Dr Thierry Houé

 

Doktor nauk o zarządzaniu; Wykładowca ICN Business School w Nancy we Francji; Pracownik naukowy Zakładu Marketingu, Sprzedaży i Zarządzania Łańcuchem Dostaw; Prowadzi badania ukierunkowane na analizę strategii logistycznych w łańcuchu logistycznym z szczególnym uwzględnieniem aspektów geograficznych i politycznych. Członek Europejskiego Centrum Badań w dziedzinie Ekonomi Finansowej i Zarządzania Przedsiębiorstwami (CEREFIGE Nancy - Metz Universites);

 

Prof. zw. dr hab. Leszek W. Mindur

 

Profesor zwyczajny, specjalista z dyscypliny transportu oraz ekonomii, w specjalności ekonomika transportu, technologia i organizacja, logistyka.>Zastępca przewodniczącego Komitetu Transportu w Polskiej Akademii Nauk, Wydział IV Nauk Technicznych. Od 2002 roku Profesor Wyższej Szkoły Logistyki oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. W latach 1974-1990 dyrektor Departamentów w Ministerstwie Budownictwa kolejno: Mechaniki, Energetyki i Transportu, Inwestycji i Gospodarki Materiałowej oraz Nauki i Techniki. Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej ds. Transportu. Autor ponad 300 publikacji oraz podręczników akademickich, artykułów, referatów, ekspertyz, projektów i opracowań badawczych. Organizator i współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Współpracował z takimi organizacjami międzynarodowymi jak: Ośrodek Naukowo-Badawczy firmy Steyer w Wiedniu, Wyższa Szkoła Architektury i Budownictwa w Weimarze oraz Instytut Naukowo-Badawczy Transportu Samochodowego w Moskwie.

 

Profesor Richard Wilding

 

Profesor Richard Wilding - kierownik katedry Supply Chain Strategy w Centrum Logistyki i Łańcucha Dostaw, Cranfield School of Management (Wielka Brytania), Professor MWSLiT. Współpracuje z korporacjami z Europy i ze świata nad projektami z branży TSL m.in. w sektorach farmaceutycznym, motoryzacyjnym, nowych technologii i usługowym. Richard Wilding został w 2013 roku Oficerem Najwspanialszego Orderu Imperium Brytyjskiego (OBE) za zasługi dla biznesu. Wysoko ceniony mówca; regularnie wygłasza prezentacje na konferencjach branżowych. Wielokrotnie wykładał na europejskich i azjatyckich uniwersytetach i uczestniczył prowadząc wykłady w konfederacjach przemysłu. Autor szeregu publikacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw oraz członek kolegiów redakcyjnych wielu czołowych czasopism z tej dziedziny. Profesor Richard Wilding został powołany w 2005 roku na kierownika katedry „Zarządzanie Ryzykiem w Łańcuchu Dostaw”. Był to wyraz uznania dla jego znaczącego wkładu w rozwój tej dziedziny nauki. Ryzyko w łańcuchu dostaw stanowi ważny element jego badań dotyczących ogólnej Strategii Łańcucha Dostaw organizacji. Obszary jego zainteresowań dotyczą szczególnie tworzenia biznesowych środowisk współpracy, zmniejszania ryzyka w łańcuchu dostaw, skracania czasu trwania procesów oraz technik dostosowywania łańcucha dostaw w celu zmniejszenia kosztów i maksymalizacji zysku klienta. Jego badania naukowe prowadzone na Uniwersytecie Warwick wprowadziły do logistyki czynnik chaosu i systemy złożone, skutkując rozwojem nowych wytycznych dla zarządzania łańcuchem dostaw i redukcji ryzyka.

 

Dr inż. Stanisław Kwaśniowski

 

Specjalista z dziedziny nauk technicznych, dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn, specjalności transport i logistyka. Autor wielu publikacji z zakresu logistyki i transportu oraz podręczników akademickich w MWSLiT. Kierownik oraz współautor prac badawczych na Politechnice Wrocławskiej. Opiekun merytoryczny programu studiów inżynierskich na kierunku logistyka w specjalności Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych. Pracownik Zakładu Logistyki i Systemów transportowych Politechniki Wrocławskiej oraz Zakładu Transportu w MWSLiT.

 

Dr inż. Tadeusz Popkowski

 

Doktor nauk technicznych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego Wydziału Elektromechanicznego w Warszawie. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji i opracowań, głównie z zakresu elektroniki (automatyki) oraz dydaktyki szkoły wyższej, a także projektów urządzeń technicznych.Od 1980 roku pracuje w wyższym szkolnictwie wojskowym. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi, w tym złotym medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju".

 

Dr hab. Andrzej Kudłaszyk

 

Doktor habilitowany nauk prawnych Akademii Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Społeczno - Politycznych w Warszawie. Opublikował około 190 publikacji, w tym monografie, artykuły, referaty na konferencje krajowe i zagraniczne, skrypty, raporty. Do roku 1979 Sędzia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. W latach 1980-2001 adwokat. Pracownik wielu uczelni wyższych, m.in. profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej, pracownik Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych czy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Obecnie Prorektor ds. Nauczania w Wyższej Szkole Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy.Wyróżniony 6 nagrodami rektorskimi, 5 nagrodami dziekana, 5 nagrodami dyrektora instytutu, a w 1996 r. - na wniosek Politechniki Wrocławskiej - odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP.

 

Dr hab. inż. Jan Bujko

 

Doktor habilitowany nauk technicznych Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektrycznego we Wrocławiu w zakresie Elektroniki sieci i układów elektroenergetycznych. Od 1990 r. Profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej. Autor lub współautor 124 publikacji i 139 prac niepublikowanych. Ponadto współautor 3 skryptów Politechniki Wrocławskiej oraz podręcznika akademickiego wydanego przez WNT w 1984 roku. Brał czynny udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Był organizatorem 5 konferencji naukowych jako przewodniczący ich komitetów organizacyjnych. Jego badania naukowe skupiały się na problematyce komputerowego projektowania sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Stworzony w kierowanym przez niego zespole pierwszy w kraju system konwersacyjnego projektowania sieci i urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych stanowił osiągnięcie naukowe wyróżnione nagrodą zespołową II stopnia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W latach 1992-1996 dyrektor naczelny Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych. Odznaczony za swoją działalność m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski czy Krzyżem Komandorskim Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii.

 

Dr Maria Szeloch

 

Doktor nauk ekonomicznych Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji, prac niepublikowanych oraz prac zrealizowanych na zlecenie MEN. Współorganizatorka kilku międzynarodowych konferencji naukowych. W latach 1970-1980 uczestniczyła w badaniach diagnostycznych i projektowych prowadzonych przez zespół Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W latach 1998-2002 prodziekan w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy. Nagrodzona m.in. Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej oraz wieloma nagrodami Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania.

 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik

 

Profesor nauk technicznych. Obecnie profesor nadzwyczajny oraz Kierownik Zakładu Infrastruktury Transportu Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Jest autorem ponad 70 publikacji, 5 książek i skryptów. Posiada bogate doświadczenia badawcze w zakresie diagnostyki i utrzymania nawierzchni kolejowej, toru bezstykowego i rozjazdów, oceny niejednorodności konstrukcyjnej toru i naprężeń własnych w stalowych elementach nawierzchni. Wieloletni członek kilku Komitetów Ekspertów Europejskiego Instytutu Badań Kolejowych w Holandii (Utrecht). Członek Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej PAN - przez kilka kadencji do chwili obecnej. Posiada wieloletnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu dydaktyki. Utytuowany wieloma wyróżnieniami i dyplomami Ministra Komunikacji oraz nagrodą zespołową za współautorstwo podręcznika akademickiego.

 

Prof. dr hab. inż. Jarosław Stryczek

 

Profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej. Kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn i Trybologii w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Opublikował 70 publikacji oraz wykonał 5 grantów dla KBN. Autor lub współautor 30 prac naukowych i naukowo - technicznych dla przemysłu. Członek Komisji Programowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Autor programów i prowadzący zespół kursów przedmiotowych Budowa i Eksploatacja Maszyn w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Utytuowany wieloma nagrodami, m.in. Nagrodą Ministra Nauki , Szkolnictwa Wyższego i Techniki w dziedzinie badań naukowych oraz 4-krotnie Nagrodami Rektora Politechniki Wrocławskiej.

 

Dr inż. Marek Sokolski

 

Specjalista z dziedziny nauk technicznych, dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn, specjalność logistyka oraz maszyny robocze. Kierownik prac badawczych z zakresu modelowania maszyn roboczych na Politechnice Wrocławskiej. Autor publikacji z tematyki eksploatacji maszyn jak również podręczników akademickich z zakresu logistyki magazynowej w MWSLiT. Pracownik Zakładu Transportu w MWSLiT oraz Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Mechanicznego, Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn.

 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski

 

Profesor zwyczajny nauk technicznych. Specjalista w zakresie zagadnień eksploatacji, niezawodności, bezpieczeństwa obiektów (głównie pojazdów i maszyn roboczych) oraz systemów technicznych, systemów transportowych i systemów procesów logistycznych. Opiekun merytoryczny programu studiów inżynierskich na kierunku Logistyka. Kierownik Zakładu Transportu w MWSLiT. Promotor prac doktorskich z zakresu niezawodności i logistyki. Kierownik wielu projektów badawczych na Politechnice Wrocławskiej.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype