Dr hab. inż. Zbigniew Mańko

 

Wieloletni praktyk oraz wykładowca akademicki, pracownik naukowo-dydaktyczny Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Wrocławskiej, specjalizujący się w zagadnieniach z budownictwa dróg i mostów. Wykładowca na uniwersytetach amerykańskich: Washington State University w Pullman oraz Florida International University w Miami. Współwłaściciel firmy naukowo-badawczej oraz wdrożeniowo-innowacyjnej MOSTAR, gdzie pełni funkcję Dyrektora Generalnego. Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska oraz Budownictwa na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP. Autor ponad 550 prac naukowych oraz 7 książek wydanych zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

 

Dr hab. inż. Andrzej Surowiecki

 

Pomysłodawca uruchomienia studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe i badawcze obejmują inżynierię lądową, w szczególności: projektowanie, modernizację, utrzymanie infrastruktury transportu samochodowego, szynowego i lotniczego. Wykładowca w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Odznaczony Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Dr inż. Artur Duchaczek

 

Absolwent Wydziału Inżynierii Wojskowej Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu i Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie budownictwa. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Interesuje się problematyką związaną z szeroko rozumianą inżynierią wojskową, optymalizacją i oceną ryzyka przedsięwzięć budowlanych, a także wytrzymałością zmęczeniową konstrukcji stalowych, w tym propagacją pęknięć zmęczeniowych w mostach stalowych. Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych.

 

Dr Marek Foriasz

 

Wieloletni pracownik administracji samorządowej w zakresie zarządzania nieruchomościami i obrotu nieruchomościami, inicjator i współzałożyciel Towarzystw Budownictwa Społecznego we Wrocławiu, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień i licencji zawodowych, współwłaściciel i zarządzający firmą obsługi rynku nieruchomości. Wieloletni wykładowca w zakresie gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w MWSLiT we Wrocławiu, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Autor licznych artykułów w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik

 

Profesor nauk technicznych. Obecnie profesor nadzwyczajny oraz Kierownik Zakładu Infrastruktury Transportu Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Jest autorem ponad 70 publikacji, 5 książek i skryptów. Posiada bogate doświadczenia badawcze w zakresie diagnostyki i utrzymania nawierzchni kolejowej, toru bezstykowego i rozjazdów, oceny niejednorodności konstrukcyjnej toru i naprężeń własnych w stalowych elementach nawierzchni. Wieloletni członek kilku Komitetów Ekspertów Europejskiego Instytutu Badań Kolejowych w Holandii (Utrecht). Członek Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej PAN - przez kilka kadencji do chwili obecnej. Posiada wieloletnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu dydaktyki. Utytuowany wieloma wyróżnieniami i dyplomami Ministra Komunikacji oraz nagrodą zespołową za współautorstwo podręcznika akademickiego.

 

Dr hab. inż. Jan Bujko

 

Doktor habilitowany nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektrycznego we Wrocławiu w zakresie Elektroniki sieci i układów elektroenergetycznych. Od 1990 r. Profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej. Autor lub współautor 124 publikacji i 139 prac niepublikowanych. Ponadto współautor 3 skryptów Politechniki Wrocławskiej oraz podręcznika akademickiego wydanego przez WNT w 1984 roku. Brał czynny udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Był organizatorem 5 konferencji naukowych jako przewodniczący ich komitetów organizacyjnych. Jego badania naukowe skupiały się na problematyce komputerowego projektowania sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Stworzony w kierowanym przez niego zespole pierwszy w kraju system konwersacyjnego projektowania sieci i urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych stanowił osiągnięcie naukowe wyróżnione nagrodą zespołową II stopnia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W latach 1992-1996 dyrektor naczelny Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych. Odznaczony za swoją działalność m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski czy Krzyżem Komandorskim Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii.

 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski

 

Profesor zwyczajny nauk technicznych. Specjalista w zakresie zagadnień eksploatacji, niezawodności, bezpieczeństwa obiektów (głównie pojazdów i maszyn roboczych) oraz systemów technicznych, systemów transportowych i systemów procesów logistycznych. Opiekun merytoryczny programu studiów inżynierskich na kierunku Logistyka. Kierownik Zakładu Transportu w MWSLiT. Promotor prac doktorskich z zakresu niezawodności i logistyki. Kierownik wielu projektów badawczych na Politechnice Wrocławskiej.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype