2b40824d 1

Czasopismo „Logistics and Transport” jest recenzowanym czasopismem naukowym z otwartym dostępem, należącym do Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu (MWSLiT).

 

Rezultaty badań kadry MWSLiT, jak również naukowców z innych uczelni oraz podmiotów gospodarczych publikowane są w języku angielskim na kanwie czasopisma naukowego „Logistics and Transport”, o numerze unikalnym ISSN 1734-2015. Czasopismo ukazuje się 4 razy w roku, prezentując artykuły na wysokim poziomie naukowym. Od 2010 r. pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki – Indeks Plus, na umiędzynarodowienie i upowszechnienie czasopisma w środowisku naukowym. Nad doborem nadsyłanych artykułów nadzór sprawuje międzynarodowy Komitet Naukowy, składający się z wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy (Stany Zjednoczone, Francja, Słowacja, Niemcy, Ukraina, Holandia, Wielka Brytania, Turcja, Bułgaria, Chiny), z obszaru logistyki, transportu i zarządzania oraz edukacji.

 

 

Międzynarodowa Rada Programowa koordynuje zasady długoterminowej polityki redakcyjnej czasopisma. Rada składa się z czołowych światowych naukowców, którzy zajmują się problematyką zbieżną z specjalizacją naukową Uczelni.

 

 5

Wysoki poziom merytoryczny czasopisma poświadczają wyniki oceny dokonywanej zarówno przez instytucje centralne kraju, jak i inne niezależne podmioty (np. Index Copernicus). Redakcja czasopisma zaprasza do współpracy autorów, recenzentów oraz jednostki zainteresowane dystrybucją wyników badań, prezentowanych na łamach kwartalnik Logistics and Transport.

 

Tematyka oraz wysoki poziom merytoryczny i edytorski sprawiają, że czasopismo „Logistics and Transport” cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród odbiorców.

 

Wydawnictwo przyjmuje oryginalne teksty naukowe, wcześniej niepublikowane, o charakterze tak teoretycznym jak badawczym. Teksty przyjmowane są w ramach naboru ciągłego. Wydawnictwo wydaje publikacje naukowe w formie elektronicznej (otwarty dostęp, Open Access) i tradycyjnej (drukowanej).

 

Czasopismo ma przypisany numer DOI, którego użycie w bibliografii poprawia wykrywalność artykułu w Internecie i zwiększa jego cytowalność.

 

Czasopismo propaguje najnowocześniejsze zdobycze nauki związane z logistyką, transportem, zarządzaniem, budownictwem i edukacją. Czasopismo ma na celu publikowanie osiągnieć polskich i międzynarodowych uczonych oraz zachęcanie do dyskusji na aktualne problemy społeczne i cywilizacyjne.

 

 

 

W czasopiśmie publikowane są w szczególności:

  • artykuły naukowe prezentujące, z różnych perspektyw badawczych, wszelkie problemy współczesnej logistyki, transportu, zarządzania oraz implikacje tych zagadnień na funkcjonowanie organizacji,
  • komunikaty z prowadzonych badań w kraju i za granicą,
  • studia przypadków,
  • recenzje książek oraz omówienia artykułów zamieszczonych w krajowych i zagranicznych periodykach naukowych bądź branżowych,
  • informacje z konferencji naukowych z dziedzin logistyki, transportu i zarządzania, a także dotyczących współczesnych zagadnień edukacyjnych.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony czasopisma: http://www.logistics-and-transport.eu/

 

 

Numery archiwalne:

 

 

zeszyt naukowy 1 2 2023

 

Numer 1-2(57-58)2023

 

 


 

Numer 3-4(55-56)2022

 

 


 

Numer 1-2(53-54)2022

 

 


 

Numer 3-4(51-52)2021

 

 


 

Numer 1-2(49-50)2021

 

 


 

Numer 3-4(47-48)2020

 

 


 

Numer 1-2(45-46)/2020

 

 


 

Numer 4(44)/2019

 

 


 

Numer 3(43)/2019

 

 


 

Numer 2(42)/2019

 

 


 

Numer 1(41)/2019

 

 


 

Numer 4(40)/2018

 

 


 

Numer 3(39)/2018

 

 


 

Numer 2(38)/2018

 

 


 

Numer 1(37)/2018

 

 


 

Numer 4(36)/2017

 

 


 

Numer 3(35)/2017

 

 


 

Numer 2(34)/2017

 

 


 

Numer 1(33)/2017

 

 


 

Numer 4(32)/2016

 

 


 

Numer 3(31)/2016

 

 


 

Numer 2(30)/2016

 

 


 

Numer 1(29)/2016

 

 


 

Numer 4(28)/2015

 

 


 

Numer 3(27)/2015

 

 


 

Numer 2(26)/2015

 

 


 

Numer 1(25)/2015

 

 


 

Numer 2(24)/2014

 

 


 

Numer 2(23)/2014

 

 


 

Numer 2(22)/2014

 

 


 

Numer 1(21)/2014

 

 


 

Numer 4(20)/2013

 

 


 

Numer 3(19)/2013

 

 


 

Numer 2(18)/2013

 

 


 

Numer 1(17)/2013

 

 


 

Numer 3(16)/2012

 

 


 

Numer 2(15)/2012

 

 


 

Numer 1(14)/2012

 

 


 

Numer 1(12)/2011

 

 


 

Numer 2(11)/2010

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype