Cel studiów

Podstawowym celem jest przygotowanie słuchaczy do objęcia stanowisk logistycznych w strukturach wojskowych oraz cywilnych instytucjach logistycznych Wojska Polskiego, a także w innych, pokrewnych instytucjach służb mundurowych. Studia stanowią przygotowanie do realizowania zadań w komórkach logistycznych Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej oraz innych instytucjach prowadzących działalność w obszarach zabezpieczenia logistycznego materiałowego, technicznego,  remontowego oraz  inwestycyjnego w ramach postępowań administracyjnych.

Główny nacisk skierowany jest na znajomość procedur w zakresie umiejętności organizacji i realizacji logistyki wojskowej w okresie pokoju i wojny oraz logistyki humanitarnej realizowanej przez Siły Zbrojne w sytuacjach różnych zagrożeń, takich jak: pożary, powodzie, wypadki, katastrofy drogowe itp.

Ponadto, dla zapewnienia wysokiej efektywności kształcenia, w wyniku upraktycznienia zajęć, słuchacze zdobędą niezbędne umiejętności praktyczne w zakresie kierowania procesami logistycznymi.

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • osób mundurowych,
 • osób cywilnych, które pełnią służbę lub pracują w pionach i komórkach logistycznych albo planują swoją przyszłość związać z logistyką wojskową,
 • osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych lub chcących w przyszłości zmienić specjalność zawodową,
 • osób chcących potwierdzić swoje profesjonalne umiejętności.
zasady rekrutacji2

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • mechanizmów funkcjonowania logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz zarządzania łańcuchami logistycznymi w sieciach,
 • charakterystyki, rodzajów i funkcji magazynów,
 • charakterystyki, rodzajów i funkcji opakowań (w tym palet, kontenerów i kod id kreskowych, RIFD),
 • infrastruktury logistyki bezpieczeństwa,
 • organizacji i funkcjonowania logistyki wojskowej w okresie pokoju i stanów nadzwyczajnych,
 • funkcjonowania wojskowych systemów terytorialnych w logistyce,
 • znajomości podstawowych założeń i procedur PMG na potrzeby Sił Zbrojnych,
 • funkcjonowania logistyki wojskowej i zaopatrywania podległych podmiotów w instytucjach zhierarchizowanych,
 • specyfikacji procesów logistycznych realizowanych w Siłach Zbrojnych,
 • zasad odtwarzania zapasów i rezerw gromadzonych na poszczególnych szczeblach struktur organizacyjnych SZ oraz świadczenia usług niezbędnych do realizacji postawionych przed wojskami zadań,
 • klasyfikowania rodzajów ładunków, przygotowania ich transportu zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i ograniczeniami wynikającymi z właściwości, klasy i rodzaju ładunków oraz jego bezpiecznego przechowywania,
 • aspektów ekonomicznych towarzyszących procesowi decyzyjnemu oraz wielowariantowych działań w wykorzystaniu różnych rodzajów transportu, w tym fazy wykonawczej z uwzględnieniem zagrożeń i sposobów minimalizacji ryzyka ich wystąpienia,
 • uregulowań prawnych w obszarze zamówień publicznych i umiejętności stosowania zasad udzielania zamówień publicznych,
 • zasad odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów ustawy,
 • głównych dokumentów normatywnych zabezpieczenia logistycznego i uregulowań prawnych dotyczących obszarów logistycznych wojsk własnych i sojuszniczych,
 • podstaw prawnych organizacji logistyki na obszarze kraju i poza granicami,
 • zasad organizacji logistyki w działaniach sojuszniczych,
 • przygotowania właściwych organów i podmiotów administracji państwowej, samorządowej i zespolonej do planowania oraz realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych,
 • zasad i procedur współpracy cywilno-wojskowej w różnych obszarach zadaniowych HNS,
 • praktycznego zastosowania zasad przygotowania logistycznego Polskich Kontyngentów Wojskowych do misji pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju,
 • zasad funkcjonowania łańcucha logistycznego w misjach stabilizacyjnych i operacjach pokojowych,
 • norm i reguł prawnych związanych z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych,
 • charakterystyki środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego i ich przydatności w dystrybucji pomocy humanitarnej, podstawowych mechanizmów funkcjonowania organizacji pomocy humanitarnej i rozumienie ich wpływu na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych,
 • podstawowych zasad organizowania i funkcjonowania logistycznie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (przemysłowymi i komunalnymi) oraz zwrotami produktów, uwzględniających europejskie standardy zarządzania środowiskowego i polskie regulacje prawne (ustawy i rozporządzenia).

Absolwent posiada umiejętności:

 • posługiwania się podstawową terminologią techniczną w zakresie nowoczesnej logistyki,
 • umiejętności doboru rodzaju opakowań, magazynu i powierzchni magazynowej dla określonych dóbr materialnych,
 • dostrzegania aspektów ekonomicznych i skutków podejmowanych decyzji,
 • rozumienia istoty zabezpieczenia logistycznego polegającego na ustalaniu, gromadzeniu i utrzymywaniu określonych zapasów środków zaopatrzenia,
 • planowania procesu przemieszczenia transportu wojskowego na odległy teren działań, z uwzględnieniem poszczególnych etapów jego realizacji w świetle obowiązujących standardów i wymagań sojuszniczych,
 • oceny skuteczności systemu zamówień publicznych,
 • samodzielnego dokonania analizy potrzeb zabezpieczenia logistycznego PKW,
 • formułowania i rozwiązywania problemów dotyczących organizowania i kierowania działaniami logistycznymi, dostrzegania aspektów środowiskowych, ekonomicznych, prawnych i społecznych,
 • dostrzegania skutków podejmowanych działalności, w tym ich wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Program studiów

Sprawdź szczegóły

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Wstęp do logistyki 10
2. Infrastruktura logistyczna 12
3. System logistyczny Sił Zbrojnych RP 20
4. System zaopatrywania w Siłach Zbrojnych RP 8
5. Towaroznawstwo i ładunkoznawstwo wojskowe 16
6. Transport wojskowy 10
7. Zamówienia publiczne 10
8. Logistyczne regulacje prawne wojsk własnych i sojuszniczych 16
9. CIMIC i HNS 14
10. Logistyka Polskich Kontyngentów Wojskowych 14
11. Logistyka humanitarna 16
12. Ekologistyka 10
13. Seminarium dyplomowe 8
14 Praca dyplomowa 14
15 Egzamin dyplomowy 2
RAZEM 180

Cennik

Sprawdź szczegóły

OPŁATA REKRUTACYJNA
50zł
OPŁATA ZA STUDIA OPŁATA JEDNORAZOWA
(5% ZNIŻKI)
OPŁATA W
2  RATACH
OPŁATA W
4 RATACH
4000zł 3800zł 2 x 2000zł 4 x 1000zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Sprawdź szczegóły

 • Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, egzaminy ) prowadzonych w systemie zaocznym. Zjazdy sobotnio – niedzielne (1-2 razy w miesiącu).
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 12 spotkań w formie hybrydowej. Dwa spotkania (pierwsze i ostatnie) odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu pozostałe zaś online.
 • Zajęcia wprowadzające z logistyki – dodatkowy, bezpłatny zjazd obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające studentów do tematyki szeroko rozumianej logistyki.
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Pakiet startowy dla słuchaczy:

Sprawdź szczegóły

Logistics Transport 2021 Logistyka i transport czasopismo naukowe (20pkt. / MEiN) infrastruktura transportowa zamiar Infrastruktura Transportowa Z. Zamiar, A. Surowiecki, P. Saska
organ inz ruchu trans lad Organizacja inżynierii ruchu w transporcie lądowym Z. Zamiar, A. Surowiecki, P. Saska wybr asp pom hum konf zbroj Wybrane aspekty prawne pomocy humanitarnej i funkcjonowania NGO w konfliktach zbrojnych M. Kulczycki, R. Szandrocho

Zajęcia wprowadzające z logistyki

Sprawdź szczegóły

W ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, każda specjalność związana z logistyką została wzbogacona o BLOK LOGISTYCZNY obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające słuchaczy do tematyki szeroko rozumianej logistyki.

Blok logistyczny ma na celu dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z obszaru branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków studiów niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku nauczania. Wprowadzenie takiego rozwiązania daje szansę na przekwalifikowanie się oraz poszerzenie wiedzy absolwentom, którzy dotąd nie byli zawodowo związani z obszarem logistyki, spedycji i transportu oraz zarządzaniem tymi dziedzinami praktyki gospodarczej.

 

BLOK WPROWADZAJĄCY DO LOGISTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DODATKOWE PRZEDMIOTY:

 

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Etymologia i pojęcie logistyki 2
2. Przepływy logistyczne, systemy i procesy logistyczne. 2
3. Transport w logistyce. 2
4. Magazyny i centra logistyczne. 2
5. Pojęcie i rodzaje łańcuchów dostaw, zaopatrzenie i dystrybucja. 1
6. Zrównoważona logistyka, opakowania, recykling. 1
RAZEM 10

 

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • snarto
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype