ECTS mPocząwszy od roku akademickiego 2002/2003 Uczelnia nasza wprowadziła Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System), który został opracowany przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające międzyuczelnianą wymianę studentów i ustalające jasne zasady uznawania części studiów odbytych za granicą lub na innej uczelni w kraju. Ideą systemu ECTS jest stworzenie wspólnego europejskiego wymiaru edukacyjnego ze wspólną walutą, jaką mają stanowić punkty zaliczeniowe (ECTS). System opiera się na wzajemnym zaufaniu biorących w nim udział uczelni, uznających zasady dotyczące sposobu prezentacji w pakietach informacji o studiach, zawierania pomiędzy uczelniami porozumień dotyczących zasad odbywania studiów w poszczególnych instytucjach, przypisywania punktów zaliczeniowych poszczególnym przedmiotom i przyznawania ich studentom, którzy te przedmioty zaliczą.

 

Punkty ECTS są przyporządkowywane poszczególnym przedmiotom na podstawie nakładu pracy, jaki musi ponieść student, aby zaliczyć dany przedmiot. Ilość pracy studenta obejmuje obecność na wykładach, ćwiczeniach, pracę w laboratoriach, a także samodzielną pracę w domu i bibliotece.

 

Student otrzymuje punkty ECTS po zaliczeniu przedmiotu na ocenę pozytywną i zalicza cały semestr po zebraniu od 27 do 33 punktów ECTS. Na rok akademicki przypada odpowiednio 60 punktów. Podczas studiów pierwszego stopnia (licencjackich) student musi uzyskać 180 punktów zaliczeniowych, a podczas studiów II stopnia (magisterskich) - 120 punktów.

 

Dzięki wprowadzeniu ECTS student może uczestniczyć w wymianie międzynarodowej studentów w ramach porozumień pomiędzy uczelniami partnerskimi.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype