REGULAMIN STUDIÓW

Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

Wrocław,  2024 r.

SPIS TREŚCI

1. PRZEPISY OGÓLNE

2. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

3. PRAWA STUDENTA MWSLiT

4. OBOWIĄZKI STUDENTA MWSLiT

5. PLANY STUDIÓW I PROGRAMY NAUCZANIA

6. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

7. WARUNKI I TRYB PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTA

8. ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW

9. WPIS NA SEMESTR

10. NIEZALICZENIE SEMESTRU

11. INDYWIDUALNY PROGRAM I PLAN STUDIÓW

12. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

13. ZMIANA UCZELNI, KIERUNKU LUB FORMY STUDIÓW

14. URLOP OD ZAJĘĆ

15. ZAWIESZENIE, SKREŚLENIA I WZNOWIENIA STUDIÓW

16. PRAKTYKI ZAWODOWE

17. PRACA DYPLOMOWA

18. EGZAMIN DYPLOMOWY

19. OCENA ZA STUDIA

20. UKOŃCZENIE STUDIÓW

21. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 

 

 

1. PRZEPISY OGÓLNE

 • § 1
 1. Regulamin stosuje się do wszystkich kierunków, stopni i form studiów wyższych prowadzonych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWSLiT), zwaną dalej „Uczelnią”.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • harmonogram roku akademickiego – wykaz terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych terminów sesji egzaminacyjnych oraz przerw w zajęciach dydaktycznych, w tym przerwy wakacyjnej trwającej nie mniej niż 8 tygodni
  • plan studiów – dokument, który zawiera: wykaz przedmiotów, uwzględniający formę zajęć, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS, formę zaliczenia. Precyzuje czas trwania praktyki oraz przyporządkowaną im liczbę punktów ECTS. Określa czas trwania studiów, dopuszczalne deficyty punktów ECTS.
  • program kształcenia – opis zakładanych efektów uczenia się oraz program studiów
  • Efekty uczenia się - otrzymana w czasie studiów wiedza, nabyte   umiejętności i uzyskane kompetencje społeczne.
  • rozkład zajęć – szczegółowe rozplanowanie zajęć dydaktycznych, które uwzględnia dni, godziny odbywania się wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz seminariów;
  • harmonogram sesji egzaminacyjnej – wyznaczone dni w kalendarzu akademickim, podczas których odbywają się egzaminy. Harmonogram uwzględnia sesję podstawową (I termin egzaminów) i sesję poprawkową (II termin egzaminów, a w szczególnych przypadkach również III termin egzaminów).
  • terminarz sesji – szczegółowe rozplanowanie terminów odbywania się egzaminów, uwzględniające datę, godzinę oraz salę, w której mają być przeprowadzone egzaminy.
  • wirtualny dziekanat - system informatyczny prowadzony w celu dokumentowania przebiegu studiów.
 • § 2
 1. Studia pierwszego stopnia trwają odpowiednio: 6 semestrów dla studiów licencjackich, 7 semestrów dla studiów inżynierskich i są prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Studia drugiego stopnia trwają w zależności od realizowanej specjalności 3 lub 4 semestry i prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 3. Uczelnia nadaje absolwentom, według zasad określonych odrębnymi przepisami, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego inżynier oraz dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra.
 4. Uczelnia stosuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
 5. Nauka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest odpłatna. Zasady pobierania wszystkich opłat za studia oraz ich rodzaj i wysokość określone są w zarządzeniu Rektora w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat w MWSLiT oraz w umowie zawartej między Uczelnią a studentem.
 6. Przełożonym wszystkich studentów jest Rektor. Bezpośrednim przełożonym studentów jest Dziekan.
 7. Reprezentantem studentów uczelni są organy samorządu studenckiego.

2. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

 • § 3
 1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego i składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.
 2. Rok akademicki obejmuje okres zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne, przerwę międzysemestralną, przerwy świąteczne oraz przerwę wakacyjną (trwającą nie mniej niż 8 tygodni).
 3. Dziekan ustala, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, szczegółową organizację roku akademickiego.
 4. Dziekan ogłasza szczegółową organizację roku akademickiego nie później niż na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem.
 5. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, poprzez Zarządzenia, na wniosek Samorządu Studenckiego lub w przypadku innych szczególnych okoliczności.
 6. Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, a dla studentów studiów niestacjonarnych – w soboty i niedziele. Kursy powtórzeniowe odbywają się w piątki w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Praktyki studenckie mogą odbywać się w okresie wakacji.
 7. Prowadzący przedmiot określa i egzekwuje przestrzeganie standardów udziału i obecności na zajęciach oraz formę, terminy i zasady zaliczenia, wchodzących w jego skład form nauczania (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria) i ogłasza je na pierwszych zajęciach. Udział w nich może być uzależniony od spełnienia dodatkowych kryteriów, określonych przez prowadzącego przedmiot.
 8. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.
 9. Dziekan może, w porozumieniu z organami samorządu studenckiego, powołać spośród nauczycieli akademickich opiekunów lat studiów, a w razie potrzeby opiekunów grup studenckich lub praktyk.
 10. Dziekan ustala zakres i formy pracy opiekunów oraz nadzoruje i ocenia ich działalność.
 11. Programy studiów, w tym plany studiów są ogłaszane do 2 tygodni przed rozpoczęciem roku akademickiego, na stronie internetowej Uczelni.
 • § 4
 1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.
 2. Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych trwa minimum 10 dni roboczych, a na studiach niestacjonarnych – minimum dwa zjazdy sobotnio-niedzielne.
 3. Dziekan ogłasza, poprzez zarządzenie wewnętrzne, harmonogram sesji egzaminacyjnej najpóźniej na 2 miesiące przed jej rozpoczęciem.
 4. Dziekan może przedłużyć sesję o 2 tygodnie dla studiów stacjonarnych oraz o 2 zjazdy dla studiów niestacjonarnych, w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Student, który nie zaliczył przedmiotu w sesji poprawkowej, może być skierowany przez Dziekana, po uprzednim złożeniu wniosku o warunkowe zaliczenie semestru, na powtarzanie przedmiotu.
 6. Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje poprzez informatyczny system Uczelni, zwary Wirtualnym Dziekanatem.
 7. Prowadzący przedmiot zobowiązani są do wystawienia ocen w Wirtualnym Dziekanacie  w terminie określonym Zarządzeniem Dziekana, ogłaszanym najpóźniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

3. PRAWA STUDENTA MWSLiT

 • § 5
 1. Student ma prawo do:
  • korzystania z pomieszczeń, urządzeń i zbiorów bibliotecznych uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak też z pomocy nauczycieli akademickich i organów uczelni,
  • zgłaszania do władz uczelni postulatów dotyczących planów studiów i programów nauczania, spraw związanych z procesem nauczania i wychowania oraz warunkami socjalno-bytowymi,
  • otrzymywania nagród i wyróżnień uregulowanych odrębnymi przepisami,
  • uczestniczenia w badaniach i zrzeszania się w kołach naukowych prowadzonych przez uczelnię,
  • rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów uczelni,
  • uczestniczenia w zajęciach otwartych innych dziedzin nauczania i w pozostałych zajęciach uczelni,
  • korzystania z uprawnień przewidzianych dla studentów w odpowiednich przepisach.
 2. Dokumentem potwierdzającym posiadanie przez studenta przysługujących mu praw jest legitymacja studencka.
 3. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci i absolwenci do dnia 31 października w przypadku ukończenia studiów w semestrze letnim lub 31 marca w przypadku ukończenia studiów w semestrze zimowym danego roku akademickiego. Prawa do posiadania legitymacji studenckiej nie mają studenci zawieszeni w prawach studenta oraz osoby skreślone z listy studentów.
 4. W przypadku utraty legitymacji studenckiej w wyniku kradzieży lub innego zdarzenia losowego, student uzyskuje, po uprzednim złożeniu wniosku, duplikat legitymacji studenckiej. Opłaty za wydanie duplikat legitymacji studenckie regulują odrębne przepisy.
 5. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem obowiązków mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia:
 • stypendium Prezydenta za najlepsze, w skali Uczelni, wyniki w nauce,
 • wyróżnienie Rektora za najlepszą pracę dyplomową.
 • inne, na podstawie odrębnych przepisów, w tym nagrody dla najlepszych absolwentów.
 1. Informację o przyznaniu stypendium lub wyróżnienia przechowuje się w aktach osobowych studenta.
 • § 6
 1. Utrata praw studenckich następuje w przypadku:
  • skreślenia z listy studentów,
  • zawieszenia w prawach studenta,
  • ukończenia studiów.
 2. Każdy student, który utracił prawa studenckie, powinien zwrócić do dziekanatu legitymację studencką.
 3. Samorząd studencki jest uprawniony do wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących studentów.
 4. Władze Uczelni są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do zapewnienia równych szans realizacji planu studiów i programu kształcenia przez studentów z niepełnosprawnościami, uwzględniając stopień i charakter niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku i specjalności studiów.
 • § 7
 1. Przebieg studiów jest dokumentowany w:
 • kartach okresowych osiągnięć studenta, sporządzonych w postaci wydruków danych z systemu informatycznego Uczelni,
 • w systemie informatycznym, zwanym Wirtualnym Dziekanatem.
 1. Indeks w formie elektronicznej, jest dostępny dla zindywidualizowanego studenta, po uprzednim zalogowaniu się w systemie informatycznym (Wirtualny Dziekanat).
 2. Średnią ocen z danego roku akademickiego lub całego toku studiów oblicza się jako średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych w tym okresie ocen (ze wszystkich zaliczeń oraz terminów egzaminów), w tym również ocen niedostatecznych.
 3. Uczelnia nie informuje osób trzecich o sprawach dotyczących studenta, chyba że taki obowiązek wynika z odpowiednich przepisów prawnych lub z udzielonego na piśmie, pod rygorem nieważności pełnomocnictwa.

4. OBOWIĄZKI STUDENTA MWSLiT

 • § 8
 1. Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie stwarzanych przez uczelnię możliwości pobierania nauki oraz postępowanie zgodne z regulaminem studiów. W szczególności student jest zobowiązany do:
  • dbania o godność studenta i dobre imię uczelni,
  • uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych, organizowanych przez Uczelnię, zgodnie z obowiązującym go planem studiów i programem nauczania, a w szczególności: wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach i seminariach,
  • terminowego zdawania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,
  • przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz troski o mienie Uczelni, a w szczególności przestrzegania regulaminów korzystania z laboratoriów oraz wszelkiego wyposażenia Uczelni,
  • terminowego opłacania czesnego i wnoszenia innych opłat związanych z przebiegiem studiów.
  • informowania dziekanatu o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu.
 2. W przypadku rezygnacji ze studiów student ma obowiązek zgłoszenia tego w formie pisemnej do dziekanatu, poprzez osobiste złożenie pisma lub przesłanie wniosku listownie za potwierdzeniem odbioru. Student ma obowiązek wywiązania się ze wszystkich płatności wobec uczelni.
 3. Student ma obowiązek regularnego zapoznawania się z informacjami, zarządzeniami i poleceniami ogłaszanymi przez dziekanat: w Wirtualnym Dziekanacie, na stronie internetowej Uczelni, oraz na tablicy ogłoszeń.
 • § 9
 1. Za postępowanie uchybiające godności studenta lub naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni, student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną lub sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, na zasadach określonych w ustawie i Statucie uczelni.
 1. Karami dyscyplinarnymi są:
  • upomnienie,
  • nagana,
  • nagana z ostrzeżeniem,
  • zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
  • wydalenie z uczelni.

5. PLANY STUDIÓW I PROGRAMY NAUCZANIA

 • § 10
 1. Studia odbywają się według planów studiów i programów nauczania ustalonych w trybie określonym w ustawie.
 2. Programy nauczania określają: treści nauczania poszczególnych przedmiotów, które student powinien opanować w trakcie studiów, oraz rodzaj i wymiar obowiązkowych praktyk dla kierunku, specjalności i formy studiów.
 3. Programy nauczania dla poszczególnych przedmiotów, w tym praktyk zawodowych a także zakładane przedmiotowe efekty uczenia się, wymagania wstępne, przyjęte formy zajęć, zalecana literatura itp., zawarte są w sylabusach zatwierdzanych przez Senat Uczelni.
 4. Przyjęty program nauczania lub jego część, w tym zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy, praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy realizowane są w zależności od toku studiów w języku polskim lub języku obcym, w którym odbywa się proces kształcenia.
 5. Przygotowanie pracy dyplomowej oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym może również odbywać się na wniosek studenta, na podstawie decyzji Dziekana podjętej w porozumieniu z promotorem.
 6. Jeżeli zajęcia dydaktyczne z przedmiotu odbywają się w języku obcym, zaliczenia i egzaminy mogą odbywać się również w tym języku.
 • § 11
 1. Plany studiów i programy nauczania są podstawą do opracowania rocznych lub semestralnych rozkładów zajęć.
 2. Roczny lub semestralny rozkład zajęć określa nazwę przedmiotu, nazwisko wykładowcy, który prowadzi zajęcia z tego przedmiotu , oraz czas i miejsce zajęć.
 3. Rozkład zajęć ustala Dziekan i podaje do wiadomości, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru, przez ogłoszenie w Wirtualnym Dziekanacie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Uczelni.

6. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • § 12
 1. Student uczestniczy w obligatoryjnych i wybieralnych zajęciach dydaktycznych według planu studiów.
 2. Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych, może być za zgodą Dziekana zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca.
 3. Nieobecność studenta, nawet usprawiedliwiona, przekraczająca 1/3 ogólnej liczby godzin zajęć, może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć. Niewykonanie ćwiczeń, projektów, prezentacji określonych regulaminem poszczególnych form zajęć uniemożliwia zaliczenie tych zajęć.
 4. Podstawę do usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą stanowi polskojęzyczne albo przetłumaczone na język polski zaświadczenie lekarskie.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, prowadzący zajęcia może usprawiedliwić nieobecność studenta na jego wniosek.
 6. W szczególnym przypadku przekroczenia limitu nieobecności określonego w ust. 3 Dziekan może – w porozumieniu z prowadzącym zajęcia – podjąć decyzję o możliwości kontynuowania zajęć.
 7. Student nieobecny na zajęciach dydaktycznych jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości w sposób i w terminach ustalonych przez prowadzącego zajęcia.
 8. Student może być zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i zaliczania tego przedmiotu, na podstawie polskojęzycznego albo przetłumaczonego na język polski zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego niezdolność studenta do tego udziału w tego typu zajęciach.
 9. W zajęciach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i osób niewidomych. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Dziekana na uczestnictwo w zajęciach.
 10. W zależności od rodzaju niepełnosprawności zapewnia się studentom niepełnosprawnym odpowiednie warunki odbywania zajęć, a w szczególności ich zaliczania.

7. WARUNKI I TRYB PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTA

 • § 13
 1. Osiągnięcia studenta są wyrażane za pomocą punktów zaliczeniowych, zwanych dalej „punktami ECTS”.
 2. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta 25-30 godzin pracy.
 3. Punkty ECTS przyznawane są za zaliczenie każdego z przedmiotów oraz praktyk zawodowych, przewidzianych w planie studiów.
 4. Student uzyskuje punkty ECTS, przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie, określone w planie studiów i programie nauczania, wymagania oraz założone efekty uczenia się.
 5. Liczba punktów ECTS, przewidziana planem studiów dla roku akademickiego, wynosi nie mniej niż 60.
 6. Liczba punktów ECTS, przewidziana planem studiów dla semestru wynosi nie mniej niż 30, przy czym uzyskana pozytywna ocena końcowa nie ma wpływu na wysokość tej liczby.
 7. Liczba punktów wymagana:
 • do ukończenia studiów pierwszego stopnia  - licencjackich wynosi 180,
 • do ukończenia studiów pierwszego stopnia - inżynierskich wynosi 210,
 • do ukończenia 3 semestralnych studiów drugiego stopnia wynosi 90,
 • do ukończenia 4 semestralnych studiów drugiego stopnia wynosi 120.
 1. Punkty ECTS, uzyskane poza uczelnią macierzystą, uznaje się bez ponownego sprawdzenia osiągnięcia założonych efektów uczenia się, jeżeli kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o realizacji programu kształcenia, zawartym między obiema uczelniami.
 2. Punkty ECTS, uzyskane poza uczelnią macierzystą, mogą być uznane w miejsce punktów z przedmiotów zawartych w planie studiów i wynikających ze standardów kształcenia, w przypadku zbieżności efektów uczenia się tych przedmiotów w obydwu uczelniach.
 3. Decyzje o uznaniu punktów ECTS oraz o stwierdzeniu zbieżności uzyskanych efektów uczenia się podejmuje Dziekan, po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów odbytych poza macierzystą uczelnią, przedłożoną przez studenta i potwierdzoną przez tę uczelnię.
 4. Student akumuluje punkty ECTS, przypisane przedmiotom przewidzianym w planie studiów i programie nauczania, a także przedmiotom zaliczanym poza macierzystą uczelnią, w tym w uczelniach zagranicznych, w sposób określony w ust. 8 i 9.

 

8. ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW

 • § 14
 1. Przedmiot zaliczany jest jako całość, na jedną ocenę, uwzględniającą wszystkie formy zajęć.
 2. Zgodnie z programem studiów obowiązującym dla danego semestru, zajęcia kończą się egzaminem, zaliczeniem lub zaliczeniem na ocenę.
 3. Terminarz egzaminów, przeprowadzanych w sesji egzaminacyjnej, ustala Prodziekan, w porozumieniu z prowadzącymi poszczególne przedmioty.
 1. Ostatni semestr zajęć z języka obcego kończy się egzaminem, a wcześniejsze semestry – zaliczeniem na ocenę.
 2. Egzaminy i zaliczenia są sprawdzianem osiągniętych przez studenta efektów  uczenia się założonych w programie poszczególnych przedmiotów. Szczegółowe warunki uzyskania zaliczeń przedstawia studentom prowadzący zajęcia na początku semestru. Są one także zawarte w sylabusach przedmiotów.
 3. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:
  • bardzo dobry 5,0
  • dobry plus 4,5
  • dobry 4,0
  • dostateczny plus 3,5
  • dostateczny 3,0
  • niedostateczny 2,0

Brak oceny lub ocena niedostateczna oznacza niezaliczenie przedmiotu.

 1. Ocena z każdego przedmiotu – z zaliczenia lub z egzaminu – jest wpisywana przez wykładowcę do protokołu w formie elektronicznej.
 2. Wszystkie formy zaliczenia przedmiotów są realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem i terminarzem sesji. Student ma prawo do, co najwyżej, dwukrotnego zdawania egzaminu. Niezgłoszenie się studenta na egzamin w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie upoważnia studenta do złożenia wniosku o dodatkowy termin egzaminu. Sprawy sporne rozstrzyga Dziekan.
 3. Studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dostosowanie formy oraz terminów zaliczeń i egzaminów do ich potrzeb, wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Na uzasadniony wniosek takiego studenta, Dziekan w porozumieniu z prowadzącym przedmiot, wyznaczy alternatywny sposób zaliczenia przedmiotu.
 4. W egzaminach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób ruchowo niepełnosprawnych i osób niewidomych. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Dziekana na uczestnictwo w egzaminach. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić udziału asystenta osoby niepełnosprawnej w egzaminie w sytuacji, gdy jest nią osoba merytorycznie, bądź zawodowo związana z przedmiotem, z którego student składa egzamin.
 • § 15
 1. Na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie sesji i dodatkowe terminy egzaminów oraz w uzasadnionych przypadkach może zarządzić egzamin komisyjny.
 2. Dziekan zarządza egzamin komisyjny na wniosek studenta, który zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności, formy, trybu lub przebiegu egzaminu. Wniosek ten musi być złożony w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego. Egzamin komisyjny nie może odbyć się później niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Informacja o terminie egzaminu komisyjnego jest podawana do wiadomości studenta co najmniej trzy dni przed tym terminem.
 3. Egzamin komisyjny, w formie ustnej lub pisemnej, przeprowadza komisja powołana przez Dziekana. W skład komisji wchodzi przewodniczący, którym jest Dziekan lub osoba przez niego wskazana, prowadzący przedmiot oraz specjalista z tej samej lub pokrewnej dziedziny wiedzy. Uczelniany organ samorządu studenckiego ma prawo, na wniosek studenta, delegować swojego przedstawiciela jako obserwatora przebiegu egzaminu.
 4. Z przebiegu egzaminu komisyjnego sporządza się protokół, który w przypadku wystawienia oceny niedostatecznej powinien zawierać jej uzasadnienie.
 5. Ocena komisji egzaminacyjnej jest ostateczna.
 • § 16
 1. Warunkiem zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymagań (zaliczenie wszystkich obowiązkowych przedmiotów) określonych w planie studiów dla danego semestru. Ostatecznym terminem zaliczenia semestru jest ostatni dzień poprawkowej sesji egzaminacyjnej przewidzianej w harmonogramie danego roku akademickiego.
 2. Podstawą zaliczenia semestru studentowi skierowanemu na studia za granicą lub do innej polskiej uczelni jest wywiązanie się studenta z warunków określonych w Porozumieniu o programie zajęć.
 3. Na studiach pierwszego stopnia, punkty za zaliczenie praktyki uwzględniane są w szóstym semestrze studiów.
 4. Dziekan może udzielić warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym semestrze, jeżeli dopuszczalny deficyt punktów ECTS wynikający z niezaliczenia niektórych przedmiotów nie przekracza następujących wartości:
 • dla studiów pierwszego stopnia – licencjackich, na kierunku: Logistyka, Transport, Zarządzanie:
 • 10 punktów, w przypadku zaliczania pierwszego semestru,
 • 12 punktów, w przypadku zaliczania drugiego semestru,
 • 10 punktów, w przypadku zaliczania trzeciego semestru,
 • 9 punktów, w przypadku zaliczania czwartego semestru,
 • 5 punktów, w przypadku zaliczania piątego semestru,
 • dla studiów pierwszego stopnia – inżynierskich, na kierunku Logistyka:
 • 10 punktów, w przypadku zaliczania pierwszego semestru,
 • 12 punktów, w przypadku zaliczania drugiego semestru,
 • 10 punktów, w przypadku zaliczania trzeciego semestru,
 • 9 punktów, w przypadku zaliczania czwartego  i piątego semestru,
 • 5 punktów, w przypadku zaliczania szóstego semestru
 • dla studiów pierwszego stopnia – inżynierskich, na kierunku Budownictwo:
 • 15 punktów, w przypadku zaliczania pierwszego semestru,
 • 15 punktów, w przypadku zaliczania drugiego semestru,
 • 12 punktów, w przypadku zaliczania trzeciego semestru,
 • 12 punktów, w przypadku zaliczania czwartego semestru,
 • 10 punktów, w przypadku zaliczania piątego semestru,
 • 9 punktów, w przypadku zaliczania szóstego semestru,

4) dla studiów drugiego stopnia – magisterskich

 • 12 punktów, w przypadku zaliczania dwóch pierwszych semestrów studiów 3 semestralnych
 • 10 punktów, w przypadku zaliczenia trzech pierwszych semestrów studiów 4 semestralnych,
 1. Student zobowiązany jest powtórzyć niezaliczony przedmiot w najbliższym z możliwych terminów. Powtarzanie przedmiotu odbywa się na wniosek studenta skierowany do Dziekana. Brak podania jest równoznaczny z niedopuszczeniem do zaliczenia przedmiotu.
 2. Oceny semestralne są wpisywane do protokołu prowadzonego w formie elektronicznej przez prowadzących dane przedmioty. W wyjątkowych okolicznościach lub na uzasadniony wniosek studenta, ocenę może wpisać Dziekan.

9. WPIS NA SEMESTR

 • § 17
 1. Warunkiem uzyskania wpisu na następny semestr jest zaliczenie semestru i uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS.
 2. Student może, za dodatkową opłatą i za zgodą Dziekana, zaliczać dodatkowe przedmioty spoza swojego programu nauczania. Związane z nimi punkty ECTS nie są uwzględniane przy wpisie na semestr.
 3. Semestr zalicza Dziekan. Zaliczenie semestru uprawnia studenta do uzyskania wpisu na kolejny semestr.
 4. Dziekan odmawia wpisu na semestr studentowi, który:
  • nie uzyskał prawa do wpisu na kolejny semestr,
  • nie wniósł opłat związanych z przebiegiem studiów.

 

10. NIEZALICZENIE SEMESTRU

 • § 18
 1. Student, który nie spełnił warunków zaliczenia semestru może wnosić o powtarzanie semestru.
 2. Student, który powtarza semestr może wnosić o:
 • powtórzenie niezaliczonych przedmiotów,
 • powtórzenie niezaliczonych przedmiotów oraz zaliczanie awansem wybranych przedmiotów objętych programem kolejnego semestru, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 1. Decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 2 podejmuje Dziekan, uwzględniając rodzaj i przyczyny powstałych zaległości.

11. INDYWIDUALNY PROGRAM I PLAN STUDIÓW

 • § 19
 1. Student wyróżniający się szczególnie dobrymi wynikami w nauce, tj. osiągający średnią ocen co najmniej 4,2, po zaliczeniu trzech pierwszych semestrów studiów na studiach pierwszego stopnia, a po zaliczeniu pierwszego semestru studiów na studiach drugiego stopnia i wykazujący uzdolnienia w zakresie określonej dyscypliny, może studiować według indywidualnego programu i planu studiów na zasadach określonych przez Dziekana, na podstawie pisemnego wniosku.
 2. Po wyrażeniu zgody na studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, Dziekan przydziela studentowi opiekuna naukowego, który wraz ze studentem opracowuje propozycję planu studiów i programu nauczania. Propozycja ta jest zatwierdzana przez Dziekana.
 3. Na indywidualny program studiów składać się mogą przedmioty wybrane przez studenta ze standardowej oferty przedmiotów oraz przedmioty wybrane z ofert innych uczelni krajowych lub zagranicznych.
 4. Opiekun naukowy, o którym mowa w ust. 2, ustala szczegółową organizację studiów w porozumieniu z prowadzącymi przedmioty.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Studenta, Dziekan wyraża zgodę na Indywidualny program i plan studiów pomimo niespełniania warunków, o których mowa w ust. 1.

12. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

 • § 20
 1. Dziekan może zezwolić studentowi na indywidualną organizację studiów do realizacji obowiązującego na Uczelni planu i programu studiów, w terminach i formach dostosowanych do szczególnych okoliczności życiowych, takich jak:
 • samodzielne wychowywanie dzieci,
 • studiowanie na dwóch kierunkach,
 • niepełnosprawność,
 • przewlekła choroba uniemożliwiająca systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
 • opieka nad obłożnie chorym członkiem najbliższej rodziny,
 • wznowienie studiów po urlopie od zajęć, skreśleniu lub przerwie w studiach wymagające wyrównania różnic programowych,

oraz innych ważnych przyczyn, uznanych przez Dziekana.

 1. Zezwolenia na indywidualną organizację studiów udziela Dziekan na okres jednego semestru.
 2. Studia według indywidualnej organizacji studiów odbywają się pod nadzorem Dziekana, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłową realizacją programu przez studenta.

13. ZMIANA UCZELNI, KIERUNKU LUB FORMY STUDIÓW

 • § 21
 1. Student może przenieść się na inną uczelnię po wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec Uczelni.
 2. Za zgodą Dziekana student innej uczelni w tym także zagranicznej, może zostać przyjęty na studia w Uczelni.
 3. Student, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek przedstawienia pełnych informacji o osiągnięciach uzyskanych w innej Uczelni, aby umożliwić ich przeniesienie, zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania.
 4. Różnice programowe ustala Dziekan na podstawie dokumentacji przebiegu studiów studenta oraz podejmuje decyzję o uznaniu punktów ECTS zgodnie z zasadami określonymi w § 13 ust. 8 i 9.
 5. Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic w planach studiów i programach nauczania.
 6. Zmiana uczelni odbywa się w przerwach semestralnych, na pisemny wniosek studenta, adresowany do Dziekana wydziału uczelni przyjmującej, parafowany przez Dziekana wydziału uczelni macierzystej.
 7. Dziekan wyraża zgodę, o której mowa w ust. 2, po określeniu terminu i semestru, od którego student rozpocznie studia oraz po ustaleniu różnic programowych i terminów ich uzupełnienia.
 • § 22
 1. Student może zmienić formę studiów, ze stacjonarnych na niestacjonarne, przenosząc się na ten sam semestr tego samego kierunku i specjalności. Na pisemny wniosek studenta Dziekan udziela zgody po ustaleniu ewentualnych różnic w planach studiów i terminów ich uzupełnienia.
 2. Za zgodą Dziekana student może zmienić kierunek lub specjalność studiów w Uczelni. Przy zmianie kierunku lub specjalności studiów student jest obowiązany do złożenia egzaminów i uzyskania zaliczeń wynikających z różnic programowych.
 3. Student wypełniający wszystkie obowiązki związane z tokiem podstawowych studiów może studiować na kilku kierunkach.
 4. Student może za zgodą Dziekana, zaliczać przedmioty z innych kierunków i specjalności, także w innych uczelniach. Dziekan decyduje, czy zajęcia te będą traktowane jako integralna część studiów, czy też jako zajęcia ponadprogramowe.
 5. Przedmioty ponadprogramowe, po zatwierdzeniu przez Dziekana, zapisywane są w karcie okresowych osiągnięć studenta, indeksie oraz w suplemencie do dyplomu z adnotacją, że są to przedmioty ponadprogramowe. Punkty i oceny uzyskane w wyniku zaliczenia przedmiotów ponadprogramowych nie są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen ze studiów.

14. URLOP OD ZAJĘĆ

 • § 23
 1. Student może otrzymać urlop od zajęć na Uczelni, w przypadku ważnych okoliczności życiowych, w szczególności z powodu:
  • długotrwałej choroby,
  • urodzenia dziecka i konieczności opiekowania się nim,
  • delegowania na studia zagraniczne,
  • innych ważnych i udokumentowanych okoliczności losowych,
  • odbywania czynnej służby wojskowej.
 2. Student może otrzymać urlop krótkoterminowy (semestralny) lub długoterminowy.
 3. W całym okresie studiów student może otrzymać łącznie nie więcej niż trzy lata urlopu od zajęć.
 4. Urlopu, o którym mowa w § 23 ust 1. pkt 1-2 udziela Dziekan na pisemny wniosek studenta. Wniosek studenta o udzielenie urlopu powinien być złożony bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny w dziekanacie
 5. Urlopu, o którym mowa w § 23 ust 1 pkt 3-4 udziela Dziekan na pisemny wniosek studenta w terminach określonych przez Dziekana.
 6. Urlopu nie może otrzymać student, po pierwszym semestrze studiów, który nie otrzymał wpisu na semestr drugi.
 7. Studiowanie po urlopie odbywa się według obowiązującego programu nauczania. W przypadku wystąpienia zmian w programie Dziekan ustala różnice programowe, liczbę punktów ECTS i termin do ich uzupełnienia.
 8. Udzielenie urlopu przedłuża termin planowanego ukończenia studiów.
 9. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta.
 10. Warunkiem podjęcia studiów po urlopie jest złożenie w dziekanacie oświadczenia pisemnego w tej sprawie. Po wznowieniu studiów po urlopie student studiuje według aktualnie obowiązującego planu studiów.

15. ZAWIESZENIE, SKREŚLENIE I WZNOWIENIE STUDIÓW

 • § 24
 1. Dziekan zawiesza studenta w przypadku zalegania z opłatami czesnego za okres dłuższy niż miesiąc. Uregulowanie płatności powoduje niezwłoczne odwieszenie studenta.
 2. W okresie zawieszenia student pozbawiony jest dostępu do usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 8.
 3. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
  • niepodjęcia studiów,
  • rezygnacji ze studiów,
  • niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
  • ponad miesięcznego zawieszenia, o którym mowa w ust. 1
  • ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 4. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:
 • nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie,
 • niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,
 • stwierdzenia braku postępów w nauce.
 • nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach danego semestru przez łączny czas powyżej 5 tygodni i braku kontaktu studenta z dziekanatem w tym czasie.

 

 1. 5. Przez niepodjęcie studiów rozumie się:

       1) nieusprawiedliwione niezłożenie ślubowania w terminie wyznaczonym przez Dziekana,

       2) niezgłoszenie się studenta do dziekanatu po powrocie z urlopu, o którym mowa w § 23 ust.10, w terminie wyznaczonym przez Dziekana.

 1. 6. Za brak postępów w nauce uważane jest:

1) w odniesieniu do studentów pierwszego semestru studiów – przynajmniej dwukrotne niezaliczenie semestru,

2) w odniesieniu do studentów wyższych semestrów studiów:

 1. a) niezaliczenie semestru spowodowane niezaliczeniem przynajmniej trzech przedmiotów,
 2. b) przynajmniej trzykrotne niezaliczenie tego samego przedmiotu,
 3. c) przynajmniej trzykrotne niezaliczenie tego samego semestru.
 4. 7. Od decyzji, o których mowa w ust. 3 i 4 przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 5. 8. Osoba skreślona z listy studentów ma obowiązek rozliczyć się z Uczelnią, w szczególności uiścić zaległe opłaty.
 • § 25
 1. Student, który na mocy prawomocnej decyzji został skreślony z listy studentów, może wystąpić do Dziekana o zgodę na wznowienie studiów.
 2. Student wznawiający studia zostaje wpisany na semestr studiów, z którego został skreślony.
 3. Student, który został skreślony z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów, może wznowić studia po uregulowaniu wszystkich płatności.
 4. Wznowienie studiów przez studenta, który został skreślony z listy studentów na pierwszym semestrze studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach decyzję o ponownym przyjęciu na pierwszy rok studiów na innych zasadach podejmuje Dziekan.
 5. Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta wznawiającego studia zaległości wynikających z różnic w programach nauczania.

16. PRAKTYKI ZAWODOWE

 • § 26
 1. Na studiach pierwszego i drugiego stopnia, praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
 2. Pomocą w organizacji praktyk zajmuje się Biuro Karier.
 3. Dokumentację związaną z realizacją przez studentów postanowień Regulaminu Praktyk prowadzi, powołany przez Rektora, pełnomocnik do spraw praktyk.
 4. Zaliczenia praktyk dokonuje pełnomocnik do spraw praktyk na podstawie dokumentacji przedstawionej przez studenta, zgodnej z Regulaminem Praktyk.
 5. Na poczet praktyki może zostać zaliczona studentowi wykonywana przez niego praca, w tym również praca za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w programie zawodowym praktyk studenckich.
 6. Student studiów niestacjonarnych, który nie pracuje aktualnie zgodnie ze specjalnością zawodową lub nie może się wykazać taką pracą w przeszłości, jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej zgodnie z planem studiów. Okres i program odbywania praktyki zawodowej określa plan studiów oraz regulamin praktyk.
 7. Student studiów niestacjonarnych, pracujący zawodowo zgodnie z kierunkiem studiów, na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy może być zwolniony z odbywania praktyki zawodowej.
 8. Rozliczenie studenta z odbycia przewidzianej programem studiów praktyki zawodowej następuje w ostatnim semestrze studiów.

17. PRACA DYPLOMOWA

 • § 27
 1. Warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia - licencjackich jest uzyskanie zaliczenia wszystkich rygorów dydaktycznych i praktyk przewidzianych w programie kształcenia i planie studiów oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia – inżynierskich i studiów drugiego stopnia jest uzyskanie zaliczenia wszystkich rygorów dydaktycznych i praktyk przewidzianych w programie kształcenia, złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
 2. Pracę dyplomową, inżynierską lub magisterską, student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy.
 3. Na wniosek Dziekana, zatwierdzony przez Senat uczelni, promotorem pracy dyplomowej inżynierskiej może zostać nauczyciel akademicki posiadający tytuł magistra, pod warunkiem przydzielenia mu opiekuna merytorycznego posiadającego stopień lub tytuł naukowy. Dziekan może upoważnić do prowadzenia pracy dyplomowej nauczyciela akademickiego spoza uczelni.
 4. Przez pracę dyplomową rozumie się papierową postać pracy inżynierskiej lub magisterskiej. Do pracy dyplomowej student załącza, elektroniczną wersję pracy zgodną z wersją drukowaną oraz inne wymagane dokumenty określone odrębnymi przepisami.
 • § 28
 1. Student studiów pierwszego stopnia - inżynierskich wybiera temat pracy dyplomowej, w zakresie swojej specjalności, nie później niż przed ukończeniem piątego semestru studiów. Student studiów drugiego stopnia – nie później niż przed ukończeniem drugiego semestru studiów w przypadku studiów 3 semestralnych, oraz nie później niż przed ukończeniem semestru trzeciego, w przypadku studiów 4 semestralnych.
 2. Student który ma obowiązek złożenia pracy dyplomowej, wypełnia „Kartę pracy dyplomowej” w uzgodnieniu ze swoim promotorem. Karta zawiera podstawowe dane osobowe studenta, temat pracy, podstawowe założenia metodyczne badań, imię i nazwisko promotora oraz osoby prowadzącej proseminarium, strukturę pracy i wybraną literaturę. Wzór „Karty pracy dyplomowej” określają odrębne przepisy.

Podpisaną przez studenta, promotora i osobę prowadzącą proseminarium dyplomowe Kartę student składa prowadzącemu proseminarium. Złożenie karty jest warunkiem zaliczenia proseminarium. Karty dla całej grupy, wykładowca realizujący przedmiot proseminarium przekazuje Dziekanowi. .

 1. Na wniosek pisemny studenta, Dziekan może dokonać zmiany promotora najpóźniej trzy miesiące przed końcem ostatniego semestru studiów.
 2. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej brane są pod uwagę:
  • kierunek studiów i specjalność,
  • zainteresowania studenta,
  • realne możliwości wykonania danej pracy przez studenta.
  • § 29
 3. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor stosując skalę ocen podaną w § 14 ust. 6. Liczba punktów ECTS przyporządkowanych pracy dyplomowej jest określona w planie studiów i programie nauczania. Promotor dokonuje również sprawdzenia samodzielności pracy dyplomowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.
 4. Niezależnie od oceny dokonanej przez promotora, praca dyplomowa jest oceniana przez recenzenta wyznaczonego przez Dziekana.
 5. W przypadku, gdy jedna z ocen pracy jest niedostateczna, Dziekan wyznacza dodatkowego recenzenta.
 6. Końcową ocenę pracy ustala się jako średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez promotora i recenzenta, według skali określonej w § 31 ust. 3 regulaminu. W przypadku określonym w ust. 3 Dziekan ustala ocenę ostateczną uwzględniając wszystkie recenzje.
 7. Student składa ocenioną przez promotora pracę dyplomową – w jednym egzemplarzu wydrukowanym oraz jej wersję elektroniczną, identyczną z wersją wydrukowaną, w dziekanacie, w terminie wyznaczonym przez Dziekana. Wraz z pracą student składa wszystkie załączniki określone w odrębnych przepisach.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia przypisania sobie przez studenta autorstwa części lub całości cudzego utworu promotor na piśmie niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Dziekana.
 9. W razie potwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 6, Dziekan kieruje do Rektora wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec studenta.
 10. W razie dłuższej nieobecności promotora pracy dyplomowej, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy dyplomowej przez studenta, Dziekan wyznacza osobę, która przejmie obowiązki promotora.
 11. Student, który nie złoży pracy dyplomowej w terminie określonym w ust. 5, zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 3) zostaje skreślony z listy studentów.
 12. Student, o którym mowa w ust. 9, skreślony z listy studentów, może w ciągu dwóch lat od daty skreślenia wznowić studia na zasadach określonych przez Dziekana (skierowanie na powtarzanie seminarium dyplomowego, w wymiarze koniecznym dla przygotowania pracy dyplomowej, ale nie krótszym niż jeden semestr, wyrównanie różnic programowych), złożyć pracę dyplomową oraz przystąpić do egzaminu dyplomowego.

18. EGZAMIN DYPLOMOWY

 • § 30
 1. Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan po spełnieniu przez studenta następujących warunków:
  • uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk wynikających z planu studiów i programu nauczania obowiązującego dla rocznika, z którym student kończy studia,,
  • złożenie w wymaganym terminie pracy dyplomowej ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzenta, dotyczy studenta studiów pierwszego stopnia – inżynierskich lub studiów drugiego stopnia - magisterskich,
  • złożenie w dziekanacie karty obiegowej z wpisami dot. potwierdzenia braku zaległości i zobowiązań wobec uczelni (Biblioteka, Dział Rozliczeń, Biuro karier, Pełnomocnik ds. praktyk).
  • § 31
 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Dyplomową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dziekana i składającą się co najmniej z trzech osób. Przewodniczącym Dyplomowej Komisji Egzaminacyjnej może być: rektor, prorektor, dziekan, prodziekan lub nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni na stanowisku profesora. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym zamkniętym.
 3. Egzamin dyplomowy dla studentów studiów pierwszego stopnia – licencjackich jest egzaminem ustnym.

Student odpowiada na trzy pytania wylosowane spośród 60 przygotowanych pytań z zakresu egzaminu dyplomowego.

Po zakończeniu odpowiedzi Komisja wystawia ocenę końcową z egzaminu dyplomowego będącą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych za poszczególne odpowiedzi, zgodnie ze skalą:

 • do 2,99 niedostateczny
 • od 3,00 do 3,49 dostateczny
 • od 3,50 do 3,69 dostateczny plus
 • od 3,70 do 3,99 dobry
 • od 4,00 do 4,49 dobry plus
 • od 4,50 do 5,00 bardzo dobry

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej za odpowiedź na jedno z pytań egzaminacyjnych ocena końcowa egzaminu dyplomowego nie może być wyższa, niż dostateczna (3,0).

 1. Egzamin dyplomowy dla studentów studiów pierwszego stopnia – inżynierskich lub drugiego stopnia -magisterskich składa się z dwóch części:
 • W pierwszej części student prezentuje pracę dyplomową przy pomocy sprzętu multimedialnego i odpowiada na pytania z nią związane,
 • W drugiej części student odpowiada na trzy pytania związane ze specjalnością kierunku studiów, którą reprezentuje.

Ocena końcowa egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną ocen za prezentację pracy i odpowiedzi na pytania zgodnie ze skalą określoną w pkt. 2.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej za odpowiedź na jedno z pytań egzaminacyjnych ocena końcowa egzaminu dyplomowego nie może być wyższa, niż dostateczna (3,0).

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym zamkniętym. Na wniosek studenta lub promotora egzamin może być egzaminem otwartym. Wniosek taki należy złożyć do Dziekana najpóźniej 14 dni przed terminem wyznaczonym na przeprowadzenie Egzaminu Dyplomowego. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędący członkami Komisji nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz uczestniczyć w obradach w części niejawnej oceniającej egzamin.
 • § 32
 1. W wypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu, Dziekan, na wniosek studenta, wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu.
 2. Powtórny egzamin nie może się odbyć później niż dwa miesiące od daty pierwszego egzaminu.
 3. Szczegółowe zasady przygotowania, składania i kontroli prac dyplomowych oraz przebieg egzaminu dyplomowego zawiera Regulamin Dyplomowania obowiązujący w Uczelni.

19. OCENA ZA STUDIA

 • § 33
 1. W celu określenia oceny końcowej za studia, wyznacza się średnią ocenę z przebiegu całych studiów, obliczaną jako średnia arytmetyczna z wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń z uwzględnieniem ocen niedostatecznych.
 2. Dla studentów studiów pierwszego stopnia – licencjackich ocena końcowa za studia stanowi suma: 0,6 średniej oceny z przebiegu całych studiów, o której mowa w ust. 1 oraz 0,4 oceny z egzaminu dyplomowego.
 3. Dla pozostałych studentów ostateczny wynik studiów stanowi suma: 0,5 średniej oceny z przebiegu całych studiów, o której mowa w ust. 1 oraz po 0,25 oceny za pracę dyplomową i egzamin dyplomowy.
 4. Do dyplomu ukończenia studiów wpisywana jest ocena za studia, zgodnie z zasadą:
  • od 3,00 do 3,49 dostateczny
  • od 3,50 do 3,69 dostateczny plus
  • od 3,70 do 3,99 dobry
  • od 4,00 do 4,49 dobry plus
  • od 4,50 do 5,00 bardzo dobry

20. UKOŃCZENIE STUDIÓW

 • § 34
 1. 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
 2. 2. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest uzyskania określonych w programie kształcenia efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie kształcenia praktyk, złożenie egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej.

21. PRZEPISY KOŃCOWE

 • § 35
 1. 1. Rozstrzygnięcia Dziekana dotyczą:
 • zaliczenia semestru,
 • zgody na przedłużenie sesji egzaminacyjnej lub jej odmowy,
 • udzielenia lub nieudzielenia urlopu od zajęć,
 • wpisu na semestr lub jego odmowy,
 • zmiany uczelni, kierunku lub systemu studiów,
 • zgody na indywidualny plan studiów i program nauczania, indywidualną organizację studiów, zmiany formy studiów lub jej odmowy,
 • zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej lub jej odmowy,
 • zawieszenia w prawach studenta w przypadkach wymienionych w niniejszym regulaminie,
 • skreślenia z listy studentów,
 • zatwierdzanie tematów prac podyplomowych,
 • zgody na dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego (§30 ust. 1.)
 • uznania punktów ECTS zdobytych poza Uczelnią.
 • § 36
 1. Od decyzji podjętych w indywidualnych sprawach studenckich objętych niniejszym regulaminem studentowi przysługuje odwołanie do Rektora (za pośrednictwem organu uczelni, który wydał decyzję), w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.
 2. Rektor uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1, sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą senatu, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi uczelni lub naruszającą ważny interes uczelni.
 3. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 • § 37

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2024/2025

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype