DLA STUDENTÓW

DOBRZE PŁATNE PROGRAMY STAŻOWE

Możliwość odbycia płatnego stażu krajowego i zagranicznego, przygotowującego do zawodu. Uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jego strukturą, systemem pracy oraz zakresem obowiązków na danym stanowisku. Taka forma stażu umożliwia nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych, zgodnych z efektami kształcenia przewidzianymi dla kierunku studiów. Projekty zakładają płatne staże dla pierwszych 200 osób u najlepszych pracodawców na Dolnym Śląsku, w pełni przygotowujące do zawodu (min. 3 200zł brutto/mies.), a także staże zagraniczne dla pierwszych 60 osób w cenionych firmach m.in. w Niemczech, Francji oraz Stanach Zjednoczonych (min. 5 600 zł brutto/mies.). Staże skierowane są do 260 studentów studiujących na pięciu nowych specjalnościach w MWSLiT.

Dowiedz się więcej:   Dodatkowe korzyści | S. socjalne | S. niepełnosprawni | S. mieszkaniowe | Zapomogi

 

STYPENDIUM SOCJALNE

O stypendium socjalne mogą starać się studenci mający trudną sytuację materialną. Kwota stypendium socjalnego uzależniona jest od wysokości przeciętnego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Średnio wynosi 500 – 600 złotych. Aby móc się starać o tego typu pomoc finansową, niezbędne jest udokumentowanie sytuacji materialnej członków rodziny i skompletowanie wszelkich wymaganych załączników. Do stypendium socjalnego można otrzymać także zapomogę i dodatek mieszkaniowy, jednak warunkiem w tym przypadku jest miejsce zamieszkania. Miesięczna wysokość stypendium socjalnego ustalana jest przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim w drodze zarządzenia.
Czytaj więcej w Regulaminie Pomocy Materialnej

Dowiedz się więcej:   Prog. stażowe | Dodatkowe korzyści | S. niepełnosprawni | S. mieszkaniowe | Zapomogi

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentowi/doktorantowi, który posiada, orzeczony przez właściwy organ, stopień niepełnosprawności. Miesięczną wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustalana jest przez Rektora w drodze zarządzenia w porozumieniu z Samorządem Studenckim. Prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w trakcie roku akademickiego ustala się ponownie w przypadku uzyskania przez studenta orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub utraty orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu upływu czasu, na który orzeczenie zostało wydane.
Czytaj więcej w Regulaminie Pomocy Materialnej

Dowiedz się więcej:   Prog. stażowe | Dodatkowe korzyści | S. socjalne | S. mieszkaniowe | Zapomogi

 

STYPENDIUM MIESZKANIOWE

O dodatek mogą ubiegać się studenci mieszkający w akademiku lub ci, dla których dojazd z rodzinnej miejscowości do uczelni utrudnia studiowanie. Student lub doktorant starający się o stypendium mieszkaniowe powinien udokumentować sytuację materialną rodziny jak w przypadku stypendiów socjalnego i na wyżywienie, poza tym student lub doktorant starający się o stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki powinien do wniosku dołączy zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu oraz umowę najmu. Natomiast student lub doktorant ubiegający się o stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem do wniosku dołącza zaświadczenie małżonka z urzędu pracy, akt urodzenia dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka przez studenta lub doktoranta, wniesienie opłaty za dziecko w przypadku zakwaterowania w domu studenta lub zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu dziecka w przypadku zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studenta.
Czytaj więcej w Regulaminie Pomocy Materialnej

Dowiedz się więcej:   Prog. stażowe | Dodatkowe korzyści | S. socjalne | S. niepełnosprawni | Zapomogi

 

ZAPOMOGI 

Student może otrzymać zapomogę, dwa razy w roku akademickim. Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student zobowiązany jest udokumentować pogorszenie swojej sytuacji materialnej. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, nagła utrata zatrudnienia przez studenta lub osobę, na której utrzymaniu student się znajduje, zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody. Zapomoga, w wyjątkowych sytuacjach, może być przyznana z innych przyczyn niż losowe.
Czytaj więcej w Regulaminie Pomocy Materialnej

Dowiedz się więcej:   Prog. stażowe | Dodatkowe korzyści | S. socjalne | S. niepełnosprawni | S. mieszkaniowe

 

ZNIŻKI RODZINNE

10% rabatu w opłatach czesnego dla studentów wszystkich kierunków, niezależnie od roku studiów, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla krewnych wstępnych i zstępnych pierwszego stopnia w linii prostej, krewnych drugiego stopnia w linii bocznej, a także małżeństw, stosownie do wysokości opłat.
Rabat łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez Uczelnię.


Dowiedz się więcej:   Prog. stażowe | Dodatkowe korzyści | S. socjalne | S. niepełnosprawni | S. mieszkaniowe

DLA KANDYDATÓW

OLIMPIADY BRANŻOWE

Zwycięzca Olimpiad branżowych organizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu uczy się ZA DARMO! Pozostali Laureaci uzyskują bonifikaty na czesne.
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu pod patronatem czołowych przedsiębiorstw, co roku organizuje dwie ogólnopolskie Olimpiady branżowe: Olimpiadę logistyczną i Olimpiadę budowlaną. Celem olimpiad jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania logistyką i budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z tych obszarów, a także wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów, posiadających potencjał do pracy w zawodzie logistyka, czy budowlańca.

Dla finalistów olimpiad przewidziane są nagrody ufundowane przez uczelnię:

I miejsce:
Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez cały okres trwania studiów licencjackich lub inżynierskich na kierunku Logistyka/Budownictwo oraz wyjazd wraz z opiekunem na międzynarodową konferencję logistyczną/budowlaną, która odbędzie się do roku czasu od ogłoszenia wyników olimpiady oraz zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, zeszyt naukowy).
II miejsce:
Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez dwa semestry oraz tablet i zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, zeszyt naukowy).
III miejsce:
Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez jeden semestr oraz zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, zeszyt naukowy).

Dodatkowe nagrody fundują firmy pełniące patronat nad Olimpiadami branżowymi. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminach Olimpiad.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursów.
Olimpiada logistyczna - www.olimpiadalogistyczna.mwsl.eu
Olimpiada budowlana - www.olimpiadabudowlana.mwsl.eu

Dowiedz się więcej:   Turnieje szkół | Darmowe wpisowe | Promocje rekrutacyjne | Promocje stałe

 

TURNIEJE SZKÓŁ

Każdego roku uczelnia organizuje międzyszkolny Turniej Logistyczny i międzyszkolny Turniej Budowlany dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem turniejów jest wyłonienie najbardziej uzdolnionej czteroosobowej grupy uczniów, którzy posiadają potencjał do pracy w zawodzie logistyka oraz technika budownictwa.

Dla zwycięskiej drużyny przewidziane są nagrody ufundowane przez uczelnię:

    Wyjazd wraz z opiekunem na międzynarodową konferencję logistyczną/budowlaną, która odbędzie się do roku czasu od ogłoszenia wyników turnieju;
    Zestaw gadżetów (kubek, teczka, notes, zeszyt naukowy);
    Zestaw podręczników branżowych dla szkoły o wartości 500 zł.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych międzyszkolnych turniejach.

Dowiedz się więcej:   Olimpiady branżowe | Darmowe wpisowe | Promocje rekrutacyjne | Promocje stałe

 

DARMOWE WPISOWE

Darmowe wpisowe przysługuje finalistom ogólnopolskich Olimpiad branżowych, jak również uczestnikom międzyszkolnych Turniejów.

Dowiedz się więcej:   Olimpiady branżowe | Turnieje szkół | Promocje rekrutacyjne | Promocje stałe

 

PROMOCJE REKRUTACYJNE

Okres rekrutacji w Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu zawsze wiąże się z okresowymi rabatami i proponowanymi promocjami. Warto być na bieżąco na stronie Uczelni, żeby zapłacić mniej. Szczegóły w zakładce REKRUTACJA. Serdecznie zapraszamy!

Dowiedz się więcej:   Olimpiady branżowe | Turnieje szkół | Darmowe wpisowe | Promocje stałe

 

PROMOCJE STAŁE

Każdy student podejmujący naukę w MWSLiT we Wrocławiu ma pewność, że jego czesne nie wzrośnie przez cały okres trwania nauki, nie ma żadnych dodatkowych, ukrytych opłat. Osobom, które chcą i mają możliwość opłacić roczne czesne w jednej lub dwóch ratach, MWSLiT we Wrocławiu udziela rabatów. Jeśli student zapłaci za semestr z góry, otrzyma 2% zniżki. Gdy zdecyduje się opłacić cały rok studiów w jednej racie, otrzyma 5% zniżki.

Dowiedz się więcej:   Olimpiady branżowe | Turnieje szkół | Darmowe wpisowe | Promocje rekrutacyjne

DLA AMBITNYCH

STYPENDIUM PRACODAWCY - STUDIA DUALNE

Dla najlepszych studentów studiów stacjonarnych kierunku Logistyka i Transport Pracodawcy współpracujący z Uczelnią w ramach programu studiów dualnych gwarantują studentom stypendium w pełni pokrywające wysokość czesnego. Tym samym student uczy się za darmo. Partnerami studiów dualnych są znane firmy. Swoje doświadczenie i nowe rozwiązania, które wprowadzają mogą przekazywać studentom podczas zajęć teoretycznych oraz płatnych staży w przedsiębiorstwie. Zachęcamy do zapoznania się z programem studiów o profilu praktycznym: www.mwsl.eu/studia/studia-dualne.

Dowiedz się więcej:   Stypendium rektora | Stypendium kanclerza | 2 w 1

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDETÓW

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium Rektora można otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Miesięczną wysokość stypendium dla najlepszych studentów ustala Rektor w drodze zarządzenia w porozumieniu z Samorządem Studenckim. Stypendium rektora dla najlepszego studenta może otrzymać student, który w terminie określonym w regulaminie studiów zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem, zdobył wszystkie zaliczenia.

Czytaj więcej w Regulaminie Pomocy Materialnej

Dowiedz się więcej:   Stypendium pracodawcy | Stypendium kanclerza | 2 w 1

 

STYPENDIUM KANCLERZA

Stypendium Kanclerza dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen. Student otrzymujący stypendium przez kolejny rok uczy się całkowicie za darmo. Miesięczną wysokość Stypendium Kanclerza dla najlepszych studentów wynosi tyle, ile kwota czesnego. Jest to stypendium na finansowanie nauki i nie może być wykorzystane w inny sposób.

Dowiedz się więcej:   Stypendium pracodawcy | Stypendium rektora | 2 w 1

 

DWA KIERUNKI NA JEDNYCH STUDIACH

Wszyscy studenci kierunku Logistyka lub Transport mogą zapisać się na drugi kierunek studiów I stopnia, płacąc jedynie za dodatkowe kursy. W ten sposób, podczas jednych studiów zdobywają dwa tytuły naukowe. Do nowego trybu studiowania mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych, jak również studiów niestacjonarnych.
Szczegóły: www.mwsl.eu/formula-2-1

Dowiedz się więcej:   Stypendium pracodawcy | Stypendium rektora | Stypendium kanclerza

 

DLA KONTYNUJĄCYCH

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Absolwenci studiów II stopnia w ramach studiów z Université de Lorraine planujący dalszą karierę zawodową, mogą liczyć na wsparcie MWSLiT we Wrocławiu w rozwoju. W ramach współpracy międzynarodowej mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich na jednej z partnerskich uczelni ubiegając się o stypendium doktoranckie.
Szczegóły: www.mwsl.eu/studia/logistics

Dowiedz się więcej:   Promocje absolwenta

 

PROMOCJE ABSOLWENTA

Wszyscy absolwenci Uczelni, którzy chcą kontynuować naukę w MWSLiT we Wrocławiu nie płacą opłaty wpisowej. Ponadto każdemu absolwentowi Uczelni przysługuje zniżka na studia uzupełniające magisterskie - 10% mniej na czesne przez 3 semestry studiowania.

Dowiedz się więcej:   Stypendium doktoranckie

 

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

STYPENDIUM ERASMUS+

W ramach programu Erasmus+ studenci uzyskują wysokie stypendium, które w pełni pokrywa im pobyt w zagranicznej Uczelni Partnerskiej, biorącej udział w programie. Pobyt w zagranicznej uczelni może trwać od 3 do 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego. Uczestnictwo w Programie Erasmus+ daje również możliwość realizacji międzynarodowych projektów partnerskich w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji w programach kształcenia, aby unowocześnić ofertę edukacyjną i naukową MWSLiT. Studenci MWSLiT mogą studiować na uczelniach partnerskich, z którymi zostały zawarte umowy dwustronne na lata 2014-2021.

 

Czytaj więcej: www.mwsl.eu/wspolpraca-miedzynarodowa/nasza-dzialalnosc

test

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype