. EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 30

1. Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan po spełnieniu przez studenta następujących warunków:
1) uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów wynikających z planu studiów i programu nauczania obowiązującego dla rocznika, z którym student kończy studia oraz obowiązujących praktyk,
2) złożeniu w wymaganym terminie pracy dyplomowej ocenionej pozytywnie przez promotora,
3) złożeniu w dziekanacie karty obiegowej z wpisami dot. potwierdzenia braku zaległości i zobowiązań wobec uczelni (Biblioteka, Dział Rozliczeń, Biuro karier, Pełnomocnik ds. praktyk).

§ 31

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed dyplomową komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana. Dyplomowa komisja egzaminacyjna składa się co najmniej z trzech osób,. Przewodniczącym dyplomowej komisji egzaminacyjnej może być: rektor, prorektor, dziekan lub nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni na stanowisku profesora. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
1a Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym zamkniętym. Na wniosek studenta lub promotora egzamin może być egzaminem otwartym. Wniosek taki należy złożyć składając pracę dyplomową. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu otwartego podejmuje Przewodniczący Dyplomowej Komisji Egzaminacyjnej. Uczestnicy egzaminu otwartego nie będący członkami Komisji nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz uczestniczyć w obradach w części niejawnej oceniającej egzamin.
2. W trakcie egzaminu dyplomowego student:
1) prezentuje i odpowiada na pytania związane ze swoją pracą dyplomową,
2) odpowiada na pytania dotyczące specjalności, którą reprezentuje,
3) odpowiada na pytania z zakresu obowiązującego go ogólnego programu nauczania.
3. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego wystawia się ocenę egzaminu dyplomowego na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych za poszczególne odpowiedzi, zgodnie z zasadą:

 • do 2,99 niedostateczny
 • od 3,00 do 3,49 dostateczny
 • od 3,50 do 3,69 dostateczny plus
 • od 3,70 do 4,00 dobry
 • od 4,01 do 4,49 dobry plus
 • od 4,50 do 5,00 bardzo dobry

4. Po egzaminie dyplomowym dyplomowa komisja egzaminacyjna ustala ostateczny wynik studiów wpisywany na dyplomie. Ostateczny wynik studiów stanowi: ½ średniej ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w czasie studiów oraz po ¼ oceny za pracę dyplomową i egzamin dyplomowy.

§ 32

1. W wypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu Dziekan na wniosek studenta wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu.
2. Powtórny egzamin nie może się odbyć później niż dwa miesiące od daty pierwszego egzaminu.

19. OCENA ZA STUDIA

§ 33

Do dyplomu ukończenia studiów wpisywana jest ocena za studia, zgodnie z zasadą:

 • do 3,69 dostateczny
 • od 3,70 do 4,49 dobry
 • od 4,50 do 5,00 bardzo dobry.

20. UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 34

1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co
najmniej dostatecznym.
2. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest uzyskania określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie kształcenia praktyk, złożenie egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej.
3.Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej.

21. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 35

1. Rozstrzygnięcia Dziekana dotyczą:
1) zaliczenia semestru,
2) zgody na przedłużenie sesji egzaminacyjnej lub jej odmowy,
3) udzielenia lub nieudzielenia urlopu od zajęć,
4) wpisu na semestr lub jego odmowy,
5) zmiany uczelni, kierunku lub systemu studiów,
6) zgody na indywidualny plan studiów i program nauczania, indywidualną organizację studiów, zmiany formy studiów lub jej odmowy,
7) zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej lub jej odmowy,
8) zawieszenia w prawach studenta w przypadkach wymienionych w niniejszym regulaminie,
9) skreślenia z listy studentów.

§ 36

1. Od decyzji podjętych w indywidualnych sprawach studenckich objętych niniejszym regulaminem studentowi przysługuje odwołanie do Rektora (za pośrednictwem organu uczelni, który wydał decyzję), w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.
2. Rektor uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1, sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą senatu, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi uczelni lub naruszającą ważny interes uczelni.
3. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 37

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2015/2016

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony