Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego i technik budownictwa kolejowego” nr POWR.02.15.00-00-1010/20”

Celem projektu było opracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi oraz pracodawcami w zawodach technik transportu kolejowego i technik budownictwa  kolejowego. Projekt był realizowany w okresie od: 2020-11-02 do: 2022-10-31. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Osi priorytetowej II: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, szkoły branżowe I i II stopnia, zasadnicze szkoły zawodowe) poprzez działania maj±ce na celu likwidację lub złagodzenie zdiagnozowanych barier we współpracy. Opracowano modele współpracy dla zawodów: technik transportu kolejowego oraz technik budownictwa kolejowego.


W ramach projektu odbyło się pilotażowe wdrożenie przykładowych rozwiązań w szkołach.


Celem realizacji programu współpracy jest zapoznanie uczniów i nauczycieli z nowymi rozwiązaniami, technikami/technologiami oraz procesami/procedurami stosowanymi w branży transportu kolejowego. Zaproponowany program nauczania realizowany we współpracy ze szkołami wyższymi będzie miał pozytywny wpływ na tworzenie oferty kształcenia przez szkoły na terenie całego kraju. Wpłynie to na zwiększenie efektywności kształcenia w zawodzie technik transportu kolejowego, przyczyni się do podniesienia atrakcyjności kształcenia w oczach uczniów i ich rodziców. Będzie również jedną z metod promocji kształcenia branżowego w środowisku lokalnym.

 

Modelowy program współpracy - technik budownictwa kolejowego

Modelowy program współpracy - technik transportu kolejowego

Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu wodnego dla zawodu technik żeglugi śródlądowej ” nr POWR.02.15.00-00-1014/20”

Celem projektu było opracowanie   i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie  współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi oraz pracodawcami w zawodach technik żeglugi śródlądowej. Projekt był realizowany   w okresie od: 2020-11-02 do: 2022-10-31.


Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Osi priorytetowej II: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, szkoły branżowe I i II stopnia, zasadnicze szkoły zawodowe) poprzez działania mające na celu likwidację lub złagodzenie zdiagnozowanych barier we współpracy.  Opracowano model współpracy dla zawodu technik żeglugi śródlądowej

W ramach projektu odbyło się również pilotażowe wdrożenie przykładowych rozwiązań w szkole.  


Celem realizacji programu współpracy jest zapoznanie uczniów i nauczycieli z nowymi rozwiązaniami, technikami/technologiami oraz procesami/procedurami stosowanymi w branży transportu wodnego. Zaproponowany program nauczania realizowany we współpracy ze szkołami wyższymi będzie miał pozytywny wpływ na tworzenie oferty kształcenia przez szkoły na terenie całego kraju. Wpłynie to na zwiększenie efektywności kształcenia w zawodzie technik żeglugi śródlądowej, przyczyni się do podniesienia atrakcyjności kształcenia w oczach uczniów i ich rodziców. Będzie również jedną z metod promocji kształcenia branżowego w środowisku lokalnym.

Zachęcamy do skorzystania wypracowanych rozwiązań.

 

Modelowy program współpracy - technik żeglugi śródlądowej

„Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor” POWR.02.15.00-00-1007/20

Celem projektu było opracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi oraz pracodawcami w zawodach technik spedytor oraz magazynier logistyk. Projekt był realizowany w okresie od: 2020-11-02 do 2022-10-31.

 

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Osi priorytetowej II: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, szkoły branżowe I i II stopnia, zasadnicze szkoły zawodowe) poprzez działania mające na celu likwidację lub złagodzenie zdiagnozowanych barier we współpracy. Opracowano model współpracy dla zawodu technik spedytor oraz magazynier logistyk.

 

W ramach projektu odbyło się również pilotażowe wdrożenie przykładowych rozwiązań w szkołach.

 

Celem realizacji programu współpracy jest zapoznanie uczniów i nauczycieli z nowymi rozwiązaniami, technikami/technologiami oraz procesami/procedurami stosowanymi w branży spedycyjno-logistycznej. Zaproponowany program nauczania realizowany we współpracy ze szkołami wyższymi będzie miał pozytywny wpływ na tworzenie oferty kształcenia przez szkoły na terenie całego kraju. Wpłynie to na zwiększenie efektywności kształcenia w zawodzie technik spedytor oraz magazynier logistyk oraz przyczyni się do podniesienia atrakcyjności kształcenia w oczach uczniów i ich rodziców. Będzie również jedną z metod promocji kształcenia branżowego w środowisku lokalnym.

 

Zachęcamy do skorzystania wypracowanych rozwiązań.

 

Modelowy program współpracy - magazynier logistyk

Modelowy program współpracy - spedytor

 

 

 

Akademicki Przedsiębiorca

Akademicki Przedsiębiorca

(2009-2011)

Głównym celem projektu było zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku poprzez:

 • szkolenia oraz warsztaty kompetencyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności typu spin-off i spin-out,
 • warsztaty praktyczne w Dolnośląskim Parku Technologicznym,
 • coaching biznesowy i psychologiczny,
 • organizację forów innowacyjnego biznesu.

Projekt realizowany w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Internet Ventures

Nowe kwalifikacje dla nauczycieli - studia podyplomowe uprawniające do nauczania zawodu technik-logistyk (2008-2010)

Nowe kwalifikacje dla nauczycieli - studia podyplomowe uprawniające do nauczania zawodu technik-logistyk (2008-2010)

Nauczyciel zawodu technik – logistyk

Nauczyciel zawodu technik – logistyk (2009-2011)

Dwie edycje studiów podyplomowych skierowanych do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska, nadających uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu "Technik - Logistyk".

 

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa

(2009-2011)

Celem projektu było umożliwienie nauczycielom zdobycia kwalifikacji uprawniających ich do nauczania nowego przedmiotu oraz podniesienie obecnych kwalifikacji nauczycieli przysposobienia obronnego.

Potrafię i mogę więcej

Potrafię i mogę więcej

(2009-2011)

Celem projektu była zmiana kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach przechodzących procesy restrukturyzacji, oraz przygotowanie ich do skutecznego poszukiwania pracy.

Projekt realizowany w partnerstwie z  Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW).

Kompetentne kadry gospodarki – oferta MWSLiT

Kompetentne kadry gospodarki – oferta MWSLiT

(2009-2013)

Celem projektu było poszerzenie oferty MWSLiT o możliwość kształcenia na nowej specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie na kierunku Zarządzanie oraz kursach specjalistycznych z zarządzania kryzysowego.

Edulog – edukacja logistyczna

Edulog – edukacja logistyczna

(2009-2013)

Projekt o charakterze rozwojowym, dzięki któremu studenci mieli możliwość podjęcia nauki na nowych, atrakcyjnych specjalnościach na studiach inżynierskich na kierunku Logistyka, skorzystania z dodatkowej oferty staży za wynagrodzeniem, praktyk, wyjazdów studyjnych oraz warsztatów rozwoju indywidualnego i planowania kariery. 

 

Przyspiesz karierę - akademia kompetencji kluczowych

Przyspiesz karierę - akademia kompetencji kluczowych

(2010-2011)

Projekt skierowany do osób do 25 roku życia pochodzących z powiatów jaworskiego, dzierżoniowskiego, wołowskiego, kłodzkiego i wałbrzyskiego. W ramach projektu realizowane były warsztaty przygotowujące do aplikacji do pracy oraz 3 typy szkoleń: z zakresu profesjonalnej obsługi komputera i wykorzystywania Internetu, szkolenie językowe przygotowujące do egzaminu TELC oraz szkolenie z zakresu przedsiębiorczości.

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności

(2010-2014)

2 edycje projektu miały na celu przybliżenie przedsiębiorcom i społeczności akademickiej możliwości i korzyści, jakie daje współpraca i partnerstwo świata nauki i biznesu poprzez przygotowanie kadry dydaktycznej i studentów do realizacji badań naukowych, będących bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorstwa, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz stworzenie płaszczyzny współpracy i dialogu pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwami.

 

Studia najwyższej jakości

Studia najwyższej jakości

(2012-2014)

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez wprowadzenie kompleksowego modelu zarządzania jakością i ściślejszego powiązania systemu kształcenia z potrzebami gospodarki. Zadania obejmowały podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią poprzez uczestnictwo w szkoleniach i studiach podyplomowych oraz wdrożenie modeli zarządzania jakością w obszarze: kadr, wiedzy, jakości kształcenia, finansów i majątku uczelni, ryzyka.

Języki już nieobce. Kursy językowe dla mieszkańców Dolnego Śląska

Języki już nieobce. Kursy językowe dla mieszkańców Dolnego Śląska

(2012-2014)

 

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji językowych osób powyżej 50 r. ż., aby podnieść ich atrakcyjność na rynku pracy i zapobiec wykluczeniu społecznemu.

Współczesny senior - kursy komputerowe

(2012-2014)

Celem projektu było wsparcie kształcenia ustawicznego i podwyższenie kompetencji z zakresu ICT osób po 50 roku życia zamieszkujących Dolny Śląsk.

Stawiam na różnorodność

Stawiam na różnorodność

(2012-2014)

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników sektora MSP z województwa opolskiego w zakresie tworzenia strategii zarządzania różnorodnością.

Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT

Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT

(2012-2015)

Celem ogólnym projektu było zwiększenie liczby studentów i absolwentów kierunku budownictwo poprzez podniesienie atrakcyjności nauki na tym kierunku, czemu służyły m.in.

 • stypendia za wyniki w nauce,
 • zajęcia wyrównawcze z fizyki, matematyki i chemii,
 • odpłatne staże zawodowe
 • cykl warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, Assessment Center, coaching
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i parkach przemysłowych/inkubatorach przedsiębiorczości

SPINqbator ZDolnego Śląska

SPINqbator ZDolnego Śląska

(2012-2015)

Celem projektu był rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Województwie Dolnośląskim, poprzez przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej spin-off/out w dziedzinach kluczowych dla gospodarki Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez promocję idei przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych dolnośląskich uczelni wyższych.

Partnerstwo tworzą:

 • Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Lider projektu
 • Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL" Sp. Z o.o.
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Birmingham City Council

Liderzy logistyki – program rozwoju kompetencji kluczowych

Liderzy logistyki – program rozwoju kompetencji kluczowych

(2015)

Celem projektu było wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia poprzez:

 • płatne staże w przedsiębiorstwach,
 • kursy branżowego języka angielskiego,
 • certyfikowane szkolenia zawodowe CILT,
 • warsztaty podnoszące kompetencje informatyczne w logistyce,
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, akademickich inkubatorach oraz zagranicznych ośrodkach naukowych.

Zwiększenie efektywności energetycznej siedziby MWSLiT poprzez wdrożenie nowoczesnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych

Zwiększenie efektywności energetycznej siedziby MWSLiT poprzez wdrożenie nowoczesnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych

(2015-2016)

Głównym celem było zwiększenie efektywności energetycznej siedziby MWSLiT oraz zmniejszenie emisji  CO2.  Osiągnięcie tego celu było  możliwe poprzez przeprowadzenie inwestycji, polegającej na:

- wymianie istniejących źródeł światła na źródła w technologii LED;

- termoizolacji budynku;

- wdrożeniu instalacji fotowoltaicznej.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego

(2016-2018)

W ramach projektu zostały opracowane 34 modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze administracyjno-usługowym zatwierdzone przez MEN. W pracach zespołu autorów i recenzentów uczestniczyli przedstawiciele partnerów społecznych. Dzięki tej współpracy modelowe programy nauczania posiadają uaktualnione treści programowe a także uwzględnione zostały oczekiwania współczesnego rynku pracy i wymogi gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach.

Opracowane programy mogą być wdrażane w formie stacjonarnej i zaocznej z wykorzystaniem e-learningu.

Liderzy TSL – program rozwoju kompetencji

Liderzy TSL – program rozwoju kompetencji

(2017-2020)

Celem projektu było podniesienie kompetencji istotnych z punktu widzenia pracodawców, tj. komunikacyjnych, zawodowych, przedsiębiorczych, informatycznych, analitycznych u minimum 150 studentów i studentek, poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach, warsztatach z pracodawcami, zajęciach o charakterze warsztatowym i projektowym, w tym realizowanych we współpracy z pracodawcami oraz wizytach studyjnych.

Liderzy Automotive - program rozwoju kompetencji i staży zawodowych dla studentów kierunku Zarządzanie MWSLiT

Liderzy Automotive - program rozwoju kompetencji i staży zawodowych dla studentów kierunku Zarządzanie MWSLiT

(2018-2019)

Celem projektu było podniesienie kompetencji na rzecz branży przemysłu motoryzacyjnego studentek i studentów stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie o specjalności: Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym poprzez organizację programu rozwoju kompetencji zawodowych (audytor wewnętrzny IATF 16949:2016, pełnomocnik systemu zarządzania jakością w motoryzacji IATF 16949:2016, wymagania normy IATF 16949:2016), kompetencji językowych, kompetencji komunikacyjnych oraz krajowych staży w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej.

Praktyczny logistyk – program staży dla studentów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu

Praktyczny logistyk – program staży dla studentów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu

(2018-2019)

Celem projektu było wsparcie studentów i studentek studiów stacjonarnych na kierunku Logistyka (studia licencjackie, inżynierskie) MWSLiT we Wrocławiu poprzez organizację krajowych płatnych staży, dzięki którym studenci poznali kompetencje oczekiwane przez pracodawców, nabyli nowe kompetencje, mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, a także zdobyli doświadczenie zawodowe ułatwiające wejście na rynek pracy.

Uniwersytet Młodego Odkrywcy w MWSLiT we Wrocławiu

Uniwersytet Młodego Odkrywcy w MWSLiT we Wrocławiu

(2019-2020)

Celem projektu było podniesienie kompetencji i umiejętności dzieci i młodzieży w wieku 13-16 lat kształcących się w szkołach na poziomie podstawowym (klasy 7-8) oraz gimnazjalnym (klasy 2-3) poprzez realizację cyklu 8 zajęć z dziedziny transportu/logistyki oraz budownictwa, o charakterze wykładów, warsztatów oraz laboratoriów, pozwalających na rozbudzenie ciekawości poznawczej w tych obszarach, zainspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji oraz zapoznanie ze środowiskiem akademickim i Uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Wsparcie kształcenia zawodowego poprzez rozwój Technikum Akademickiego

Wsparcie kształcenia zawodowego poprzez rozwój Technikum Akademickiego

(2018-2020)

Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów i uczennic Technikum Akademickiego we Wrocławiu, kształcących się w zawodach technik logistyk i technik informatyk oraz zwiększenie aktywności zawodowej uczniów, poprzez działania zmierzające do uzupełnienia i wzbogacenia oferty edukacyjnej (staże, warsztaty/symulacje odzwierciedlające naturalne środowisko pracy) oraz uzyskanie uprawnień aktualnie pożądanych na rynku pracy.

Międzynarodowe studia logistyczne I stopnia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowe studia logistyczne I stopnia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

(2017-2020)

Celem projektu było wsparcie 40 studentów dziennych studiów licencjackich, poprzez realizację międzynarodowych programów kształcenia. Zajęcia będą realizowane w języku angielskim, a w proces kształcenia zostaną zaangażowani zagraniczni wykładowcy.

Międzynarodowe studia logistyczne II stopnia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowe studia logistyczne II stopnia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

(2017-2020)

Celem projektu jest wsparcie 40 studentów dziennych studiów magisterskich, poprzez realizację międzynarodowych programów kształcenia. Zajęcia będą realizowane w języku angielskim, a w proces kształcenia zostaną zaangażowani zagraniczni wykładowcy.

Rozwój edukacji zawodowej w Technikum Akademickim odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy branży TSL oraz IT

Rozwój edukacji zawodowej w Technikum Akademickim odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy branży TSL oraz IT

(2017-2018)

Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, zwiększenie kompetencji zawodowych związanych z branżą TSL oraz IT, nabycie doświadczenia zawodowego, "szyte na miarę” formy wsparcia zaplanowane w projekcie (indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z udziałem pracodawców, pośrednictwo pracy), staże zawodowe realizowane we współpracy z Partnerem społecznym - Polską Unią Transportu oraz doposażenie warsztatów logistycznych i informatycznych to odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby uczniów Szkoły.

Rozwój oferty Biura Karier dla wzrostu konkurencyjności studentów MWSLiT na rynku pracy

Rozwój oferty Biura Karier dla wzrostu konkurencyjności studentów MWSLiT na rynku pracy

(2018-2019)

Dzięki realizacji projektu studentki i studenci MWSLiT będą mogli skorzystać z szerzej oferty wsparcia świadczonego przez Biuro Karier, w szczególności w obszarze profesjonalnego diagnozowania kompetencji, indywidualnego poradnictwa zawodowego, zakładania działalności gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości. Powyższe działania prowadzone będą we współpracy z Partnerami społecznymi tj. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu oraz organizacją pracodawców na Dolnym Śląsku - Polską Unią Transportu.

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży spedycyjno-logistycznej

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży spedycyjno-logistycznej

(2020)

Celem projektu jest opracowanie we współpracy z pracodawcami 7 programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych oczekiwanych przez pracodawców, a nieobjętych podstawą programową kształcenia w zawodach branży spedycyjno-logistycznej. Programy ułatwią absolwentom szkół branżowych wejście na rynek pracy, uatrakcyjnią proces kształcenia, podniosą jego efektywność oraz atrakcyjność w oczach uczniów i ich rodziców. Opracowane programy nauczania mogą być wdrażane w publicznych szkołach prowadzące kształcenie zawodowe, niepublicznych szkołach posiadających uprawnienia szkół publicznych, centrach kształcenia zawodowego prowadzących kształcenie w branży transportu kolejowego.

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży transportu kolejowego

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży transportu kolejowego

(2020-2021)

Celem projektu jest opracowanie 10 programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych dla 6 zawodów branży transportu kolejowego we współpracy z pracodawcami. Programy zawierać będą treści nieobjęte podstawą programową kształcenia w zawodach branży transportu kolejowego, które ułatwią absolwentom szkół wejście na rynek pracy, uatrakcyjnią proces kształcenia i odpowiedzą na potrzeby pracodawcy w branży. Opracowane programy nauczania mogą być wdrażane w publicznych szkołach prowadzące kształcenie zawodowe, niepublicznych szkołach posiadających uprawnienia szkół publicznych, centrach kształcenia zawodowego prowadzących kształcenie w branży transportu kolejowego.

PROJEKTY ZAKOŃCZONE – MIĘDZYNARODOWE – Fundusz Wyszehradzki

Improving economic efficiency and security of transport systems in Visegrad countries  / Poprawa efektywności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa systemów transportowych w krajach obszaru wyszehradzkiego

 

Improving economic efficiency and security of transport systems in Visegrad countries  / Poprawa efektywności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa systemów transportowych w krajach obszaru wyszehradzkiego      

(2011-2012)

Celem konferencji "Poprawa efektywności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa systemów transportowych w krajach obszaru wyszehradzkiego" jest zdefiniowanie barier zrównoważonego rozwoju, określenie znaczenia transportu dla rozwoju gospodarek krajowych, obszaru V4 oraz zapewnienie bezpieczeństwa środowiska w regionie, jak również sprecyzowanie zadania transportu w rozwoju sytuacji kryzysowych i zabezpieczenie zrównoważonego rozwoju regionu wyszehradzkiego.

 

The National Qualifications Framework NQF in V4 Countries- the analysis of the implementation level / Analiza poziomu implementacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w krajach Obszaru Wyszehradzkiego

The National Qualifications Framework NQF in V4 Countries- the analysis of the implementation level / Analiza poziomu implementacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w krajach Obszaru Wyszehradzkiego               

(2013-2014)

Podstawowym celem projektu jest zdiagnozowanie aktualnego stanu realizacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w krajach Obszaru Wyszehradzkiego. Cel będzie realizowany poprzez:

 • zdefiniowanie etapów wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w poszczególnych krajach V4;
 • analizę i ocenę aktualnego poziomu wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w poszczególnych krajach VF;
 • analizę i ocenę wpływu implementacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK na otwartość rynku pracy;
 • zorganizowanie Konferencji, w trakcie której możliwa będzie wymiana poglądów dotyczących realizacji Krajowych Ram Kwalifikacji KRK w każdym kraju V4, a w szczególności wymiana dobrych praktyk;
 • opracowanie Raportu o stanie wdrożeń Krajowych Ram Kwalifikacji KRK we wszystkich krajach VF.

 

Visegrad University Studies Grants - Safety management in the Visegrad Group countries/Zarządzanie bezpieczeństwem w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Visegrad University Studies Grants - Safety management in the Visegrad Group countries/Zarządzanie bezpieczeństwem w krajach Grupy Wyszehradzkiej

(2016-2018)

Opracowanie treści programowych oraz realizacja 3 edycji kursu dla studentów studiów II stopnia – magisterskich na kierunku Logistyka.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dobrymi praktykami stosowanymi w ramach zarządzania bezpieczeństwem w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

W ramach uzyskanej wiedzy Studenci poznali podstawowe założenia systemu bezpieczeństwa w krajach V4, jak również będą rozumieli aspekty bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego, ekologicznego, energetycznego, informatycznego, militarnego i politycznego. Studenci zdobyli umiejętności sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych oraz koordynowania działań w ramach tych sytuacji, a w szczególności będą potrafili zorganizować zasoby - ludzkie, finansowe, techniczne - niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa krajów V4.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype