PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 

Hasło przewodnie Olimpiady: Zrównoważone łańcuchy dostaw

 

Założenia programowe


Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są: wiedza, umiejętności oraz postawy w obszarze branży TSL (transport- spedycja-logistyka).

 

Cele Olimpiady:

 

Celem głównym Olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, odkrywanie oraz rozwijanie uzdolnień i pasji uczniów w obszarze branży TSL, pobudzanie ich twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia (kształcących na kierunkach Logistyka i/lub Transport) lub do wykonywania zawodu.

 

Szczegółowe cele Olimpiady sprowadzają się do:

 

 1. zainteresowania młodzieży uczącej się w zawodach branży TSL zagadnieniami opisanymi w podstawie programowej oraz wykraczającymi poza podstawę kształcenia dla tych kierunków;
 2. wskazania kierunków ewaluacji podstawy programowej w zawodach: technik logistyk, technik spedytor oraz technik eksploatacji portów i terminali na drodze oceny zrozumienia i przyswojenia przez uczniów biorących udział w Olimpiadzie poszczególnych treści i grup zagadnień, realizowanych w ramach procesu kształcenia;
 3. zwrócenia uwagi na interdyscyplinarny charakter kształcenia w zawodach: technik logistyk, technik spedytor oraz technik eksploatacji portów i terminali, a także konieczność ciągłego aktualizowania wiedzy, co podyktowane jest postępem technologicznym mającym kluczowe znaczenie dla sektora logistyki i transportu (automatyzacja, technologie, informatyzacja, procesy optymalizacyjne);
 4. doskonalenia form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą;
 5. umożliwienia najlepszym kandydatom podjęcia studiów pierwszego stopnia w uczelniach realizujących kształcenie na kierunkach Logistyka i Transport;
 6. kształtowania kompetencji społecznych, a szczególnie postaw współdziałania oraz uczciwej rywalizacji wśród młodzieży szkolnej;
 7. podniesienia rangi kształcenia w zawodach: technik logistyk, technik spedytor oraz technik eksploatacji portów i terminali w systemie edukacji;
 8. podniesienia aktywności nauczycieli w obszarze współtworzenia społeczności działającej na rzecz Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, a także tworzenie warunków do współpracy między szkolnictwem ponadpodstawowym, a szkolnictwem wyższym, reprezentowanym przez MWSLiT we Wrocławiu;
 9. zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadpodstawowych udziałem w Olimpiadzie przedmiotowej, jako formie sprawdzenia się oraz podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności w zakresie szeroko rozumianej logistyki..

Długoterminowy cel   edukacyjny Olimpiady sprowadza   się   do podniesienia   rangi   kształcenia w obszarze logistyki i transportu, a także uświadomienia młodzieży szkolnej, że są to obszary niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki rynkowej, w których po uzyskaniu wyższego wykształcenia w obszarze branży TSL, można znaleźć dobrze płatne i satysfakcjonujące zatrudnienie. Olimpiada ma ponadto uświadomić jej uczestnikom, iż branża TSL podlega nieustannym zmianom, wynikającym z rozwoju nauki i technologii, które skutkują koniecznością podążania za zmieniającym się otoczeniem.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 

Olimpiada składa się z trzech stopni , gdzie każdy kolejny jest o wyższym poziomie trudności.

 

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali i rozszerzony o zagadnienia związane z hasłem przewodnim danej edycji.

 

Zakres tematyczny tworzą: bloki stałe dla poszczególnych etapów oraz blok zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem przewodnim.

 

Szczegółowa tematyka wraz z hasłem przewodnim zostanie podana wraz z ogłoszeniem harmonogramu olimpiady w danym roku szkolnym.

 

BLOKI PROGRAMOWE OLIMPIADY

 

Zagadnienia podane w poszczególnych blokach programowych Olimpiady umożliwiają weryfikowanie efektów kształcenia ujętych w podstawach programowych kształcenia w zawodach: technik logistyk, technik spedytor oraz technik eksploatacji portów i terminali.

 

BLOKI STOPNIA I

 

LOGISTYKA

 

Efekty kształcenia ujęte w podstawach programowych:

 • posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu logistyki,
 • określa znaczenie logistyki w działalności transportowo-spedycyjnej,
 • charakteryzuje systemy i procesy logistyczne,
 • charakteryzuje przepływy materiałów i procesy logistyczne w produkcji,
 • charakteryzuje przepływy i procesy logistyczne w dystrybucji.

Zagadnienia:

 • pojęcia logistyczne,
 • obszary funkcjonalne logistyki (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, logistyka zwrotna),
 • znaczenie logistyki w działalności transportowo – spedycyjnej.

 

MAGAZYNOWANIE

 

Efekty kształcenia ujęte w podstawach programowych:

 • charakteryzuje rodzaje   i    funkcje   magazynów   i   centrów   dystrybucji   w   procesach gospodarczych,
 • charakteryzuje zapasy w magazynie,
 • zagospodarowuje powierzchnie przestrzeni magazynowej,
 • charakteryzuje urządzenia i wyposażenie magazynowe służące do wykonywania zadań zawodowych,
 • charakteryzuje procesy magazynowe,
 • charakteryzuje proces zarządzenia zapasami i magazynem.

Zagadnienia:

 • rodzaje i funkcje magazynów i centrów dystrybucji,
 • urządzenia i wyposażenie magazynowe służące do wykonywania zadań w branży TSL,
 • cechy zapasów decydujące o sposobie i warunkach ich magazynowania,
 • rodzaje zapasów,
 • parametry przechowywania zapasów,
 • przechowywanie zapasów, uwzględniające ich podatność naturalną i techniczną na magazynowanie,
 • miejsca składowania i magazynowania ładunków.

 

TRANSPORT I SPEDYCJA

 

Efekty kształcenia ujęte w podstawach programowych:

 • posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi transportu,
 • charakteryzuje środki transportu bliskiego i transportu dalekiego oraz określa ich przeznaczenie,
 • charakteryzuje środki transportu do przewozu osób i ładunków w poszczególnych gałęziach transportu,
 • charakteryzuje infrastrukturę transportu,
 • charakteryzuje rynek usług transportowych i spedycyjnych,
 • charakteryzuje ładunki transportowe,
 • charakteryzuje organizację pracy w transporcie zgodnie z przepisami przepisy prawa.

Zagadnienia:

 • gałęzie transportu,
 • środki transportu,
 • infrastruktura transportowa w różnych gałęziach transportu,
 • rodzaje ładunków,
 • dokumenty transportowe, spedycyjne i rozliczeniowe,
 • rynek usług transportowych i spedycyjnych,
 • dane statystyczne wykorzystywane w spedycji.

 

PORTY I TERMINALE

 

Efekty kształcenia ujęte w podstawach programowych:

 • charakteryzuje rodzaje usług w portach i terminalach zasady obsługi podróżnych w portach i terminalach pasażerskich,
 • charakteryzuje wyposażenie portów i terminali przeznaczonych do obsługi ładunków,
 • opisuje proces obsługi podróżnych,
 • przygotowuje oferty usług dla podróżnych,
 • opracowuje oferty usług skierowane do podróżnych w portach i terminalach,
 • sporządza materiały informacyjne dotyczące oferowanych usług dla podróżnych w portach i terminalach, również z użyciem programów komputerowych,
 • określa czynności wchodzące w skład obsługi podróżnych w portach i terminalach pasażerskich,
 • dobiera środki techniczne w procesie obsługi podróżnych.

Zagadnienia:

 • pojęcia związane z funkcjonowaniem portów i terminali,
 • rodzaje usług świadczonych w portach i terminalach,
 • dokumenty związane z obsługą podróżnych,
 • urządzenia do kontroli podróżnych i bagażu w portach i terminalach,
 • środki transportu bliskiego i dalekiego.

 

BLOKI STOPNIA II

 

LOGISTYKA

 

Efekty kształcenia ujęte w podstawach programowych:

 • stosuje zasady normalizacji w logistyce,
 • rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

Zagadnienia:

 • normalizacja w logistyce,
 • systemy i procesy logistyczne,
 • logistyka 4.0.

 

MAGAZYNOWANIE

 

Efekty kształcenia ujęte w podstawach programowych:

 • zagospodarowuje powierzchni i przestrzeni magazynowej,
 • monitoruje stany zapasów magazynowych,
 • przechowuje zapasy, uwzględniając ich podatność naturalną i techniczną na magazynowanie,
 • posługuje się nowoczesnymi technologiami identyfikacji i znakowania zapasów oraz miejsc składowania,
 • kontroluje stan majątku magazynu i zapasów magazynowych.

Zagadnienia:

 • optymalizacja części cyklicznej zapasów (optymalizacja wielkości dostaw) – ekonomiczna wielkość zamówienia,
 • proces zarządzenia zapasami i magazynem,
 • prognozowanie popytu zapasów (popyt zależny i niezależny),
 • szeregi czasowe popytu,
 • procesy magazynowe,
 • monitorowanie stanów zapasów magazynowych,
 • miary oceny stanu zapasów w magazynie,
 • gospodarowania opakowaniami, materiałami pomocniczymi i odpadami w magazynie,
 • zabezpieczanie majątku przedsiębiorstwa znajdującego się w magazynie,
 • miejsca składowania i magazynowania ładunków.

 

TRANSPORT I SPEDYCJA

 

Efekty kształcenia ujęte w podstawach programowych:

 • analizuje dane statystyczne wykorzystywane w spedycji,
 • dobiera środki transportu do realizacji usług transportowych,
 • ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami,
 • przygotowuje ładunki do przewozu,
 • stosuje oznakowanie ładunków, jednostek ładunkowych i środków transportu,
 • planuje rozmieszczenie i zabezpieczanie ładunków i jednostek ładunkowych w środkach transportu,
 • wykonuje czynności związane z załadunkiem, przeładunkiem i wyładunkiem towarów w portach i terminalach

Zagadnienia:

 • planowanie realizacji usług transportowych,
 • dobór opakowań transportowych do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta,
 • sposoby oznaczania ładunku, jednostki ładunkowej i środka transportu,
 • sposoby zabezpieczania ładunku w procesie transportowym,
 • przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności nadawcy, przewoźnika i odbiorcy,
 • przepisy prawa dotyczące procedur celnych,
 • przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące realizacji usługi przewozu,
 • reguły handlu międzynarodowego.

 

PORTY I TERMINALE

 

Efekty kształcenia ujęte w podstawach programowych:

 • stosuje zasady obsługi podróżnych w portach i terminalach pasażerskich,
 • korzysta z planów, map, danych i informacji turystycznych,
 • przygotowuje oferty usług dla podróżnych,
 • planuje obsługę podróżnych w portach i terminalach pasażerskich,
 • stosuje normy i przepisy prawa dotyczące obsługi podróżnych,
 • obsługuje pasażerów w portach i terminalach.

Zagadnienia:

 • systemy zarzadzania portami i terminalami,
 • zasady obsługi podróżnych w portach i terminalach pasażerskich,
 • normy i przepisy prawa dotyczące obsługi podróżnych,
 • przepisy prawa dotyczące transportu ładunków oraz przechowywania i składowania towarów,
 • rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunków i jednostek ładunkowych w środkach transportu.

 

BLOKI STOPNIA III

 

LOGISTYKA

 

Efekty kształcenia ujęte w podstawach programowych:

 • dobiera i planuje systemy i procesy logistyczne,
 • planuje przepływy materiałów i procesy logistyczne w produkcji,
 • planuje przepływy i procesy logistyczne w dystrybucji.

Zagadnienia:

 • przepływy materiałów i procesy logistyczne w produkcji,
 • przepływy i procesy logistyczne w dystrybucji,
 • ekologistyka,
 • logistyka miejska,
 • logistyka a gospodarka,
 • innowacje w logistyce.

MAGAZYNOWANIE

 

Efekty kształcenia ujęte w podstawach programowych:

 • zagospodarowuje powierzchnie i przestrzenie magazynowe,
 • rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych,
 • oblicza wielkość i termin dostawy zapasów do magazynu,
 • prowadzi dokumentację związaną z obsługą ładunków w portach i terminalach,
 • organizuje prace przeładunkowe w portach i terminalach.

Zagadnienia:

 • optymalizacja zagospodarowania powierzchni i przestrzeni magazynowej,
 • systemy zamawiania towarów,
 • nowoczesne technologie identyfikacji i znakowania zapasów oraz miejsc składowania,
 • systemy informatyczne w procesie magazynowania,
 • metody kontroli stanu ilościowego i jakościowego majątku magazynu oraz zapasów magazynowych,
 • obliczanie kosztów i cen usług magazynowych,
 • innowacje w procesie magazynowania.

 

TRANSPORT I SPEDYCJA

 

Efekty kształcenia ujęte w podstawach programowych:

 • planuje realizację usług transportowych,
 • nadzoruje przebieg procesu transportowego,
 • określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora,
 • sporządza dokumenty transportowe, spedycyjne i rozliczeniowe,
 • opracowuje wyniki badań statystycznych,
 • dobiera systemy monitorowania ładunków i środków transportu,
 • podejmuje działania związane z przewozem nietypowym,
 • ocenia jakość i efektywność procesów transportowych,
 • sporządza dokumenty transportowe w języku polskim i angielskim,
 • przestrzega  przepisów   prawa   dotyczących   transportu   ładunków oraz przechowywania i składowania towarów.

Zagadnienia:

 • dobór środków technicznych i technologii do wykonania usługi przewozu,
 • formowanie jednostek ładunkowych,
 • harmonogramowanie procesu transportowego,
 • obliczanie kosztów   procesu   transportowego    oraz    kosztów   usług    transportowych i spedycyjnych,
 • rodzaj i zakres ubezpieczeń dotyczących realizacji usług transportowo-spedycyjnych,
 • planowanie procesów    transportowych    zgodnie    z     przepisami    prawa    krajowego i międzynarodowego,
 • ocenia jakość i efektywność procesów transportowych,
 • innowacje w procesach transportowych i spedycyjnych.

 

PORTY I TERMINALE

 

Efekty kształcenia ujęte w podstawach programowych:

 • posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej w portach i terminalach,
 • organizuje prace przeładunkowe w portach i terminalach,
 • stosuje  programy   komputerowe   wspomagające   prowadzenie   dokumentacji   w   portach i terminalach,
 • organizuje obsługę techniczną środków transportu bliskiego w portach i terminalach,
 • rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

Zagadnienia:

 • przewóz osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki,
 • zasady ekonomiki eksploatacji portów i terminali,
 • planowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach pasażerskich,
 • systemy  informatyczne   w   procesie   planowania,   organizacji   oraz   eksploatacji   portów i terminali w obsłudze podróżnych,
 • koszty przeładunku i magazynowania towarów,
 • innowacje w procesach obsługi podróżnych i ładunków w portach i terminalach.

 

PROGRAM

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Sfinansowano z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki

Nasi Partnerzy

 • 3LP
 • Chomar
 • Colian LOGISTIC
 • coyote Logistics
 • DTA
 • DPD
 • ekol
 • BOTAM
 • FRACHT
 • GEIS
 • Hellman
 • incora
 • nowakowski
 • Kuehne
 • wega_a
 • poczta
 • Polska Unia Transportu
 • raben
 • Ritex
 • onyx
 • priority
 • sprint

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype