Z początkiem 2015 roku rozpoczęło funkcjonowanie w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu nowe laboratorium dydaktyczne - laboratorium kierunku budownictwo. Jego powstaniu towarzyszyło ogromne zainteresowanie przyszłych inżynierów. Szczególny entuzjazm wzbudziło w członkach koła naukowego powstałego przy kierunku budowlanym. Będą oni mogli w nim konfrontować teorię z tym, co w praktyce będzie towarzyszyć ich późniejszemu życiu zawodowemu. Laboratorium wesprze również proces dydaktyczny w ramach takich przedmiotów jak materiały budowlane / wytrzymałość materiałów, mechanika gruntów, oraz materiały i nawierzchnie drogowe. Realizowane tu będą badania związane z problematyką kruszyw kamiennych, spoiw mineralnych, betonów, asfaltobetonów, zapraw cementowych, podbudów drogowych i spoiw bitumicznych.

Studentom udostępniony został sprzęt i aparatura pomiarowa służące do specjalistycznych badań w budownictwie komunikacyjnym:

 • automatyczna prasa do badania wytrzymałości betonu na ściskanie (2000 kN), współpracująca z ramą do zginania belek betonowych i płyt chodnikowych (100 kN), z niezbędnymi akcesoriami,
 • ręczna prasa CBR (50 kN) do określania nośności podłoża gruntowego pod budowę dróg i podbudów drogowych metodą California Bering Ratio,
 • bęben Los Angeles do badania ścieralności kruszyw,
 • tarcza Boehmego do pomiarów ścieralności materiałów kamiennych i betonowych,
 • ręczny ubijak Proctora wraz z cylindrem do oznaczania wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,
 • wstrząsarka laboratoryjna do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich i kruszyw wraz z zestawem sit,
 • zestaw cylindrów pomiarowych do oznaczania gęstości nasypowej kruszyw,
 • suwmiarka Schultza do oznaczania współczynnika kształtu ziaren kruszyw,
 • suszarka laboratoryjna do badania wilgotności i nasiąkliwości materiałów budowlanych,
 • zamrażarka laboratoryjna do badania mrozoodporności materiałów budowlanych,
 • hydrostatyczna waga laboratoryjna (25 kg, 0,1 g) z możliwością ważenia nad i podszalkowego,
 • aparat Ve - Be do badania konsystencji mieszanki betonowej,
 • ręczny aparat Blaine'a do oznaczania stopnia zmielenia cementu,
 • ręczny aparat Vicata do oznaczania czasu wiązania cementu,
 • różne rodzaje form stalowych i tworzywowych do wykonywania próbek betonowych, cementowych, gruntowych,
 • ręczny aparat "Pierścień i Kula" do oznaczania temperatury mięknienia asfaltów,
 • półautomatyczny penetrometr do badania konsystencji asfaltów i spoiw bitumicznych,
 • półautomatyczny aparat Frassa do badania temperatury łamliwości mas bitumicznych, wraz z urządzeniem do przygotowywania próbek.


Reasumując, zakupiony sprzęt umożliwia następujące badania i pomiary:

 • oznaczanie wytrzymałości próbek betonowych i cementowych na ściskanie i zginanie,
 • oznaczanie nośności podłoża gruntowego pod budowę dróg i podbudów drogowych,
 • pomiar ścieralności kruszyw z odtworzeniem warunków ich pracy w nawierzchni,
 • ocena ścieralności kruszyw na ścieranie,
 • pomiar ścieralności betonu i innych materiałów budowlanych , oraz skał,
 • oznaczanie wilgotności optymalnej i maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego,
 • oznaczanie składu ziarnowego materiałów sypkich takich jak kruszywa, piasek, itp.,
 • pomiar gęstości kruszyw,
 • oznaczanie kształtu ziaren kruszyw (tzw. wskaźniki kształtu),
 • badanie wilgotności i nasiąkliwości materiałów budowlanych,
 • badanie mrozoodporności materiałów budowlanych,
 • pomiar konsystencji mieszanek betonowych,
 • pomiar stopnia zmielenia (wielkości ziaren) cementu,
 • oznaczanie czasów początku i końca wiązania spoiw mineralnych,
 • oznaczanie temperatury mięknienia asfaltów i spoiw bitumicznych,
 • badanie konsystencji asfaltów i spoiw bitumicznych,
 • oznaczanie temperatury łamliwości mas bitumicznych.


Zakres badań, które możliwe są do wykonania w laboratorium nie wyczerpuje oczywiście długiej, kompletnej listy pomiarów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym, ale umożliwia prowadzenie badań w możliwie szerokim spektrum zagadnień dotyczących budownictwa drogowego. Dynamiczny rozwój tej dziedziny gospodarki infrastrukturalnej w Polsce w pełni uzasadnia funkcjonowanie takiego laboratorium w ramach kierunku budowlanego w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype