PLIKI DO POBRANIA – NADANIE STOPNIA DOKTORA

 

WYZNACZENIE  PROMOTORA

Załącznik nr 2 – Wniosek o powołanie promotora.

Załącznik nr 2a – Wniosek o powołanie promotora pomocniczego.

Załącznik nr 4 – Kwestionariusz osobowy.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie doktoranta o przejęciu płatności za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego lub oświadczenie pracodawcy o przejęciu płatności za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego.

 

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Załącznik nr 3 – Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji uzyskania efektów uczenia się na poziomie 8 PRK.

Załącznik nr 7 – Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Załącznik nr 8 – Potwierdzenie promotora o sprawdzeniu zgodności i wymaganej jakości składanych dokumentów z regulacjami prawnymi.

Załącznik nr 9 – Wykaz dorobku naukowego kandydata do stopnia doktora.

Załącznik nr 11 – Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej.

Załącznik nr 12 – Umowa z doktorantem o pokrycie kosztów postępowania w sprawie o nadanie stopnia naukowego.

Załącznik nr 13 – Umowa z jednostką zatrudniającą o pokrycie kosztów postępowania w sprawie o nadanie stopnia naukowego.

 

INNE

Załącznik nr 1 – Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego.

Załącznik nr 6 – Wniosek o zmianę promotora/promotora pomocniczego.

Załącznik nr 10 – Oświadczenie o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

Załącznik nr 14 – Kalkulacja kosztów przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego.

Załącznik nr 15 – Oświadczenie współautora publikacji.

 

 

PLIKI DO POBRANIA – NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Załącznik nr 1 - Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Załącznik nr 2 - Dane wnioskodawcy.

Załącznik nr 3 - Autoreferat.

Załącznik nr 4 - Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych.

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype