Cel studiów

Podstawowym celem jest przygotowanie słuchaczy do objęcia stanowisk logistycznych w strukturach cywilnych, a także w organizacjach z sektora prywatnego  i pozarządowego, które świadczą pomoc humanitarną. Studia stanowią przygotowanie do pracy w organizacjach, w których mają miejsce przepływy materiałowe (rzeczowe)   i finansowe dla zaspokajania potrzeb humanitarnych.

 

Główny nacisk położono na przepisy prawa, zasady, procedury, studia przypadków, a także obszary (klastry) logistyki humanitarnej w odpowiedzi na kryzysy wywołane konfliktami zbrojnymi i katastrofami naturalnymi (klęskami żywiołowymi). Uwzględniono interdyscyplinarny charakter logistyki humanitarnej, wymagający od słuchaczy znajomości przepisów prawa, specyfiki procesów logistycznych i dobrych praktyk w zakresie logistyki humanitarnej. Słuchacze zdobędą wszechstronną wiedzę na temat prawa, polityki, zagrożeń i szacowania ryzyka oraz pracy humanitarnej w terenie, niezbędną do organizowania i udzielania pomocy ludności cywilnej w odpowiedzi na kryzysy humanitarne.

 

W ramach ćwiczeń i seminariów słuchacze nabędą umiejętności praktyczne w zakresie kierowania procesami logistycznymi w logistyce humanitarnej.

 

Absolwenci studiów podyplomowych są przygotowani do pracy w roli kierowników, specjalistów, ekspertów, doradców albo inspektorów w agendach organizacji międzynarodowych świadczących pomoc humanitarną, organach rządowych, wydziałach lub sztabach zarządzania kryzysowego w urzędach na szczeblu samorządowym, służbach mundurowych, formacjach obrony cywilnej, organizacjach pozarządowych lub centrach dystrybucji pomocy humanitarnej.

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • absolwentów uczelni wyższych,
 • funkcjonariuszy służb mundurowych,
 • urzędników,
 • pracowników organizacji pozarządowych lub przedsiębiorstw,
 • kandydatów, którzy planują związać swoją przyszłość z logistyką humanitarną, zarówno w kraju, jak i za granicą,
 • osoby, które interesują się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowaniem zawodowym w związku z rosnącym znaczeniem międzynarodowej pomocy humanitarnej i przyporządkowanej jej logistyki humanitarnej.

zasady rekrutacji2

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • mechanizmów funkcjonowania logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz zarządzania łańcuchami logistycznymi w sieciach,
 • istoty współczesnej pomocy humanitarnej, z uwzględnieniem zwłaszcza aspektów kulturowych i etycznych,
 • pojęć międzynarodowej pomocy humanitarnej oraz jej zróżnicowanych form w perspektywie historycznej i międzykulturowej,
 • norm prawnych i zwyczajowych związanych z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych,
 • podstawowych aktów prawnych oraz dokumentów obowiązującym w tym zakresie w wymiarze międzynarodowym i krajowym,
 • najważniejszych pojęć i zasad z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, pomocy humanitarnej i zaangażowania humanitarnego organizacji pozarządowych,
 • podstawowych aspektów psychologicznych funkcjonowania człowieka podczas niesienia pomocy humanitarnej w czasie konfliktów zbrojnych i katastrof wywołanych siłami natury,
 • form wsparcia psychologicznego w przypadku zmagania się z ekstremalnymi, traumatycznymi doświadczeniami życiowymi wywołanymi kryzysami humanitarnymi,
 • terminu i charakteru działań realizowanych w ramach logistycznego łańcucha dostaw, z uwzględnieniem specyfiki humanitarnego łańcucha dostaw,
 • podstawowych ogniw, obszarów i wyzwań rozwojowych dotyczących logistycznego łańcucha dostaw w międzynarodowej pomocy humanitarnej,
 • podstawowych pojęć dotyczących bezpieczeństwa i jego zagrożeń,
 • najważniejszych sposobów i uwarunkowań prognozowania zagrożeń, z uwzględnieniem wiedzy na temat identyfikacji oraz modelowania zagrożeń mogących wywołać kryzysy humanitarne,
 • głównych procesów logistycznych i szczegółowych operacji logistycznych w humanitarnym łańcuchu dostaw,
 • przepływów dóbr rzeczowych i finansowych w humanitarnym łańcuchu dostaw,
 • podejścia klasterowego jako zbioru zasad i rozwiązań pozwalających na skuteczne świadczenie międzynarodowej pomocy humanitarnej,
 • kompetencji i możliwości pomocy ze strony agend reprezentujących ONZ w zarządzaniu przepływami w poszczególnych klastrach,
 • procedur pozwalających na zachowanie bezpieczeństwa informacji,
 • praktycznego wykorzystywania możliwości systemów informatycznych dedykowanych logistyce humanitarnej i zarządzaniu humanitarnym łańcuchem dostaw w organizacjach.

Absolwent posiada umiejętności:

 • zrozumienia podstaw organizacyjnych oraz kluczowych zasad świadczenia międzynarodowej pomocy humanitarnej,
 • zrozumienia specyfiki zagrożeń dla ofiar kryzysów humanitarnych i osób niosących pomoc, a także skutków zagrożeń w różnych obszarach funkcjonowania jednostki,
 • definiowania źródeł problemów w HSCM i sposobów ich rozwiązywania celem poprawy skuteczności międzynarodowej pomocy humanitarnej,
 • umiejscowienia różnych działań w systemie zarządzania kryzysowego w kontekście odpowiedzi na kryzysy humanitarne,
 • planowania procesu przemieszczania ładunków na cele humanitarne na odległy teren działań, z uwzględnieniem poszczególnych etapów i czynności szczegółowych,
 • zrozumienia związków między transportem i logistyką w świadczeniu międzynarodowej pomocy humanitarnej i umiejętność umiejscowienia transportu w systemie logistyki humanitarnej,
 • identyfikowania zagrożeń podczas wykorzystywania różnych rodzajów transportu w realizacji dostaw pomocy materialnej, a także zdobycie umiejętności przygotowania się na zagrożenia,
 • podjęcia czynności i zaproponowania rozwiązań w zakresie doskonalenia procesów i operacji logistycznych w konkretnych warunkach organizacyjnych,
 • zrozumienia specyfiki i prawidłowej identyfikacji rodzajów procesów oraz działań logistycznych w każdym z wyszczególnionych klastrów międzynarodowej pomocy humanitarnej,
 • rozumienia roli przepływów informacji w logistyce humanitarnej i humanitarnym łańcuchu dostaw,
 • definiowania ryzyka w podejściu procesowym i posługiwania się narzędziami oraz metodami wykorzystywanymi w zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu dostaw akcji humanitarnych (HSCRM),
 • rozumienia i umiejętności wykorzystywania procedur zarządzania ryzykiem na potrzeby możliwej pracy w instytucjach publicznych, w tym instytucjach Unii Europejskiej.

Program studiów

Sprawdź szczegóły

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Wstęp do logistyki 10
2. Kulturowe i etyczne aspekty pomocy i logistyki humanitarnej 12
3. Prawne aspekty konfliktów zbrojnych, pomocy humanitarnej i funkcjonowania NGOs 20
4. Psychologiczne uwarunkowania pomocy humanitarnej - implikacje dla logistyków 8
5. Łańcuchy dostaw w operacjach humanitarnych - analiza przypadków (case study) 16
6. Prognozowanie zagrożeń i kryzysy humanitarne 10
7. Transport i spedycja w pomocy humanitarnej 10
8. Główne procesy i operacje logistyczne w humanitarnym łańcuchu dostaw 16
9. Logistics Cluster w systemie instytucjonalnym międzynarodowej pomocy humanitarnej 14
10. System informacji w logistyce humanitarnej 14
11. Proces zarządzania ryzykiem w humanitarnym łańcuchu dostaw. Koncepcja HSCRM 16
12. Zastosowanie logistyki w odpowiedzi na kryzysy humanitarne – studia przypadków 10
13. Seminarium dyplomowe 8
14. Praca dyplomowa 14
15. Egzamin dyplomowy 2
RAZEM 180

Cennik

Sprawdź szczegóły

OPŁATA REKRUTACYJNA
50zł
OPŁATA ZA STUDIA OPŁATA JEDNORAZOWA
(5% ZNIŻKI)
OPŁATA W
2  RATACH
OPŁATA W
4 RATACH
4000zł 3800zł 2 x 2000zł 4 x 1000zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Sprawdź szczegóły

 • Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, egzaminy )prowadzonych w systemie zaocznym. Zjazdy sobotnio – niedzielne (1-2 razy w miesiącu).
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 12 spotkań w formie hybrydowej. Dwa spotkania (pierwsze i ostatnie) odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu pozostałe zaś online.
 • Zajęcia wprowadzające z logistyki– dodatkowy, bezpłatny zjazd obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające studentów do tematyki szerokorozumianej logistyki.
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Pakiet startowy dla słuchaczy:

Sprawdź szczegóły

2 Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa i kryzysy humanitarne J. Ristvej, J. Klućka, R. Ondrejka, M. Titko 6 Kulturowe i etyczne aspekty pomocy humanitarnej K. Jędrzejczyk-Kuliniak
organizajca i projektowanie hum Organizacja i projektowanie humanitarnych łańcuchów dostaw D. Kisperska-Moroń lancuchy dostaw w operacjach hum Łańcuchy dostaw w operacjach humanitarnych D. Kisperska-Moroń
   

 

 

Zajęcia wprowadzające z logistyki

Sprawdź szczegóły

W ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, każda specjalność związana z logistyką została wzbogacona o BLOK LOGISTYCZNY obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające słuchaczy do tematyki szeroko rozumianej logistyki.

 

Blok logistyczny ma na celu dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z obszaru branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków studiów niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku nauczania. Wprowadzenie takiego rozwiązania daje szansę na przekwalifikowanie się oraz poszerzenie wiedzy absolwentom, którzy dotąd nie byli zawodowo związani z obszarem logistyki, spedycji i transportu oraz zarządzaniem tymi dziedzinami praktyki gospodarczej.

 

BLOK WPROWADZAJĄCY DO LOGISTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DODATKOWE PRZEDMIOTY:

 

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Etymologia i pojęcie logistyki 2
2. Cele logistyki i strategie logistyczne 2
3. Przepływy logistyczne, systemy i procesy logistyczne 2
4. Infrastruktura logistyczna 2
5. Pojęcie i rodzaje łańcuchów dostaw, zaopatrzenie i dystrybucja 1
6 Zrównoważona logistyka, opakowania, recykling 1
RAZEM 10

 

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • snarto
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype