Zadanie obejmuje organizację 3 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Organizacja oraz jej przeprowadzenie będą opierały się na podstawie Regulaminu oraz Programu Olimpiady. Realizację zadania można podzielić na następujące etapy:

 

1. ETAP PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY

 

Organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady wymaga kilkumiesięcznych przygotowań. Aby zapewnić jak największą efektywność i wykorzystanie zasobów zostanie powołany Komitet Główny, którego wybrani przedstawiciele tworzą Radę Naukową i Radę Organizacyjną. Będzie on odpowiedzialny za przygotowanie zadań do każdego stopnia Olimpiady oraz skonsultowanie ich z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców, szczególnie z patronami merytorycznymi. Komitet Główny będzie odpowiadał za organizację i przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, takich jak: kampanię w mediach społecznościowych, na portalach branżowych, przesłanie informacji i materiałów do szkół. Na stronie internetowej Olimpiady zostanie udostępnione narzędzie umożliwiające rejestrację uczestników. System będzie udostępniony przez 3 tygodnie, co pozwoli na szybką i sprawną rejestrację zainteresowanych. Po zakończonej rejestracji zostanie przygotowane zestawienie wszystkich szkół i uczestników Olimpiady. Na tej podstawie zostaną przygotowane zestawy zadań konkursowych, które zostaną przesłane do szkół (drogą pocztową). Zadania będą mogły być otwarte w wyznaczony dzień i o wyznaczonej godzinie. Po zakończonym I stopniu Olimpiady, zestawy zostaną zapakowane przez członków Komisji Szkolnej do dostarczonej przez Organizatora koperty i przesłane po zakończeniu etapu szkolnego Olimpiady na jego koszt - w dniu jego realizacji.

 

2. ETAP SZKOLNY

 

Pierwszy stopień Olimpiady odbywa się równocześnie we wszystkich szkołach, w terminie ustalanym przez Komitet Główny w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki. I stopień Olimpiady organizuje i przeprowadza Komisja Szkolna w składzie od 3 do 5 osób, która powołana zostaje decyzją dyrektora szkoły. Komisji przewodniczy dyrektor szkoły lub jego zastępca lub osoba przez niego wyznaczona. Organizator może wysłać do kilku losowo przez siebie wybranych szkół, przedstawiciela, który sprawdzi prawidłowość przebiegu Olimpiady. Komisja Szkolna prowadzi dokumentację z przebiegu Olimpiady, która składa się z:

 1. listy członków Komisji;
 2. listy uczestników;
 3. protokołu z przebiegu Olimpiady;
 4. kart odpowiedzi uczestników stopnia szkolnego Olimpiady.


Prace uczestników oceniane są przez członków Komitetu Głównego. Do kolejnego stopnia Olimpiady kwalifikują się uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej minimum punktów, określone przez Komitet Główny po ocenieniu wszystkich prac.

 

Zakłada się, że w tym stopniu Olimpiady udział weźmie 5000 uczniów.

 

3. ETAP OKRĘGOWY

 

etap (okręgowy) - odbywa się w okręgach obejmujących jedno lub kilka województw. Liczbę okręgów i miejsce przeprowadzenia II stopnia Olimpiady określa Komitet Główny. II stopień Olimpiady organizuje i przeprowadza Komitet Okręgowy w składzie od 3 do 5 osób, który powołany jest przez Komitet Główny. Komitetowi przewodniczy przedstawiciel MWSLiT we Wrocławiu, wyznaczony przez Komitet Główny. W skład Komitetu Okręgowego wchodzą dwaj przedstawiciele Organizatora oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych z innych szkół biorących udział w Olimpiadzie wybrani drogą losowania. Komitet Okręgowy prowadzi dokumentację z przebiegu Olimpiady, która składa się z:

 1. listy członków Komitetu;
 2. listy uczestników;
 3. protokołu z przebiegu Olimpiady;
 4. kart odpowiedzi uczestników stopnia okręgowego Olimpiady.

O miejscu i czasie przeprowadzenia II stopnia Olimpiady, Komitet Główny zawiadamia zakwalifikowanych uczestników oraz ich szkoły co najmniej na 14 dni przed terminem jego przeprowadzenia. II stopień Olimpiady odbywa się w miejscach ustalonych przez Komitet Główny, jednocześnie we wszystkich okręgach. Prace uczestników oceniane są przez członków Komitetu Głównego. Do III stopnia Olimpiady kwalifikują się uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej minimum punktów, określone przez Komitet Główny po ocenieniu wszystkich prac w czasie zawodów stopnia poprzedzającego.

 

Po zakończonym II stopniu Olimpiady, zestawy zostaną zapakowane przez członków Komisji Okręgowej do dostarczonej przez Organizatora koperty i w dniu zakończenia II stopnia Olimpiady, przekazane Komitetowi Głównemu osobiście przez przedstawiciela Organizatora, który pełni rolę przewodniczącego Komisji Okręgowej.

 

Zakłada się, że w tym stopniu Olimpiady udział weźmie 500 uczniów, z najlepszym wynikiem z I stopnia Olimpiady. Dla 7 najlepszych uczestników II stopnia Olimpiady (po 1 z każdego okręgu) przewidziane zostały nagrody.

 

4. ETAP FINAŁOWY

 

etap (finałowy) - odbywa się w siedzibie Organizatora. III stopień Olimpiady organizuje i przeprowadza Komitet Główny, który prowadzi dokumentację z przebiegu Olimpiady, składającą się z:

 1. listy członków Komitetu;
 2. listy laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali laureata do Olimpiady;
 3. listy uczestników;
 4. protokołu z przebiegu Olimpiady;
 5. prace pisemne uczestników stopnia finałowego Olimpiady.

 

Zakłada się, że w tym stopniu Olimpiady udział weźmie 100 uczniów, z najlepszym wynikiem z II stopnia Olimpiady.

 

Wyniki ogłaszane są w poniższy sposób:

 1. lista laureatów – 1 miejsce - Zwycięzca (1 osoba), 2 miejsce (2 osoby), 3 miejsce (3 osoby),
  4 miejsce (4 osoby) – uroczyste ogłoszenie wyników, połączone z rozdaniem nagród w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu;
 2. lista finalistów (miejsca od 11) – ogłoszenie wyników na dedykowanej platformie elektronicznej: www.olimpiadalogistyczna.mwsl.eu.

Ogłoszenie wyników wraz z uroczystym wręczeniem nagród odbywa się w dniu III stopnia Olimpiady.

 

W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników III stopnia Olimpiady uzyska najlepszy wynik, do końcowej oceny doliczone zostaną punkty z II stopnia Olimpiady, a w razie potrzeby, również punkty z I stopnia Olimpiady. Jeżeli nadal nie będzie można wyłonić jednego najlepszego uczestnika, tytuł zwycięzcy otrzymują wszyscy uczestnicy, którzy uzyskali tą samą, największą liczbę punktów ze wszystkich stopni Olimpiady. Powyższe zasady mają również swoje zastosowanie przy ustalaniu kolejnych laureatów. Uczestnik III stopnia Olimpiady, który uzyskał największą liczbę punktów, otrzymuje tytuł Zwycięzcy Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Dziesięciu uczestników finałowego stopnia Olimpiady, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, uzyskuje tytuł laureata. Każdy uczestnik III stopnia Olimpiady otrzymuje w dniu ogłoszenia wyników od Organizatora zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej.

 

W związku z tym, iż w finałowym stopniu Olimpiady wezmą udział uczniowie z całej Polski, organizator dla 50 proc. uczestników mieszkających najdalej od Wrocławia, zapewni nocleg przed Olimpiadą. Ma to na celu zagwarantowanie równości szans (noc spędzona w trasie z drugiego końca Polski może odbić się negatywnie na jakości pracy podczas rozwiązywania zadań). Organizator pokryje koszty dojazdu dla wszystkich uczestników.

Laureaci otrzymają następujące nagrody:

 

I miejsce

 

Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez cały okres trwania studiów inżynierskich lub licencjackich na kierunku Logistyka lub Transport, uczestnictwo w konferencji międzynarodowej, organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, bon na sprzęt elektroniczny o wartości 8000 zł, zestaw pięciu kluczowych podręczników o tematyce logistycznej; ponadto zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, zeszyt naukowy).

 

II miejsce

 

Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez trzy semestry studiów inżynierskich lub licencjackich na kierunku Logistyka lub Transport, bon na sprzęt elektroniczny o wartości 4500 zł oraz zestaw trzech kluczowych podręczników o tematyce logistycznej; ponadto zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, zeszyt naukowy).

 

III miejsce

 

Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez dwa semestry studiów inżynierskich lub licencjackich na kierunku Logistyka lub Transport (studia licencjackie), bon na sprzęt elektroniczny o wartości 2000 zł  oraz zestaw dwóch kluczowych podręczników o tematyce logistycznej; ponadto zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, zeszyt naukowy).

 

IV miejsce

 

Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez dwa semestry studiów inżynierskich lub licencjackich na kierunku Logistyka lub Transport (studia licencjackie), bon na sprzęt elektroniczny o wartości 1000 zł  oraz zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, zeszyt naukowy).

 

Dodatkowo 7 laureatów II stopnia Olimpiady, otrzyma bon na sprzęt elektroniczny o wartości 1000 zł.

Komitet Główny może przyznać nagrodę szkole, z której uczniowie uzyskali łącznie największą liczbę punktów w ramach III stopnia Olimpiady. Do wygrania jest zestaw 120 podręczników branżowych, wydanych przez MWSLiT we Wrocławiu. Dodatkowo każda szkoła, której uczniowie wezmą udział w III stopniu Olimpiady, otrzyma 2 podręczniki branżowe, wydane przez MWSLiT we Wrocławiu.

 

5. ETAP PO OLIMPIADZIE

 

Ostatni etap będzie stanowił podsumowanie Olimpiady. Pozwoli to na ewentualne usprawnienie podejmowanych działań. Podsumowanie Olimpiady będzie stanowiło także materiał informacyjno-promocyjny zamieszczony w portalach branżowych, na stronach internetowych Organizatora i szkół biorących udział w Olimpiadzie. Zwieńczeniem będzie przygotowanie filmu z przebiegu Olimpiady, który z jednej strony będzie podsumowaniem wszystkich stopni zawodów, z drugiej - będzie stanowił materiał promocyjny następnej edycji Olimpiady.

 

TERMINARZ

 

24.VII.2023 r.

 • umieszczenie na stronie internetowej uczelni (Organizatora): Regulaminu, Programu oraz Harmonogramu realizacji poszczególnych stopni Olimpiady w roku szkolnym 2023/2024.

 

24.VII. 2023 r. – 17.IX.2023 r.

 • przygotowywanie platformy http://www.olimpiadalogistyczna.mwsl.eu/, na której kandydaci dokonują rejestracji i mogą znaleźć informacje dotyczące przebiegu Olimpiady, terminów oraz partnerów wydarzenia,
 • przygotowanie szczegółowych informacji, dotyczących m.in. partnerów Olimpiady, sposobu dokonywania zgłoszeń przez uczniów itp.,
 • przygotowanie materiałów reklamowych, takich jak wizytówki i plakaty, które zostaną rozpropagowane w szkołach partnerskich uczelni, na portalach społecznościowych, stronie internetowej uczelni oraz wysłane w wersji elektronicznej do szkół kształcących młodzież w zawodach: technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali,
 • przygotowanie interaktywnych materiałów informacyjnych,
 • przygotowywanie pytań do wszystkich stopni Olimpiady.

 

11.IX.2023 r. – 21.IX.2023 r.

 • wysyłka materiałów promocyjnych do szkół partnerskich drogą pocztową, e-mailingiem i w wersji elektronicznej.

 

21.IX.2023 r. – 12.X.2023 r.

 

13.X.2023 r. – 20.X.2023 r.

 • analiza zgłoszeń uczestników,
 • podsumowanie liczby uczestników z danej szkoły,
 • przygotowywanie pytań i niezbędnej dokumentacji I stopnia do przekazania Komisjom Szkolnym.

 

26.X.2023 r. - 6.XI.2023 r.

 • stopień szkolny Olimpiady (26.X.2023 r.),
 • ocena prac,
 • ogłoszenie wyników i przekazanie ich uczestnikom oraz dyrekcjom szkół (6.XI.2023 r.),

 

7.XI.2023 r. – 11.XII. 2023 r.

 • podział zakwalifikowanych uczestników na poszczególne okręgi,
 • wybór siedziby okręgu,
 • działania organizacyjne związane ze stopniem okręgowym (organizacja sali, przygotowanie arkuszy konkursowych, wyznaczenie komisji w poszczególnych okręgach).

 

13.XII.2023 r. - 21.XII.2023 r.

 • stopień okręgowy Olimpiady (13.XII.2023 r.),
 • ocena prac,
 • ogłoszenie wyników i przekazanie ich uczestnikom oraz dyrekcjom szkół (21.XII.2023 r.).

 

9.I.2024 r. - 14.III.2024 r.

 • organizacja III stopnia Olimpiady w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu,
 • rezerwacje noclegu dla uczestników Olimpiady i ich opiekunów,
 • organizacja cateringu dla uczestników,
 • przekazanie przez patronów Olimpiady nagród dla laureatów,
 • ustalenie tematu wykładu branżowego,
 • przygotowywanie arkuszy z zadaniami do III stopnia Olimpiady,
 • przygotowanie stoisk uczelni wyższych biorących udział w wydarzeniu.

 

15.III.2024 r.

 • finał Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej,
 • ocena prac konkursowych,
 • ogłoszenie wyników,
 • wręczenie nagród 10 najlepszym laureatom,
 • ogłoszenie zwycięzcy nagrody specjalnej – dla szkoły,
 • przekazanie nagród najlepszym osobom w okręgach (po 1 z każdego okręgu),
 • wykład branżowy,

 

18.III.2024 r.- 22.III.2024 r.

 • podsumowanie – relacja na stronie Organizatora z przebiegu etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w roku akademickim 2023/2024.

 

25.III.2024 r - 03.VI.2024 r.

 • publikacja na stronach internetowych Organizatora, szkół i portalach branżowych, artykułów podsumowujących Olimpiadę,
 • przygotowanie filmu promocyjnego.

 

Analogiczny harmonogram działań przewidziany jest dla kolejnych edycji Olimpiady.

 

 

HARMONOGRAM

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Sfinansowano z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki

Nasi Partnerzy

 • 3LP
 • Chomar
 • Colian LOGISTIC
 • coyote Logistics
 • DTA
 • DPD
 • ekol
 • BOTAM
 • FRACHT
 • GEIS
 • Hellman
 • incora
 • nowakowski
 • Kuehne
 • wega_a
 • poczta
 • Polska Unia Transportu
 • raben
 • Ritex
 • onyx
 • priority
 • sprint

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype