logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program ERASMUS - ERASMUS w MWSLiT

Deklaracja Polityki Europejskiej

 

studia stacjonarne wrocławMiędzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu rozpoczęła swoją działalność edukacyjną w roku akademickim 2001/2002. Początki uczelni są ściśle związane z projektem Wrocławskiego Zintegrowanego Centrum Logistycznego i kształcenia kadry o zapleczu logistycznym. Szkoła powstała przy współpracy z grupą szkół ESIDEC (Ecole Superieure Internationale de Commerce) w Metz we Francji, która zaowocowała wspólnym programem nauczania i realizacją wspólnych działań.

Sygnatariuszami listu intencyjnego, leżącego u początku powstania Szkoły, były także Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Wrocław, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Politechnika Wrocławska. MWSLiT współpracuje także z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przewoźników na Dolnym Śląsku i dolnośląską filią Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Już po pierwszym roku działalności uczelni na praktyki we Francji wyjechało 9 studentów studiów dziennych i zaocznych. Uczelnia uczestniczy także w programie EUREKA, poprzez udział w programach badawczych, dotyczących współpracy przygranicznej pomiędzy Dreznem w Niemczech i Wrocławiem w Polsce.

Misją Szkoły jest osiągnięcie wysokiego poziomu zarządzania procesami logistycznymi poprzez kształcenie kadr, doskonalenie procesów dydaktycznych oraz wdrażanie ich nowych form.

Misja Szkoły jest osiągana poprzez realizację kilku celów. Pierwszym z nich jest interdyscyplinarna edukacja w dziedzinie prawa, ekonomii oraz mechaniki (jest to osiągane dzięki posiadaniu wysoko wykwalifikowanej kadry z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, ESIDEC oraz praktykom z dziedziny transportu i logistyki. Drugi cel, którym jest edukacja w zakresie narzędzi logistycznych i metod, jest osiągany poprzez wdrażanie modułowego programu edukacji (50% poświęcone jest analizom konkretnych przypadków). Trzeci cel ? tworzenie aktywnych i innowacyjnych postaw w grupie ? osiągany jest poprzez wdrażanie elementów kładących nacisk na pracę zespołową. Czwarty cel to przygotowanie studentów do pracy w zjednoczonej Europie.

Treść programu jest skonstruowana w taki sposób, aby w każdej sposobnej chwili przekazywać studentom prawa i przepisy, które mają zastosowanie w konkretnych dziedzinach w Unii Europejskiej. Uzupełnieniem procesu edukacyjnego są kursy z j. angielskiego i francuskiego. Kompletny czas trwania procesu dydaktycznego to 10 semestrów, które kończą się otrzymaniem dyplomu polskiego (podpisywanego przez MWSLiT) i francuskiego (podpisywanego przez ESIDEC). Edukacja jest prowadzona w dwóch dziedzinach: Logistyki oraz Transportu i Spedycji. Uzupełnieniem dydaktycznego programu Szkoły są polsko-francuskie studia podyplomowe.

Mając na celu stałe podnoszenie poziomu nauczania, w roku akademickim 2002/2003 w MWSLiT został wdrożony program ECTS, jako obowiązujący dla studentów. Pakiet zawiera dokładne informacje, dotyczące programu studiów, a także praktyczne informacje dla studentów z Polski i z zagranicy.

Od 2003 roku MWSLiT uczestniczy w programie Erasmus. W roku akademickim 2008/2009 w programie wzięło udział 4 studentów i 2 nauczycieli. W następnych latach systematyczne zwiększała się liczba wyjeżdżających studentów i nauczycieli. Jednocześnie, w ramach umów dwustronnych Erasmusa, przyjmowani są studenci i nauczyciele z uczelni partnerskich.

Studenci MWSLiT mogą studiować na uczelniach partnerskich, z którymi zostały zawarte umowy dwustronne. Są to następujące Uczelnie:

 1. Ecole Nationale Superieure des Mines de Nancy (Francja)
 2. Zilinska Univerzita w Zilinie (Słowacja)
 3. ICN Business School Nancy (Francja)
 4. Vysoka skola logistiky w Prerovie (Czechy)
 5. Visshe Transporno Uchilishte "Todor Kaleshkov" w Sofii (Bułgaria)
 6. Conservatoire National des Arts et Metiers w Paryżu (Francja)
 7. Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Administracji Publicznej w Bratysławie (Słowacja)
 8. Yasar University w Izmirze (Turcja)
 9. Hochschule- University of Applied sciences w Fulda (Niemcy)
 10. Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz (Francja)
 11. Uniwerzita Pardubice (Czechy)

Do roku 2013 Uczelnia planuje sukcesywne zwiększanie liczbę uczelni partnerskich między innymi poprzez wizyty przygotowawcze połączone z prezentacją bazy dydaktyczno-naukowej MWSLiT. Wyjeżdżający pracownicy będą promowali uczelnię i zapraszali studentów i nauczycieli z uczelni partnerskich do przyjazdu do MWSLiT. Obecne działania związane z realizacją programu Erasmus są rozpowszechniane na stronie internetowej MWSLiT, a także na spotkaniach informacyjnych.

 

 

Wymiana studentów i kadry akademickiej

Przed wyjazdem studenta w ramach programu Erasmus, sporządzane jest Porozumienie o Programie Zajęć z listą przedmiotów i odpowiadającą im liczbą punktów ECTS. Pomocą studentom służą asystenci Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus. Po powrocie ze stypendium, studenci uzyskują zaliczenie okresu studiów za granicą wraz z wpisem na następny semestr.

Pomoc asystentów Koordynatora Uczelnianego zapewniona jest także przyjeżdżającym oraz wyjeżdżającym studentom i nauczycielom - zarówno w zakresie spraw dydaktycznych, jak i organizacyjnych. Organizują oni zakwaterowanie, proponują plan odbycia zajęć, a w wolnym czasie mogą zaoferować rozrywki kulturalne.

 

Międzynarodowość

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, jako jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce, posiadająca uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku logistyka, gwarantuje:

Nasza Uczelnia ma podpisane umowy partnerskie w ramach Programu ERASMUS z 11 uczelniami zagranicznymi:

 

 

 

studia stacjonarne wrocław


Paryż (Francja) CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

 

 

studia stacjonarne wrocław


Nancy (Francja) ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE NANCY

 

studia stacjonarne wrocław

 

 

Nancy (Francja) ICN Business School

 

studia stacjonarne wrocław

 

Ecole Nationale d'Ingenieurs w Metz

 

 

studia we wrocławiu

 

Sofia (Bułgaria) TODOR KABLESHKOV HIGHER SCHOOL OF TRANSPORT

 

 

studia we wrocławiu

 

Prerov (Czechy) VYSOKA ŠKOLA LOGISTYKI

 

 

studia we wrocławiu

 

Pardubice (Czechy) UNIWERSYTET W PARDUBICACH

 

studia we wrocławiu

 

Zilina (Słowacja) UNIWERSYTET ŻILINSKI W ŻILINIE

 

studia we wrocławiu

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji Publicznej w Bratysławie

 

 

studia we wrocławiu

 

Uniwersytet Yasar w Izmirze, Turcja

 

 

studia we wrocławiu

 

Fulda University of Applied Sciences, Niemcy

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony