logo green leaders


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, będąc świadomą swojej roli w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, wyznacza kierunki działania sprzyjające realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Jako uczelnia wyższa, MWSLiT tworzy miejsce do przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, otwiera dialog z szeroką grupą interesariuszy oraz promuje potencjał naukowy i dydaktyczny.

MWSLiT we Wrocławiu wprowadza misję Zielonego Ładu poprzez wspieranie badań naukowych oraz pobudzanie innowacji. Realizuje je poprzez wyznaczenie wyzwań z obszaru nauki i dydaktyki.

 

Nauka – MWSLiT podejmuje badania naukowe, w ramach partnerstwa z innymi ośrodkami akademickimi z całego świata, mogące przyczyniać się do rozwijania założeń Zielonego Ładu. Dotyczą one wdrażania koncepcji transportu zrównoważonego, finansowania inwestycji prośrodowiskowych w różnych gałęziach transportu, a także racjonalnego zarządzania odpadami w gospodarce (ekologistyka). Współpraca międzyuczelniana, a także z sektorem przedsiębiorstw oraz administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi pozwala MWSLiT rozwijać cele w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni. Przedsięwzięcia te realizowane są w oparciu o wspólne konferencje i seminaria naukowe, a także wyjazdy demonstracyjne.

Dydaktyka – MWSLiT w programach nauczania zawiera zagadnienia z zakresu odpowiedzialności społecznej, zrównoważonego rozwoju oraz innowacji społecznej. Sylwetka absolwenta uczelni, w kontekście zagadnień Zielonego Ładu, opiera się na kompetencjach z zakresu:

  • Wiedzy – działania uczelni koncentrują się na podniesieniu świadomości studentów i absolwentów w kontekście zachodzących zmian klimatycznych oraz wpływu produkcji i konsumpcji na środowisko. Programy studiów obejmują tematy dotyczące problemów klimatycznych i środowiskowych w łańcuchu dostaw, zapoznają z praktycznymi rozwiązaniami niskoemisyjnymi w przedsiębiorstwie oraz skupiają się na poznawaniu nowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach, uwzględniając kryteria środowiskowe i klimatyczne.
  • Umiejętności – uczelnia kształci studentów i absolwentów w zakresie aspektów środowiskowych i klimatycznych, podnosi ich umiejętności prawidłowego interpretowania zachodzących procesów środowiskowych i wdrażanych zmian.
  • Kompetencji społecznych – MWSLiT koncentruje się na kształtowaniu prawidłowych postaw studentów i absolwentów wobec konieczności wdrażania zmian pozytywnie wpływających na środowisko, implementuje zmiany schematów myślenia w zakresie gospodarowania energią, racjonalnego wykorzystywania zasobów oraz zmniejszenia emisji CO2.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype