REKRUTACJA 2023/2024 TRWA!

    SPRAWDŹ     X
  

REGULAMIN STUDIÓW

Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

Wrocław, 2023 r.


SPIS TREŚCI
1. PRZEPISY OGÓLNE
2. ORGANIZACJA STUDIÓW
3. PRAWA STUDENTA MWSLIT
4. OBOWIĄZKI STUDENTA MWSLIT
5. PLANY STUDIÓW I PROGRAMY NAUCZANIA
6. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
7. WARUNKI I TRYB PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTA
8. ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW
9. WPIS NA SEMESTR
10. NIEZALICZENIE SEMESTRU
11. INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW I INDYWIDUALNY PROGRAM NAUCZANIA
12. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW
13. ZMIANA UCZELNI, KIERUNKU LUB FORMY STUDIÓW
14. URLOP OD ZAJĘĆ
15. SKREŚLENIA I WZNOWIENIA STUDIÓW
16. PRAKTYKI ZAWODOWE
17. PRACA DYPLOMOWA
18. EGZAMIN DYPLOMOWY
19. OCENA ZA STUDIA
20. UKOŃCZENIE STUDIÓW
21. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 

 

 

1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 

1. Regulamin stosuje się do wszystkich kierunków, stopni i form studiów wyższych prowadzonych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWSLiT), zwaną dalej „Uczelnią”.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. szczegółowa organizacja roku akademickiego – wykaz terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych terminów sesji egzaminacyjnych oraz przerw w zajęciach dydaktycznych, w tym przerwy wakacyjnej trwającej nie mniej niż 8 tygodni
 2. plan studiów –  dokument,  który zawiera:  wykaz przedmiotów, uwzględniający formę zajęć, ilość godzin, liczbę punktów ECTS, formę zaliczenia. Precyzuje czas trwania praktyki oraz przyporządkowaną im liczbę punktów ECTS. Określa czas trwania studiów, dopuszczalne deficyty punktów ECTS.
 3. program  kształcenia  –  opis  zakładanych  efektów  kształcenia  oraz  program studiów
 4. standardy kształcenia – zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których wymagania dotyczące procesu kształcenia i jego efektów są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej
 5. rozkład   zajęć   –   szczegółowe   rozplanowanie   zajęć   dydaktycznych,   które uwzględnia dnia, godziny odbywania się wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz seminariów;
 6. harmonogram  sesji  egzaminacyjnej  –  wyznaczone  dni  w  kalendarzu akademickim,  podczas  których  odbywają  się  egzaminy.  Harmonogram uwzględnia sesję podstawową (I terminy egzaminów) i sesję poprawkową (II terminy egzaminów, a w szczególnych przypadkach również III terminów egzaminów).
 7. terminarz  sesji  –  szczegółowe  rozplanowanie  terminów  odbywania  się egzaminów, uwzględniające datę, godzinę oraz salę, w której mają być przeprowadzone egzaminy.
 8. wirtualny dziekanat - system informatyczny prowadzony w celu dokumentowania przebiegu studiów.

 

 § 2

 

 1. Studia pierwszego stopnia trwają odpowiednio: 6 semestrów dla studiów licencjackich, 7 semestrów dla studiów inżynierskich i są prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Studia  drugiego  stopnia  trwają  w  zależności  od  realizowanej  specjalności  3  lub  4 semestry i prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 3. Uczelnia nadaje absolwentom, według zasad określonych odrębnymi przepisami, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego inżynier oraz dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra.
 4. Uczelnia stosuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
 5. Nauka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest odpłatna. Zasady pobierania wszystkich opłat za studia oraz ich rodzaj i wysokość określone są w zarządzeniu Kanclerza w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat w MWSLiT oraz w umowie zawartej między Uczelnią a studentem.
 6. Przełożonym wszystkich studentów jest Rektor. Bezpośrednim przełożonym studentów jest Dziekan.
 7. Reprezentantem studentów uczelni są organy samorządu studenckiego.

 

 

2. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 

§ 3

 

 1. Rok  akademicki  trwa  od  1  października  do  30  września  następnego  roku kalendarzowego i składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.
 2. Rok akademicki obejmuje okres zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne, przerwę międzysemestralną, przerwy świąteczne oraz przerwę wakacyjną (trwającą nie mniej niż 8 tygodni).
 3. Dziekan  ustala,  po  zasięgnięciu  opinii  samorządu  studenckiego,  szczegółową organizację roku akademickiego.
 4. Dziekan ogłasza szczegółową organizację roku akademickiego nie później niż na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem.
 5. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, poprzez Zarządzenia, na wniosek Samorządu Studenckiego lub w przypadku innych szczególnych okoliczności.
 6. Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, a dla studentów studiów niestacjonarnych – w soboty i niedziele. Kursy powtórzeniowe odbywają się w piątki w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Praktyki studenckie mogą odbywać się w okresie wakacji.
 7. Prowadzący  przedmiot  określa  standardy  udziału  w  zajęciach  oraz  formę,  terminy  i zasady zaliczenia, wchodzących w jego skład form nauczania (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria) i ogłasza je na pierwszych zajęciach. Udział w nich może być uzależniony od spełnienia dodatkowych kryteriów, określonych przez prowadzącego przedmiot.
 8. Zajęcia  mogą  być  prowadzone  z  wykorzystaniem  metod  i  technik  kształcenia  na odległość. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.
 9. Dziekan może, w porozumieniu z organami samorządu studenckiego, powołać spośród nauczycieli akademickich opiekunów lat studiów, a w razie potrzeby opiekunów grup studenckich lub praktyk.
 10. Dziekan ustala zakres i formy pracy opiekunów oraz nadzoruje i ocenia ich działalność.
 11. Programy   studiów,   w   tym   plany   studiów  będą   ogłaszane   do   2   tygodni  przed rozpoczęciem roku akademickiego, na stronie internetowej Uczelni.

 

 

§ 4

 

 1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.
 2. Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych trwa minimum 10 dni roboczych, a na studiach niestacjonarnych – minimum dwa zjazdy sobotnio-niedzielne.
 3. Dziekan ogłasza, poprzez zarządzanie wewnętrzne, harmonogram sesji egzaminacyjnej najpóźniej na 2 miesiące przed jej rozpoczęciem.
 4. Dziekan może przedłużyć sesję o 2 tygodnie dla studiów stacjonarnych oraz o 2 zjazdy dla studiów niestacjonarnych, w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Student, który nie zaliczył przedmiotu w sesji poprawkowej, może być skierowany przez Dziekana, po uprzednim złożeniu wniosku o warunkowe zaliczenie semestru, na powtarzanie przedmiotu.
 6. Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje poprzez informatyczny system Uczelni, zwary Wirtualnym Dziekanatem.
 7. Prowadzący przedmiot zobowiązani są do ogłoszenia ocen oraz dostarczenia do dziekanatu podpisanych przez siebie protokołów, w terminie określonym Zarządzeniem Dziekana, ogłaszanym najpóźniej na 2 miesiące przez rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

 

 

3. PRAWA STUDENTA MWSLiT
§ 5

 

1.  Student ma prawo do:

 1. korzystania z pomieszczeń, urządzeń i zbiorów bibliotecznych uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak też z pomocy nauczycieli akademickich i organów uczelni,
 2. zgłaszania do władz uczelni postulatów dotyczących planów studiów i programów nauczania, spraw związanych z procesem nauczania i wychowania oraz warunkami socjalno-bytowymi,
 3. otrzymywania nagród i wyróżnień uregulowanych odrębnymi przepisami,
 4. uczestniczenia w badaniach i zrzeszania się w kołach naukowych prowadzonych przez uczelnię,
 5. rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów uczelni,
 6. uczestniczenia  w zajęciach  otwartych  innych dziedzin nauczania i w pozostałych zajęciach uczelni,
 7. korzystania z uprawnień przewidzianych dla studentów w odpowiednich przepisach.


2. Dokumentem potwierdzającym posiadanie przez studenta przysługujących mu praw jest legitymacja studencka.
3. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.
4. W przypadku utraty legitymacji studenckiej w wyniku kradzieży lub innego zdarzenia losowego, student uzyskuje, po uprzednim złożeniu wniosku, duplikat legitymacji studenckiej.  Opłaty  za  wydanie  duplikat  legitymacji  studenckie  regulują  odrębne przepisy.
5. Studentom  wyróżniającym  się  szczególnymi  wynikami  w  nauce  i  wzorowym wypełnianiem obowiązków mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia:

 1. stypendium Kanclerza za najlepsze, w skali Uczelni, wyniki w nauce,
 2. wyróżnienie Rektora za najlepszą pracę dyplomową.
 3. inne,    na    podstawie    odrębnych    przepisów,    w    tym    nagrody   dla    najlepszych absolwentów.

6. Informację  o  przyznaniu  stypendium  lub  wyróżnienia  przechowuje  się  w  aktach osobowych studenta.

 

 

 § 6

 

 

1.  Utrata praw studenckich następuje w przypadku:

 1. skreślenia z listy studentów,
 2. zawieszenia w prawach studenta,
 3. ukończenia studiów.

2. Każdy  student,   który  utracił  prawa  studenckie,  powinien  zwrócić  do  dziekanatu legitymację studencką.
3. Samorząd studencki jest uprawniony do wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących studentów.
4. Władze  Uczelni  zobowiązane  są  do  podejmowania  działań  zmierzających  do zapewnienia równych szans realizacji planu studiów i programu kształcenia przez studentów  niepełnosprawnych,  uwzględniając  stopień  i  charakter  niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku i specjalności studiów.

 

 

§ 7

 

1.  Przebieg studiów dokumentowany jest w:

 1. kartach okresowych osiągnięć studenta, sporządzonych  w postaci wydruków danych z systemu informatycznego Uczelni,
 2. protokołach zaliczenia przedmiotu, sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych z systemu informatycznego Uczelni,
 3. w systemie informatycznym, zwanym Wirtualnym Dziekanatem.

2.  Indeks w formie elektronicznej,  jest dostępny dla zindywidualizowanego studenta, po uprzednim zalogowaniu się w systemie informatycznym (Wirtualny Dziekanat).
3.  Średnią ocen z danego roku akademickiego lub całego toku studiów oblicza się jako średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych w tym okresie ocen (ze wszystkich zaliczeń oraz terminów egzaminów), w tym również ocen niedostatecznych.
4.  Uczelnia nie informuje osób trzecich o sprawach dotyczących studenta, chyba że taki obowiązek wynika z odpowiednich przepisów prawnych lub z udzielonego na piśmie, pod rygorem nieważności pełnomocnictwa.

 

 

§ 8

 


1. Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie stwarzanych przez uczelnię możliwości pobierania nauki oraz postępowanie zgodne z regulaminem studiów. W szczególności student jest zobowiązany do:

 1. dbania o godność studenta i dobre imię uczelni,
 2. uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych, organizowanych przez Uczelnię, zgodnie z obowiązującym go planem studiów i programem nauczania, a w szczególności: wykładach, ćwiczeniach i seminariach,
 3. terminowego składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,
 4. przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz troski o mienie Uczelni, a w szczególności przestrzegania regulaminów korzystania z laboratoriów oraz wszelkiego wyposażenia Uczelni,
 5. studiów  oraz  informowania  Uczelni  o  dokonanych  wpłatach  w  trybie  i  formie określonej przez Uczelnię,
 6. informowania dziekanatu o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu.

2. W przypadku rezygnacji ze studiów student ma obowiązek zgłoszenia tego w formie pisemnej  do  dziekanatu,  poprzez  osobiste  złożenie  pisma  lub  przesłanie  wniosku listownie  za  potwierdzeniem  odbioru.  Student  ma  obowiązek  wywiązania  się  ze wszystkich płatności wobec uczelni.

3. Student ma obowiązek do regularnego zapoznawania się z informacjami, zarządzeniami i   poleceniami   ogłaszanymi   przez   dziekanat   na   tablicy   ogłoszeń,   w   Wirtualnym Dziekanacie oraz na stronie internetowej Uczelni.

 

 § 9

 


1. Za  postępowanie  uchybiające  godności  studenta  lub  naruszenie  przepisów obowiązujących w uczelni, student ponosi odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi lub sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, na zasadach określonych w ustawie i Statucie uczelni.

2. Karami dyscyplinarnymi są:

 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. nagana z ostrzeżeniem,
 4. zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
 5. wydalenie z uczelni.

 

5. PLANY STUDIÓW I PROGRAMY NAUCZANIA

§ 10 

 


1. Studia odbywają się według planów studiów i programów nauczania ustalonych w trybie określonym w ustawie.
2. Programy nauczania określają: treści nauczania poszczególnych przedmiotów, które student powinien opanować w trakcie studiów, oraz rodzaj i wymiar obowiązkowych praktyk dla kierunku, specjalności i formy studiów.
3. Programy nauczania dla każdego przedmiotu, w tym programy praktyk, obejmujące wymagania wstępne, treści nauczania, zalecaną literaturę itp., zawarte są sylabusach zatwierdzanych przez Senat Uczelni.
4. Przyjęty program nauczania lub jego część, w tym zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy, praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy realizowane są w zależności od toku  studiów  w  języku  polskim  lub  języku  obcym,  w  którym  odbywa  się  proces kształcenia.
5. Przygotowanie  pracy  dyplomowej  oraz  przeprowadzenie  egzaminu  dyplomowego  w języku obcym może również odbywać się na wniosek studenta, na podstawie decyzji Dziekana podjętej w porozumieniu z promotorem.
6. Jeżeli zajęcia  dydaktyczne z przedmiotu odbywają się w języku obcym,  zaliczenia i egzaminy mogą odbywać się również w tym języku.

 § 11

 


1. Plany  studiów  i  programy  nauczania  są  podstawą  do  opracowania  rocznych  lub semestralnych rozkładów zajęć.
2. Roczny lub semestralny rozkład zajęć określa nazwę przedmiotu, który prowadzi zajęcia z tego przedmiotu, oraz czas i miejsce zajęć.
3. Rozkład zajęć ustala Dziekan i podaje do wiadomości, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru przez ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni, w Wirtualnym Dziekanacie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Uczelni.

 

 

 

6. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

§ 12

 1. Student  uczestniczy  w  zajęciach  dydaktycznych  według  planu  studiów.  Wszystkie przedmioty w ramach kierunku są obligatoryjne.
2. Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych, może być za zgodą Dziekana zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca.
3. Nieobecność studenta, nawet usprawiedliwiona, przekraczająca 1/3 ogólnej liczby zajęć, może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć. Niewykonanie ćwiczeń, projektów, prezentacji określonych regulaminem poszczególnych form zajęć uniemożliwia zaliczenie tych zajęć.
4. Podstawę  do  usprawiedliwienia  nieobecności  spowodowanej  chorobą  stanowi polskojęzyczne albo przetłumaczone na język polski zaświadczenie lekarskie.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, prowadzący zajęcia może usprawiedliwić nieobecność studenta na jego wniosek.
6. W  szczególnym  przypadku  przekroczenia  limitu  nieobecności  określonego  w  ust.  3 Dziekan może – w porozumieniu z prowadzącym zajęcia – podjąć decyzję o możliwości
kontynuowania zajęć.
7. Student nieobecny na zajęciach dydaktycznych jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości w sposób i w terminach ustalonych przez prowadzącego zajęcia.
8. Student może być zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i zaliczania tego przedmiotu, na podstawie polskojęzycznego albo przetłumaczonego na język polski zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego niezdolność studenta do tego udziału w tego typu zajęciach.
9. W zajęciach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób ruchowo niepełnosprawnych i osób niewidomych. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Dziekana na uczestnictwo w zajęciach.
10. W zależności od rodzaju niepełnosprawności zapewnia się studentom niepełnosprawnym odpowiednie warunki odbywania zajęć, a w szczególności ich zaliczania.

 

 

 

7. WARUNKI I TRYB PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTA

§ 13

 


1. Osiągnięcia studenta są wyrażane za pomocą punktów zaliczeniowych, zwanych dalej „punktami ECTS”.
2. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta 25-30 godzin pracy.
3. Punkty ECTS przyznawane są za:

 1. zaliczenie każdego z przedmiotów oraz praktyk przewidzianych w planie studiów,
 2. przygotowanie pracy dyplomowej, zgodnie ze standardem kształcenia,
 3. zaliczenie proseminarium i seminarium przygotowujące do egzaminu dyplomowego.


4. Student   uzyskuje   punkty   ECTS,   przypisane   danemu   przedmiotowi,   jeżeli   spełni wszystkie, określone w planie studiów i programie nauczania, wymagania oraz założone efekty kształcenia.
5. Liczba punktów ECTS, przewidziana planem studiów dla roku akademickiego, wynosi nie mniej niż 60.
6. Liczba punktów ECTS, przewidziana planem studiów dla semestru wynosi nie mniej niż 30, przy czym uzyskana pozytywna ocena końcowa nie ma wpływu na wysokość tej liczby.
7. Liczba punktów wymagana:

 1. do ukończenia studiów pierwszego stopnia  - licencjackich wynosi 180,
 2. do ukończenia studiów pierwszego stopnia - inżynierskich wynosi 210,
 3. do ukończenia 3 semestralnych studiów drugiego stopnia wynosi 90,
 4. do ukończenia 4 semestralnych studiów drugiego stopnia wynosi 120.

8. Punkty ECTS, uzyskane poza uczelnią macierzystą, uznaje się bez ponownego sprawdzenia osiągnięcia założonych efektów kształcenia, jeżeli kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o realizacji programu kształcenia, zawartym między obiema uczelniami.
9. Punkty  ECTS,  uzyskane  poza  uczelnią  macierzystą,  mogą  być  uznane  w  miejsce punktów z przedmiotów zawartych w planie studiów i wynikających ze standardów kształcenia, w przypadku zbieżności efektów kształcenia tych przedmiotów w obydwu uczelniach.

10. Decyzje o uznaniu punktów ECTS oraz o stwierdzeniu zbieżności uzyskanych efektów kształcenia podejmuje Dziekan po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów odbytych poza macierzystą uczelnią, przedłożoną przez studenta i potwierdzoną przez tę uczelnię.
11. Student  akumuluje  punkty  ECTS,  przypisane  przedmiotom  przewidzianym  w  planie studiów i programie nauczania, a także przedmiotom zaliczanym poza macierzystą uczelnią, w tym w uczelniach zagranicznych, w sposób określony w ust. 8 i 9.

 

 

 

8. ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW

§ 14

 


1. Przedmiot zaliczany jest jako całość, na jedną ocenę uwzględniającą wszystkie formy zajęć.
2. Zgodnie   z   programem   studiów  obowiązującym   dla   danego   semestru,   wszystkie przedmioty kończą się egzaminem, poza wychowaniem fizycznym, proseminarium i seminarium dyplomowym, które kończą się zaliczeniem na ocenę.

3. Terminarz egzaminów ustala Kierownik  Dziekanatu w porozumieniu z prowadzącymi poszczególne przedmioty.
4. Zajęcia  z  wychowania  fizycznego,  proseminarium  oraz  seminarium  dyplomowego zaliczane są na ocenę.
5. Ostatni semestr zajęć z języka obcego kończy się egzaminem, a wcześniejsze semestry – zaliczeniem na ocenę.
6. Egzaminy są sprawdzianem osiągniętych przez studenta efektów kształcenia założonych w programie poszczególnych przedmiotów. Szczegółowe warunki uzyskania zaliczeń podaje prowadzący zajęcia na początku semestru.
7. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:

 1. bardzo dobry    5,0
 2. dobry plus    4,5
 3. dobry    4,0
 4. dostateczny plus    3,5
 5. dostateczny    3,0
 6. niedostateczny    2,0

Brak oceny lub ocena niedostateczna oznacza niezaliczenie przedmiotu.

8. Ocena z każdego przedmiotu – z zaliczenia lub z egzaminu – wpisywana jest do elektronicznego indeksu (wirtualnego Dziekanatu) i protokołu w formie elektronicznej.
9. Wszystkie formy zaliczenia przedmiotów przeprowadzane są zgodnie z ustalonym harmonogramem i terminarzem sesji. Student ma prawo do co najwyżej dwukrotnego złożenia egzaminu. Niezgłoszenie się studenta na egzamin w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie upoważnia studenta do złożenia wniosku o dodatkowy termin egzaminu. Sprawy sporne rozstrzyga Dziekan.
10. Studenci  niepełnosprawni  mogą  ubiegać  się  o  dostosowanie  formy  oraz  terminów zaliczeń i egzaminów do ich potrzeb, wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Na uzasadniony wniosek studenta niepełnosprawnego, Dziekan w porozumieniu z prowadzącym przedmiot, wyznaczy alternatywny sposób zaliczenia przedmiotu.
11. W egzaminach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób ruchowo niepełnosprawnych i osób niewidomych. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Dziekana na uczestnictwo w egzaminach. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić udziału asystenta osoby niepełnosprawnej w egzaminie w sytuacji, gdy jest nią osoba merytorycznie, bądź zawodowo związana z przedmiotem, z którego student składa egzamin.

 

 

 

§ 15

 


1. Na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie sesji i dodatkowe terminy egzaminów oraz w uzasadnionych przypadkach może zarządzić egzamin komisyjny.
2. Dziekan zarządza egzamin komisyjny na wniosek studenta, który zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności, formy, trybu lub przebiegu egzaminu. Wniosek ten musi być złożony w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego. Termin egzaminu komisyjnego nie może odbyć się później niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Informacja o terminie egzaminu komisyjnego jest podawana do wiadomości studenta co najmniej trzy dni przed tym terminem.
3. Egzamin  komisyjny,  w  formie  ustnej  lub  pisemnej,  przeprowadza  komisja  powołana przez  Dziekana.  W  skład  komisji  wchodzi  przewodniczący,  którym  jest  Dziekan  lub osoba przez niego wskazana, prowadzący przedmiot oraz specjalista z tej samej lub pokrewnej dziedziny wiedzy. Uczelniany organ samorządu studenckiego ma prawo, na wniosek studenta, delegować swojego przedstawiciela jako obserwatora przebiegu egzaminu.
4. Z  przebiegu  egzaminu  komisyjnego  sporządza  się  protokół,  który  w  przypadku wystawienia oceny niedostatecznej powinien zawierać jej uzasadnienie.
5. Ocena komisji egzaminacyjnej jest ostateczna.

 


 
§ 16

 


1. Warunkiem   zaliczenia   semestru   jest   spełnienie   wszystkich   wymagań   (zaliczenie wszystkich obowiązkowych przedmiotów) określonych w planie studiów dla danego semestru.
2. Podstawą zaliczenia semestru studentowi skierowanemu na studia za granicą lub do innej polskiej uczelni jest wywiązanie się studenta z warunków określonych w Porozumieniu o programie zajęć.
3. Na  studiach  pierwszego  stopnia,  punkty  za  zaliczenie  praktyki  uwzględniane  są  w szóstym semestrze studiów.
4. Dziekan może udzielić warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym semestrze,   jeżeli   dopuszczalny   dług   punktów   ECTS   wynikający   z   niezaliczenia niektórych przedmiotów nie przekracza następujących wartości:
   1) dla studiów pierwszego stopnia – licencjackich, na kierunku: Logistyka, Transport, Zarządzanie:

 • 10 punktów, w przypadku zaliczania pierwszego semestru,
 • 12 punktów, w przypadku zaliczania drugiego semestru,
 • 10 punktów, w przypadku zaliczania trzeciego semestru,
 • 9 punktów, w przypadku zaliczania czwartego semestru,
 • 5 punktów, w przypadku zaliczania piątego semestru,

   2) dla studiów pierwszego stopnia – inżynierskich, na kierunku Logistyka:

 • 10 punktów, w przypadku zaliczania pierwszego semestru,
 • 12 punktów, w przypadku zaliczania drugiego semestru,
 • 10 punktów, w przypadku zaliczania trzeciego semestru,
 • 9 punktów, w przypadku zaliczania czwartego  i piątego semestru,
 • 5 punktów, w przypadku zaliczania szóstego semestru

   3) dla studiów pierwszego stopnia – inżynierskich, na kierunku Budownictwo:

 • 15 punktów, w przypadku zaliczania pierwszego semestru,
 • 15 punktów, w przypadku zaliczania drugiego semestru,
 • 12 punktów, w przypadku zaliczania trzeciego semestru,
 • 12 punktów, w przypadku zaliczania czwartego semestru,
 • 10 punktów, w przypadku zaliczania piątego semestru,
 •  9 punktów, w przypadku zaliczania szóstego semestru,

   4) dla studiów drugiego stopnia – magisterskich

 • 12 punktów, w przypadku zaliczania dwóch pierwszych semestrów studiów 3 semestralnych
 • 10 punktów, w przypadku zaliczenia trzech pierwszych semestrów studiów 4 semestralnych,


5. Student zobowiązany jest powtórzyć przedmiot niezaliczony w najbliższym z możliwych terminów. Powtarzanie przedmiotu odbywa się na wniosek studenta. Brak podania jest równoznaczny z niedopuszczeniem do zaliczenia przedmiotu.
6. Oceny egzaminacyjne wpisywane są do protokołów i indeksów prowadzonych w formie elektronicznej.  W  wyjątkowych  okolicznościach,  na  uzasadniony  wniosek  studenta, ocenę może wpisać Dziekan.

 

 

 

9. WPIS NA SEMESTR

§ 17

 


1. Warunkiem uzyskania wpisu na następny semestr jest zaliczenie semestru i uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS.
2. Student  może,  za  dodatkową  opłatą  i  za  zgodą  Dziekana,  zaliczać  dodatkowe przedmioty spoza swojego programu nauczania. Związane z nimi punkty ECTS nie są uwzględniane przy wpisie na semestr.
3. Semestr zalicza Dziekan. Zaliczenie semestru uprawnia studenta do uzyskania wpisu na kolejny semestr.
4. Dziekan odmawia wpisu na semestr studentowi, który:

 1. nie uzyskał prawa do wpisu na kolejny semestr,
 2. nie wniósł opłat związanych z przebiegiem studiów.

 

 


10. NIEZALICZENIE SEMESTRU

§ 18

 


1. Student, który nie spełnił warunków zaliczenia semestru może wnosić o powtarzanie semestru.
2. Student, który powtarza semestr może wnosić o:

 1. powtórzenie niezaliczonych przedmiotów,
 2. powtórzenie   niezaliczonych   przedmiotów   oraz   zaliczanie   awansem   wybranych przedmiotów objętych programem kolejnego semestru, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. Decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 2 podejmuje Dziekan, uwzględniając rodzaj i przyczyny powstałych zaległości.

 


11. INDYWIDUALNY PROGRAM I PLAN STUDIÓW I INDYWIDUALNY PROGRAM NAUCZANIA

§ 19

 1. Student wyróżniający się szczególnie dobrymi wynikami w nauce, tj. osiągający średnią ocen co najmniej 4,2, po zaliczeniu trzech pierwszych semestrów studiów na studiach pierwszego stopnia, a po zaliczeniu pierwszego semestru studiów na studiach drugiego stopnia i wykazujący uzdolnienia w zakresie określonej dyscypliny, może studiować według indywidualnego programu i planu studiów na zasadach określonych przez Dziekana, na podstawie pisemnego wniosku.
2. Po wyrażeniu zgody na studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu nauczania,   Dziekan   przydziela   studentowi   opiekuna   naukowego,   który   wraz   ze studentem opracowuje propozycję planu studiów i programu nauczania. Propozycja ta jest zatwierdzana przez Dziekana.
3. Na indywidualny program studiów składać się mogą przedmioty wybrane przez studenta ze standardowej oferty przedmiotów oraz przedmioty wybrane z ofert innych uczelni krajowych lub zagranicznych.
4. Opiekun naukowy, o którym mowa w ust. 2, ustala szczegółową organizację studiów w porozumieniu z prowadzącymi przedmioty.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Studenta, Dziekan wyraża zgodę na Indywidualny Program Nauczania pomimo niespełniania warunków, o których mowa w ust. 1.

 


12. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

 

§ 20

 


1. Dziekan może zezwolić studentowi na indywidualną organizację studiów do realizacji obowiązującego na Uczelni planu i programu studiów, w terminach i formach dostosowanych do szczególnych okoliczności życiowych, takich jak:

 1. samodzielne wychowywanie dzieci,
 2. studiowanie na dwóch kierunkach,
 3. niepełnosprawność,
 4. przewlekła choroba uniemożliwiająca systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
 5. opieka nad obłożnie chorym członkiem najbliższej rodziny,
 6. wznowienie  studiów  po  urlopie  od  zajęć,  skreśleniu  lub  przerwie  w  studiach wymagające wyrównania różnic programowych, oraz innych ważnych przyczyn, uznanych przez Dziekana.

2. Zezwolenia na indywidualną organizację studiów udziela Dziekan na okres jednego semestru.
3. Studia według indywidualnej organizacji studiów odbywają się pod nadzorem Dziekana, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłową realizacją programu przez studenta.

 


13. ZMIANA UCZELNI, KIERUNKU LUB FORMY STUDIÓW

 

§ 21

 


1. Student może przenieść się na inną uczelnię po wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec Uczelni.
2. Za zgodą Rektora, student innej uczelni w tym także zagranicznej, może zostać przyjęty na studia w Uczelni.
3. Student, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek przedstawienia pełnych informacji o osiągnięciach uzyskanych w innej Uczelni, aby umożliwić ich przeniesienie, zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania.
4. Różnice programowe ustala Dziekan na podstawie dokumentacji przebiegu studiów studenta oraz podejmuje decyzję o uznaniu punktów ECTS zgodnie z zasadami określonymi w § 13 ust. 8 i 9.
5. Dziekan  określa  warunki,  termin  i  sposób  uzupełnienia  przez  studenta  zaległości wynikających z różnic w planach studiów i programach nauczania.
6. Zmiana uczelni odbywa się w przerwach semestralnych, na pisemny wniosek studenta, adresowany do rektora uczelni przyjmującej.
7. Rektor wyraża zgodę, o której mowa w ust. 2, po określeniu przez Dziekana terminu i semestru, od którego student rozpocznie studia oraz po ustaleniu różnic programowych i terminów ich uzupełnienia.

 


§ 22

 


1. Student może zmienić formę studiów, ze stacjonarnych na niestacjonarne, przenosząc się na ten sam semestr tego samego kierunku i specjalności. Na pisemny wniosek studenta Dziekan udziela zgody po ustaleniu ewentualnych różnic w planach studiów i terminów ich uzupełnienia.
2. Za zgodą Dziekana student może zmienić kierunek lub specjalność studiów w Uczelni. Przy zmianie kierunku lub specjalności studiów student jest obowiązany do złożenia egzaminów i uzyskania zaliczeń wynikających z różnic programowych.
3. Student wypełniający wszystkie obowiązki związane z tokiem podstawowych studiów może studiować na kilku kierunkach.
4. Student może za zgodą Dziekana, zaliczać przedmioty z innych kierunków i specjalności, także w innych uczelniach. Dziekan decyduje, czy zajęcia te będą traktowane jako integralna część studiów, czy też jako zajęcia ponadprogramowe.
5. Przedmioty  ponadprogramowe,  po  zatwierdzeniu  przez  Dziekana,  zapisywane  są  w karcie okresowych osiągnięć studenta, indeksie oraz w suplemencie do dyplomu z adnotacją, że są to przedmioty ponadprogramowe. Punkty i oceny uzyskane w wyniku zaliczenia przedmiotów ponadprogramowych nie są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen ze studiów.

 


14. URLOP OD ZAJĘĆ

 

§ 23

 


1. Student może otrzymać urlop od zajęć na Uczelni, w przypadku ważnych okoliczności życiowych, w szczególności z powodu:

 1. długotrwałej choroby,
 2. urodzenia dziecka i konieczności opiekowania się nim,
 3. delegowania na studia zagraniczne,
 4. innych ważnych i udokumentowanych okoliczności losowych,
 5. odbywania czynnej służby wojskowej.

2. Student może otrzymać urlop krótkoterminowy (semestralny) lub długoterminowy.
3. W całym okresie studiów student może otrzymać łącznie nie więcej niż trzy lata urlopu od zajęć.
4. Urlopu, o którym mowa w § 23 ust 1. pkt 1-2 udziela Dziekan na pisemny wniosek studenta. Wniosek studenta o udzielenie urlopu powinien być złożony bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny w dziekanacie.
5. Urlopu, o którym mowa w § 23 ust 1 pkt 3-4 udziela Dziekan na pisemny wniosek studenta w terminach określonych przez Dziekana.
6. Urlopu nie może otrzymać student, po pierwszym semestrze studiów, który nie otrzymał wpisu na semestr drugi.
7. Studiowanie po urlopie odbywa się według obowiązującego programu nauczania. W przypadku wystąpienia zmian w programie Dziekan ustala różnice programowe, liczbę punktów ECTS i termin do ich uzupełnienia.
8. Udzielenie urlopu przedłuża termin planowanego ukończenia studiów.
9. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta.
10. Warunkiem  podjęcia  studiów  po  urlopie  jest  złożenie  w  dziekanacie  oświadczenia pisemnego w tej sprawie. Po wznowieniu studiów po urlopie student studiuje według aktualnie obowiązującego planu studiów.15. ZAWIESZENIE, SKREŚLENIE I WZNOWIENIE STUDIÓW

 

§ 24

 


1. Dziekan  zawiesza  studenta  w  przypadku  zalegania  z  opłatami  czesnego  za  okres dłuższy   niż   miesiąc.   Uregulowanie   płatności   powoduje   niezwłoczne   odwieszenie studenta.
2. W okresie zawieszenia student pozbawiony jest dostępu do usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 8.
3. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:

 1. niepodjęcia studiów,
 2. rezygnacji ze studiów,
 3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
 4. ponad miesięcznego zawieszenia, o którym mowa w ust. 1
 5. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.

4. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:

 1. nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie,
 2. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,
 3. stwierdzenia braku postępów w nauce.

5. Za niepodjęcie studiów rozumie się:

 1. nieusprawiedliwione    niezłożenie    ślubowania    w    terminie    wyznaczonym    przez Dziekana,
 2. niezgłoszenie się studenta do dziekanatu po powrocie z urlopu, o którym mowa w § 23 ust.10, w terminie wyznaczonym przez Dziekana.

6. Za brak postępów w nauce uważane jest:

 1. w  odniesieniu  do  studentów  pierwszego  semestru  studiów  –  przynajmniej dwukrotne niezaliczenie semestru,
 2. w odniesieniu do studentów wyższych semestrów studiów:
  1. niezaliczenie   semestru   spowodowane   niezaliczeniem    przynajmniej   trzech przedmiotów,
  2. przynajmniej trzykrotne niezaliczenie tego samego przedmiotu,
  3. przynajmniej trzykrotne niezaliczenie tego samego semestru.


7. Od decyzji, o których mowa w ust. 3 i 4 przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
8. Osoba  skreślona  z  listy  studentów  ma  obowiązek  rozliczyć  się  z  Uczelnią,  w szczególności uiścić zaległe opłaty.

 


§ 25

 1. Student, który na mocy prawomocnej decyzji został skreślony z listy studentów, może wystąpić do Rektora o zgodę na wznowienie studiów.
2. Student wznawiający studia zostaje wpisany na semestr studiów, z którego został skreślony.
3. Student,  który  został  skreślony  z  listy  studentów  z  powodu  niewniesienia  opłat związanych z odbywaniem studiów, może wznowić studia po uregulowaniu wszystkich płatności.
4. Wznowienie  studiów  przez  studenta,  który  został  skreślony  z  listy  studentów  na pierwszym    semestrze    studiów,    następuje    na    ogólnych    zasadach    rekrutacji.    W uzasadnionych przypadkach decyzję o ponownym przyjęciu na pierwszy rok studiów na innych zasadach podejmuje Dziekan.
5. Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta wznawiającego studia zaległości wynikających z różnic w programach nauczania.

 16. PRAKTYKI ZAWODOWE

 

§ 26

 

 

1. Na studiach pierwszego stopnia, praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
2. Na   studiach   drugiego   stopnia   praktyki   są   zaliczane   zgodnie   z   obowiązującym programem nauczania.
3. Pomocą w organizacji praktyk oraz dokumentacją z tym związaną zajmuje się Biuro Karier.
4. Zaliczenia praktyk dokonuje powołany przez Rektora pełnomocnik rektora na podstawie dokumentacji przedstawionej przez studenta na zasadach określonych w odrębnym regulaminie praktyk.
5. Na poczet praktyki może zostać zaliczona studentowi wykonywana przez niego praca, w tym również praca za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w programie zawodowym praktyk studenckich.
6. Student studiów niestacjonarnych, który nie pracuje aktualnie zgodnie ze specjalnością zawodową lub nie może się wykazać taką pracą w przeszłości, jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej zgodnie z planem studiów zawodowych. Okres i program odbywania praktyki zawodowej określa plan studiów oraz regulamin praktyk.
7. Student studiów niestacjonarnych, pracujący zawodowo zgodnie z kierunkiem studiów, na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy może być zwolniony z odbywania praktyki zawodowej.
8. Rozliczenie studenta z odbycia przewidzianych programem studiów praktyki zawodowej następuje w ostatnim semestrze studiów.

 


17. PRACA DYPLOMOWA


§ 271. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego.
2. Pracę licencjacką/inżynierską/magisterską student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora.
3. Za zgodą Dziekana, promotorem pracy może zostać nauczyciel akademicki posiadający stopień  magistra,  pod  warunkiem  przydzielenia  mu  opiekuna  merytorycznego  ze stopniem naukowym co najmniej doktora.
4. Przez pracę dyplomową rozumie się papierową postać pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej. Do pracy dyplomowej student załącza obszerne streszczenie, elektroniczną wersję pracy zgodną z wersją drukowaną oraz inne wymagane dokumenty określone odrębnymi przepisami.

 


§ 28

 


1. Student  studiów  pierwszego  stopnia  wybiera  temat  pracy  dyplomowej,  w  zakresie wybranej przez niego specjalności, nie później niż przed ukończeniem piątego semestru studiów, w przypadku studiów licencjackich i szóstego semestru, w przypadku studiów inżynierskich. Student studiów drugiego stopnia - przed ukończeniem drugiego semestru studiów, w przypadku studiów 3 semestralnych oraz semestru trzeciego, w przypadku studiów 4 semestralnych. Dziekan może także wyznaczyć studentowi promotora, który w uzgodnieniu ze studentem ustala temat pracy.
2. Tematy prac dyplomowych, zgłaszane przez promotorów, zatwierdza Dziekan:

 1. w  przypadku  studiów  licencjackich  –  2  tygodnie  po  zakończeniu  piątego semestru,
 2. w  przypadku  studiów  inżynierskich  -  2  tygodnie  po  zakończeniu  szóstego semestru,
 3. w  przypadku  studiów  magisterskich  trwających  3  semestry  -  2  tygodnie  po zakończeniu drugiego semestru,
 4. w  przypadku  studiów  magisterskich  trwających  4  semestry  –  2  tygodnie  po zakończeniu trzeciego semestru.

3. Dziekan może upoważnić do prowadzenia pracy dyplomowej nauczyciela akademickiego spoza uczelni.
4. Na wniosek pisemny studenta Dziekan może dokonać zmiany promotora najpóźniej trzy miesiące przed końcem ostatniego semestru studiów.
5. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej brane są pod uwagę:

 1. kierunek studiów i specjalność,
 2. zainteresowania studenta,
 3. realne możliwości wykonania danej pracy przez studenta.

 


§ 291.  Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor stosując skalę ocen podaną w § 14 ust. 7. Liczba punktów ECTS przyporządkowanych pracy dyplomowej jest określona w planie studiów i programie nauczania.
2.  Niezależnie od oceny dokonanej przez promotora praca dyplomowa jest opiniowana i oceniana przez recenzenta wyznaczonego przez Dziekana.
3.  W   przypadku,  gdy  jedna  z  ocen  pracy  jest  niedostateczna,  Dziekan  wyznacza dodatkowego recenzenta.
4.  Końcową ocenę pracy ustala się jako średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez promotora i recenzenta, według skali określonej w § 31 ust. 3 regulaminu. W przypadku określonym w ust. 3 Dziekan ustala ocenę ostateczną uwzględniając wszystkie recenzje.
5.  Po zrealizowaniu programu nauczania student składa ocenioną przez promotora pracę dyplomową – w trzech egzemplarzach oraz wersji elektronicznej – w dziekanacie, na 21 dni przed wyznaczonym terminem obrony pracy. Wraz z pracą student składa oświadczenie  o  autorstwie  pracy  oraz  raport  antyplagiatowy  ze  stosownym oświadczeniem promotora zgodnie ze wzorem obowiązującym w Uczelni.
6.  W przypadku uzasadnionego podejrzenia przypisania sobie przez studenta autorstwa części lub całości cudzego utworu promotor niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie na piśmie  - Dziekana.
7.  W razie potwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 6, Dziekan kieruje do Rektora wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec studenta.
8.  W razie dłuższej nieobecności promotora pracy dyplomowej, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie  terminu  złożenia  pracy  dyplomowej  przez  studenta,  Dziekan  wyznacza osobę, która przejmie obowiązki promotora.
9.  Student, który nie złoży pracy dyplomowej w terminie określonym w ust. 5, zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 3 zostaje skreślony z listy studentów.
10. Student, o którym mowa w ust. 9, skreślony z listy studentów, może w ciągu dwóch lat od daty skreślenia wznowić studia na zasadach określonych przez Dziekana (skierowanie na powtarzanie seminarium dyplomowego, w wymiarze koniecznym dla przygotowania pracy dyplomowej, ale nie krótszym niż jeden semestr, wyrównanie różnic programowych), złożyć pracę dyplomową oraz przystąpić do egzaminu dyplomowego.


 


18. EGZAMIN DYPLOMOWY


§ 301. Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan po spełnieniu przez studenta następujących warunków:

 1. uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów wynikających z planu studiów i programu nauczania obowiązującego dla rocznika, z którym student kończy studia oraz obowiązujących praktyk,
 2. złożeniu w wymaganym terminie pracy dyplomowej ocenionej pozytywnie przez promotora,
 3. złożeniu  w  dziekanacie  karty  obiegowej  z  wpisami  dot.  potwierdzenia  braku zaległości i zobowiązań wobec uczelni (Biblioteka, Dział Rozliczeń, Biuro karier, Pełnomocnik ds. praktyk).


§ 311. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Dyplomową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dziekana. Dyplomowa Komisja Egzaminacyjna składa się co najmniej z trzech osób.   Przewodniczącym   Dyplomowej   Komisji   Egzaminacyjnej   może   być:   rektor, prorektor, dziekan, prodziekan lub nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni na stanowisku profesora. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
1a.  Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym zamkniętym. Na wniosek studenta lub promotora egzamin może być egzaminem otwartym. Wniosek taki należy złożyć składając  pracę dyplomową.  Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu otwartego podejmuje Przewodniczący Dyplomowej Komisji Egzaminacyjnej. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędący członkami Komisji nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz uczestniczyć w obradach w części niejawnej oceniającej egzamin.

2. W trakcie egzaminu dyplomowego student:

 1. Prezentuje pracę dyplomową przy pomocy sprzętu multimedialnego i odpowiada na pytania z nią związane,
 2. odpowiada na pytania dotyczące specjalności, którą reprezentuje,
 3. odpowiada na pytania z zakresu obowiązującego go ogólnego programu nauczania.


3. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego wystawia się ocenę egzaminu dyplomowego na podstawie  średniej  arytmetycznej  ocen  uzyskanych  za  poszczególne  odpowiedzi, zgodnie z zasadą:

 • do 2,99    niedostateczny
 • od 3,00 do 3,49    dostateczny
 • od 3,50 do 3,69    dostateczny plus
 • od 3,70 do 3,99    dobry
 • od 4,00 do 4,49    dobry plus
 • od 4,50 do 5,00    bardzo dobry§ 32


 
1. W wypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu Dziekan na wniosek studenta wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu.
2. Powtórny egzamin nie może się odbyć później niż dwa miesiące od daty pierwszego
egzaminu.

 

 


19. OCENA ZA STUDIA


§ 331. Po egzaminie dyplomowym dyplomowa komisja egzaminacyjna ustala ostateczny wynik studiów wpisywany na dyplomie. Ostateczny wynik studiów stanowi: ½ średniej ocen z egzaminów  i  zaliczeń  uzyskanych  w  czasie  studiów  oraz  po  ¼  oceny  za  pracę dyplomową i egzamin dyplomowy.
2. Do dyplomu ukończenia studiów wpisywana jest ocena za studia, zgodnie z zasadą:

 • do 2,99    niedostateczny
 • od 3,00 do 3,49  dostateczny
 • od 3,50 do 3,69  dostateczny plus
 • od 3,70 do 3,99  dobry
 • od 4,00 do 4,49  dobry plus
 • od 4,50 do 5,00  bardzo dobry

 20. UKOŃCZENIE STUDIÓW


§ 34


1. Ukończenie  studiów  następuje  po  złożeniu  egzaminu  dyplomowego  z  wynikiem  co najmniej dostatecznym.
2. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest uzyskania określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych  w  programie  kształcenia  praktyk,  złożenie  egzaminu  dyplomowego  oraz pracy dyplomowej.

 


21. PRZEPISY KOŃCOWE

 
§ 35


1. Rozstrzygnięcia Dziekana dotyczą:

 1. zaliczenia semestru,
 2. zgody na przedłużenie sesji egzaminacyjnej lub jej odmowy,
 3. udzielenia lub nieudzielenia urlopu od zajęć,
 4. wpisu na semestr lub jego odmowy,
 5. zmiany uczelni, kierunku lub systemu studiów,
 6. zgody na indywidualny plan studiów i program nauczania, indywidualną organizację studiów, zmiany formy studiów lub jej odmowy,
 7. zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej lub jej odmowy,
 8. zawieszenia  w  prawach  studenta  w  przypadkach  wymienionych  w  niniejszym regulaminie,
 9. skreślenia z listy studentów,
 10. zatwierdzanie tematów prac podyplomowych,
 11. uznania punktów ECTS zdobytych poza Uczelnią.


 
§ 361. Od decyzji podjętych w indywidualnych sprawach studenckich objętych niniejszym regulaminem studentowi przysługuje odwołanie do Rektora (za pośrednictwem organu uczelni, który wydał decyzję), w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.
2. Rektor uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1, sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą senatu,  regulaminami  lub  innymi  przepisami  wewnętrznymi  uczelni  lub  naruszającą ważny interes uczelni.
3. Decyzja Rektora jest ostateczna.§ 37

 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2022/2023

 

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype