INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe w Technikum Akademickim drogą do sukcesu

 

 

nr FEDS.08.01-IZ.00-0014/23

Priorytet: 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie: FEDS.08.01 Dostęp do edukacji
dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Cel projektu: Głównym celem projektu jest dostęp do dobrej jakości edukacji zawodowej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 150 uczniów i uczennic wieku 16-19 lat (41K,109M) Technikum Akademickiego we Wrocławiu, kształcących się w zawodach technik logistyk i technik informatyk oraz zwiększenie aktywności zawodowej uczniów, poprzez działania zmierzające do uzupełnienia i wzbogacenia oferty edukacyjnej.

 

 

Okres realizacji: 01.01.2024 – 30.06.2026


Grupa docelowa:


• Uczniowie - 150 os. ( 41 K, 109 M) w tym 15 os. z Ukrainy (12 M,3 K)
• Nauczyciele – 7 os. ( 3 K,4 M)


Działania:

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe (indywidualne i grupowe);
 • staże realizowane w szczególności w sektorach ujętych w dolnośląskiej strategii innowacji 2030;
 • utworzenie klas patronackich;
 • organizacja fakultetów akademickich dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zamierzających studiować na uczelniach technicznych;
 • przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń przedmiotowych dla uczniów zainteresowanych kontynuowaniem nauki na uczelni wyższej na kierunku spedycyjno-logistycznym;
 • przeprowadzenie lekcji przedmiotowych ze specjalistami w zakresie nowych technologii w logistyce i informatyce;
 • wizyty studyjne ;
 • zajęcia podnoszące umiejętności kluczowe uczniów oraz rozwijające umiejętności programowania i wykorzystywania tik, ai, innych rozwiązań cyfrowych.:


- Nowy cyfrowy zielony ład,
- Dystrybucja produktów informatycznych,
- DUZ Administrowanie IOT,
- DUZ-Administrowanie usługami w chmurze,
- Zielone umiejętności w branży,
- DUZ Logistyka miejska i Smart Cit.

 

 • kursy, szkolenia:


- Kurs SEP,
- Wprowadzenie do sieci ITN,
- Prawo jazdy kat. B,
- Kurs obsługi wózków podnośnikowych,
- Kurs przygotowujący do egz. zawodowego;

 

 • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • warsztaty rozwijające umiejętności uczniów
 • utworzenie i wyposażenie pracowni:


- IoT (Internet of Things)
- Ekologicznej
- Sieci komputerowych
- Grafiki 3D i rzeczywistości wirtualnej

 

 • szkolenia branżowe, kursy, studia podyplomowe rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry dydaktycznej;
 • realizacja zajęć w szkole lub poza nią popularyzujących, szczególnie wśród dziewcząt, nauki przedmiotów ścisłych, np. matematyki.


Rezultaty/efekty

 

 • Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem: 150 os.
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich: 80 os.
 • Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem: 7 os.
 • Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem: 25 os.
 • Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym: 25 os.
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 127 os.
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu”120 os.
 • Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu: 7 os.
 • Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie:15os.


Całkowity koszt projektu: 2 077 289,78 zł

Wysokość wkładu FE: 1 661 831,82 zł

hasztagi: #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype