logo PO WER wersja polska

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pn.: „Logistyczne wspólne studia II stopnia - Comprehensive Joint Master Studies in Logistics” ma na celu złagodzenie istniejących barier finansowych, barier związanych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością, zbyt małą liczbą wspólnych studiów i programów w j. angielskim, średnią mobilnością naukowców i studentów, zbyt małą liczbą wybitnych wykładowców, niewystarczającą współpracą pomiędzy Uczelniami czy niską świadomością studentów na temat wyjazdów zagranicznych.

 

Projekt zakłada przeprowadzenie Wspólnych studiów II stopnia Comprehensive Joint Master Studies in Logistics na kierunku Logistyka. Studia obejmą 4 semestry i rozpoczną się w roku akademickim 2021/2022 (od października 2021 r.) a zakończą w czerwcu 2023 r. Przewiduje się, iż pierwszy rok akademicki 2021/2022 będzie realizowany w National Aviation University w Kijowie (2 semestry), drugi rok akademicki 2022/2023 (2 semestry) w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Uruchomienie w/w studiów zostanie poprzedzone akcją informacyjno-promocyjną w Polsce i na Ukrainie. W projekcie przewidziano również szkolenia dla studentów i kadry zaangażowanej w realizację projektu, zawierające zarówno krótkie, jednodniowe formy, jak i certyfikowane szkolenia, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i zajęcia z praktykami biznesu, zajęcia integracyjne.

 

Zaplanowane w projekcie zadania będą realizowane zarówno przez stronę polską, jak i ukraińską w podobnym zakresie. Wspólna realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie efektów, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia w pojedynkę – zwiększenie umiędzynarodowienia obu uczelni, wzmocnienie współpracy pomiędzy Partnerami, możliwość realizacji wspólnych studiów w przyszłości, zwiększenie mobilności kadry oraz studentów, możliwość studiowania w wielokulturowym, międzynarodowym środowisku, jak również otrzymanie wspólnego dyplomu.

 

 

Więcej informacji na temat projektu oraz rekrutacji można znaleźć tutaj:

 

Partnerzy projektu:

National Aviation University (NAU)/Ukraina

 

 

Projekt będzie realizowany w okresie od: 2021-01-01 do: 2023-06-30

 

Wartość projektu wynosi 938 830,00 zł a jego dofinansowanie stanowi 100%.

 

„Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów, realizowany w ramach Działania 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18”.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype